2020年度论文列表

发布时间:2021-07-12


论文题目刊物名称卷期页码全部作者
In situ observation of void evolution in 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzene under compression by synchrotron radiation X-ray nano-computed tomographyJournal of Synchrotron Radiation2020,27(I):127-133Liang Chen, Lihui Wu, Yu Liu and Wei Chen
In Situ Investigations of Al/Perovskite Interfacial StructuresACS Applied Materials & Interfaces2020,12(25):28861−28868Honghe Ding, Bairu Li, Shah Zareen, Guihang Li, Yi Tu, Dongling Zhang, Xu Cao, Qian Xu, Shangfeng Yang, Steven L. Tait, and Junfa Zhu
Electrochemical Conversion of CO2 to Syngas with Controllable CO/H2 Ratios over Co and Ni Single-Atom CatalystsAngewandte Chemie International Edition2020,59(8):3033-3037Qun He, Daobin Liu, Ji Hoon Lee, Yumeng Liu, Zhenhua Xie, Sooyeon Hwang, Shyam Kattel, Li Song, Jingguang G. Chen
Hierarchical hollow-structured anode for high-rate sodium-ion batteryJournal of Solid State Chemistry2020,283:121159/1-6Chuanqiang Wu, Yu Zhou, Changda Wang, Wen Zhu, Shiqing Ding, Shuangming Chen, Li Song
Mn2+ intercalated V2C MXene for enhanced sodium ion battery无机材料学报2020,35(1)139-144WEI Shi-Qiang, WANG Chang-Da, ZHANG Peng-Jun, ZHU Ke-Fu, CHEN Shuang-Ming, SONG Li
Precise correlative method of Cryo-SXT and Cryo-FM for organelle identificationJournal of Synchrotron Radiation2020,27:176-184Bai, Haobo; Guan, Yong; Liu, Jianhong; Chen, Liang; Wei, Wenbin; Liu, Gang; Tian, Yangchao
Transition from Semimetal to Semiconductor in ZrTe2 Induced by Se SubstitutionACS Nano2020,14(1):835-841Muhammad, Zahir; Zhang, Bo; Lv, Haifeng; Shan, Huan; Rehman, Zia Ur; Chen, Shuangming; Sun, Zhe; Wu, Xiaojun; Zhao, Aidi; Song, Li
Reconstructing the mechanical response of polybutadiene rubber based on micro-structural evolution in strain-temperature space: entropic elasticity and strain-induced crystallization as the bridgesSoft Matter2020,16(2):447-455Chen, Pinzhang; Lin, Yuanfei; Zhao, Jingyun; Meng, Lingpu; Wang, Daoliang; Chen, Wei; Li, Liangbin
A non-rigid shift of band dispersions induced by Cu intercalation in 2H-TaSe2Nano Research2020,13(2):353-357Wang, Pengdong; Khan, Rashid; Liu, Zhanfeng; Zhang, Bo; Li, Yuliang; Wang, Sheng; Wu, Yunbo; Zhu, Hongen; Liu, Yi; Zhang, Guobin; Liu, Dayong; Chen, Shuangming; Song, Li; Sun, Zhe
Achieving Efficient Alkaline Hydrogen Evolution Reaction over a Ni5P4 Catalyst Incorporating Single-Atomic Ru SitesAdvanced Materials2020,1906972/1-8He, Qun; Tian, Dong; Jiang, Hongliang; Cao, Dengfeng; Wei, Shiqiang; Liu, Daobin; Song, Pin; Lin, Yue; Song, Li
Theoretical study of transition metals supported on g-C3N4 as electrochemical catalysts for CO2 reduction to CH3OH and CH4Journal of CO2 Utilization2020,36:116-123Ao, Chengcheng; Feng, Beibei; Qian, Siyu; Wang, Lei; Zhao, Wei; Zhai, Yitong; Zhang, Lidong
Pyrolysis study of Huainan coal with different particle sizes using TG analysis and online Py-PI-TOF MSJournal of the Energy Institute2020,93(1):405-414Zhu, Yanan; Wen, Wu; Li, Yamin; Lu, Lilin; Yang, Jiuzhong; Xu, Minggao; Pan, Yang
Highly active and stable Co3O4 catalyst for the Low-temperature oxidative dehydrogenation of propaneInorganic Chemistry Communications2020,112:107725/1-6Wang, Lei; Ao, Chengcheng; Zhai, Yitong; Feng, Beibei; Duan, Junrui; Qian, Siyu; Zhao, Wei; Zhang, Lidong; Liu, Fuyi
Formation and Fate of Formaldehyde in Methanol-to-Hydrocarbon Reaction: In Situ Synchrotron Radiation Photoionization Mass Spectrometry StudyAngewandte Chemie-International Edition2020,59(12):4873-4878Wen, Wu; Yu, Shengsheng; Zhou, Chaoqun; Ma, Hao; Zhou, Zhongyue; Cao, Chuangchuang; Yang, Jiuzhong; Xu, Minggao; Qi, Fei; Zhang, Guobin; Pan, Yang
Strong Ni−S Hybridization in a Crystalline NiS Electrocatalyst for Robust Acidic Oxygen EvolutionJournal of Physical Chemistry C2020,124(5):2756−2761Lan Wang, Linlin Cao, Xiaokang Liu, Wei Zhang, Wei Liu, Xinyi Shen, Yi Wang, Tao Yao
In situ observations of the structural dynamics of platinum-cobalt-hydroxide nanocatalysts under CO oxidationNanoscale2020,12(5):3273-3283Huang, Li; Song, Xueyang; Lin, Yue; Liu, Chengyong; He, Wenxue; Wang, Siyu; Long, Zhixin; Sun, Zhihu
Dark Color ZnO Quasi-One-Dimensional Nanostructures Grown by Hydrothermal Method and Modulation of their Optical PropertiesChinese Journal of Chemical Physics2020,32(6):708-714Chen, Hao; Dong, Na; Wang, Kai; Yao, Yi; Xu, Faqiang
High-purity pyrrole-type FeN4 sites as a superior oxygen reduction electrocatalystEnergy & Environmental Science2020,13(1):111-118Zhang, Nan; Zhou, Tianpei; Chen, Minglong; Feng, Hu; Yuan, Ruilin; Zhong, Cheng'an; Yan, Wensheng; Tian, Yangchao; Wu, Xiaojun; Chu, Wangsheng; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Sulfur Atomically Doped Bismuth Nanobelt Driven by Electrochemical Self-Reconstruction for Boosted ElectrocatalysisJournal of Physical Chemistry Letters2020,11(5):1746-1752Lin, Yunxiang; Yang, Li; Jiang, Hongliang; Zhang, Youkui; Bo, Yanan; Liu, Ping; Chen, Shuangming; Xiang, Bin; Li, Guang; Jiang, Jun; Xiong, Yujie; Song, Li
On-Surface Synthesis of Armchair-Edged Graphene Nanoribbons with Zigzag TopologyJournal of Physical Chemistry C2020,124(9):5248-5256Han, Dong; Fan, Qitang; Dai, Jingya; Wang, Tao; Huang, Jianmin; Xu, Qian; Ding, Honghe; Hu, Jun; Feng, Lin; Zhang, Wenzhao; Zeng, Zhiwen; Gottfried, J. Michael; Zhu, Junfa
Phase-mediated robust interfacial electron-coupling over core-shell Co@carbon towards superior overall water splittingApplied Catalysis B: Environmental2020,266:118621/1-7Li, Na; Tan, Hao; Ding, Xu; Duan, Hengli; Hu, Wei; Li, Guinan; Ji, Qianqian; Lu, Ying; Wang, Yao; Hu, Fengchun; Wang, Chao; Cheng, Weiren; Sun, Zhihu; Yan, Wensheng
Trade-off of mechanical and electrical properties in stretchable P3HT/PDMS blending films driven by interpenetrating double networks formationAIP Advances2020,10(3):035020/1-8Zhao, Jingnan; Sun, Lei; Chu, Zhaoyang; Li, Tian; Zhang, Fapei; Li, Liangbin; Zhang, Wenhua
Formic acid adsorption and decomposition on clean and atomic oxygen pre-covered Cu(100) surfacesJournal of Chemical of Physis2020,152(11):114703/1-6Li, Guihang; Guo, Weijun; Zhou, Xiong; Yu, Xin; Zhu, Junfa
A theoretical investigation on Bell-Evans-Polanyi correlations for hydrogen abstraction reactions of large biodiesel molecules by H and OH radicalsCombustion and Flame2020,214:394-406Meng, Qinghui; Lin, Xuan; Zhai, Yitong; Zhang, Lidong; Zhang, Peng; Sheng, Liusi
Elucidation of the relationships of structure-process-property for different ethylene/alpha-olefin copolymers during film blowing: An in-situ synchrotron radiation X-ray scattering studyPolymer Testing2020,85:106439/1-11Zhao, Haoyuan; Zhang, Qianlei; Xia, Zhijie; Yang, Erjie; Zhang, Mengnan; Wang, Yusong; Ji, Youxin; Chen, Wei; Wang, Daoliang; Meng, Lingpu; Li, Liangbin
Dial the Mechanism Switch of VN from Conversion to Intercalation toward Long Cycling Sodium-Ion BatteryAdvanced Energy Materials2020,1903712/1-8Shiqiang Wei, Changda Wang, Shuangming Chen, Pengjun Zhang, Kefu Zhu, Chuanqiang Wu, Pin Song, Wen Wen, and Li Song
The new infrared beamline at NSRLInfrared Physics & Technology2020,105:13022/1-5Hu, Chuansheng; Wang, Xin; Qi, Zeming; Li, Chengxiang
Optical Detection Method for High Aspect Ratio MicrostructuresMicromachines2020,11(3):296/1-9Wei, Wenbin; Hou, Shuangyue; Wu, Zhao; Hu, Yue; Wang, Yi; Chen, Lijuan; Xiong, Ying; Tian, Yangchao; Liu, Gang
Recent advances in post-stretching processing of polymer films with in situ synchrotron radiation X-ray scatteringSoft Matter2020,16(15):3599-3612Lin, Yuanfei; Chen, Wei; Meng, Lingpu; Wang, Daoliang; Li, Liangbin
Quantifying redox heterogeneity in single-crystalline LiCoO2 cathode particlesJorunal of Synchrotron Radition2020,27:713-719Wei, Chenxi; Hong, Yanshuai; Tian, Yangchao; Yu, Xigian; Liu, Yijin; Pianetta, Piero
Fabrication of amidoximated polyacrylonitrile nanofibrous membrane by simultaneously biaxial stretching for uranium extraction from seawaterDesalination2020,486:114447/1-11Chen, Xin; Wan, Caixia; Yu, Rui; Meng, Lingpu; Wang, Daoliang; Duan, Tao; Li, Liangbin
Cation-intercalated engineering and X-ray absorption spectroscopic characterizations of two dimensional MxenesChinese Chemical Letters2020,31(4):969-979Changda Wang, Shiqiang Wei, Pengjun Zhang, Kefu Zhu, Pin Song, Shuangming Chen, Li Song
Molecular and thermodynamics descriptions of flow-induced crystallization in semi-crystalline polymersJournal of Applied Physics2020,127(24)241101/1-20Chen, Wei; Zhang, Qianlei; Zhao, Jingyun; Li, Liangbin
Ternary MoSe(2x)Te(2-2x)alloy with tunable band gap for electronic and optoelectronic transistorsNanotechnology2020,31(34):345704/1-7Guo, He; Zhu, Wen; Rehman, Zia Ur; Wu, Chuanqiang; Chen, Shuangming; Song, Li
Energy dependence of morphologies on photoresist surfaces under Ar plus ion bombardment with normal incidenceApplied Surface Science2020,523:146510/1-5Yang, Gaoyuan; Hirsch, Dietmar; Li, Jinyu; Liu, Ying; Frost, Frank; Hong, Yilin
Wafer -size VO2 film prepared by water -vapor oxidantApplied Surface Science2020,525:146642/1-7Ren, Hui; Li, Bowen; Zhou, Xiaoyu; Chen, Shi; Li, Yamin; Hu, Changlong; Tian, Jie; Zhang, Guobin; Pan, Yang; Zou, Chongwen
Theoretical chemical kinetics for catalytic pyrolysis of methyl acetate over H-ZSM-5 zeolitesFuel2020,277:118101/1-8Meng, Qinghui; Feng, Beibei; Zhang, Lidong; Zhang, Peng; Sheng, Liusi
Selective formation of interfacial bonding enables superior hydrogen production in organic-inorganic hybrid cocatalyzed photocatalystsApplied Catalysis B-Environmental2020,274:119010/1-8Zhu, Xiaodi; Song, Zhimin; Wang, Zhiyu; Liu, Wei; Hong, Bin; Bao, Jun; Gao, Chen; Sun, Song
In-situ tracking polymer crystallization during film blowing by synchrotron radiation X-ray scattering: The critical role of networkPolymers2020,198:122492/1-11Zhang, Qianlei; Chen, Wei; Zhao, Haoyuan; Ji, Youxin; Meng, Lingpu; Wang, Daoliang; Li, Liangbin
Bifurcation criterion and the origin of limit crack velocity in dynamic brittle fractureInternational Journal of Fracture2020,224(1):117-131Tian, Fucheng; Tang, Xiaoliang; Xu, Tingyu; Yang, Junsheng; Li, Liangbin
Numerical calculation of free-energy barriers for entangled polymer nucleationJournal of Chemical Physics2020,152(22):224904/1-11Tang, Xiaoliang; Tian, Fucheng; Xu, Tingyu; Li, Liangbin; Reinhardt, Aleks
Crystallinity dependence for high-selectivity electrochemical oxygen reduction to hydrogen peroxideChemical Communications2020,56(39):5299-5302Liu, Meihuan; Zhang, Hui; Li, Yuanli; Su, Hui; Zhou, Wanlin; Zhao, Xu; Cheng, Weiren; Liu, Qinghua
Lattice Strain Induced by Linker Scission in Metal-Organic Framework Nanosheets for Oxygen Evolution ReactionACS Catalysis2020,10(10):5691-5697Ji, Qlanqian; Kong, Yuan; Wang, Chao; Tan, Hao; Duan, Hengli; Hu, Wei; Li, Guinan; Lu, Ying; Li, Na; Wang, Yao; Tian, Jie; Qi, Zeming; Sun, Zhihu; Hu, Fengchun; Yan, Wensheng
Materials with strong spin-textured bandsNPJ Quantum Materials2020,5(1):30/1-10Liao, Zhaoliang; Jiang, Peiheng; Zhong, Zhicheng; Li, Run-Wei
Quantitative analysis of a micro array anode structured target for hard x-ray grating interferometryPhysics in Medicine and Biology2020,65(3):035008/1-12Zan, Guibin; Vine, David John; Yun, Wenbing; Lewis, Sylvia Jia Yun; Wang, Qiuping; Wang, Ge
Uncovering near-free platinum single-atom dynamics during electrochemical hydrogen evolution reactionNature Communications2020,11:1029/1-8Shi Fang, Xiaorong Zhu, Xiaokang Liu, Jian Gu, Wei Liu , Danhao Wang, Wei Zhang, Yue Lin, Junling Lu, Shiqiang Wei, Yafei Li, Tao Yao.
Active Sites of Single-Atom Iron Catalyst for Electrochemical Hydrogen EvolutionJournal of Physical Chemistry Letters2020,11:6691−6696Lan Wang, Xiaokang Liu, Linlin Cao, Wei Zhang, Tao Chen, Yue Lin, Huijuan Wang, Yi Wang, Tao Yao
Tuning 2D MXenes by Surface Controlling and Interlayer Engineering: Methods, Properties, and Synchrotron Radiation CharacterizationsAdvanced Functional Materials2020,2000869/1-24Changda Wang, Shuangming Chen, Li Song
High pressure effect on the phase transition and in-plane anisotropy of SnSeJournal of Alloys and Compounds2020,849:155915/1-7Shiyu Xie, Xuerui Cheng, Chuansheng Hu, Yajun Tao, Miao Liu, Zeming Qi
Influence of interchain interactions on the tumbling of chains in a polymer melt during shear flowJournal of Rheology2020,64(4):941-954Xu, Tingyu; Tang, Xiaoliang; Tian, Fucheng; Chen, Wei; Li, Liangbin
Structural Regulation and Support Coupling Effect of Single-Atom Catalysts for Heterogeneous CatalysisAdvanced Energy Materials2020,10(32):2001482/1-21Liu, Daobin; He, Qun; Ding, Shiqing; Song, Li
Stepwise Hollow Prussian Blue Nanoframes/Carbon Nanotubes Composite Film as Ultrahigh Rate Sodium Ion CathodeAdvanced Functional Materials2020,30(28):2002624/1-7Wan, Ping; Xie, Hui; Zhang, Nan; Zhu, Shuang; Wang, Changda; Yu, Zhen; Chu, Wangsheng; Song, Li; Wei, Shiqiang
XAFS study on single-atomic-site Cu-1/N-graphene catalyst for oxygen reduction reactionRadiation Physics and Chemistry2020,175:108230/1-5Mou, Xiaoli; Wang, Danhao; Liu, Xiaokang; Liu, Wei; Cao, Linlin; Yao, Tao
Identifying the single active site in MoS2-based hydrogen evolution electrocatalyst by XAFS techniqueRadiation Physics and Chemistry2020,175:108151/1-4Duan, Hengli; Liu, Wei; Guo, Peng; Tang, Fumin; Yan, Wensheng; Yao, Tao
Dynamic Evolution of Solid-Liquid Electrochemical Interfaces over Single-Atom Active SitesJournal of the American Chemical Society2020,142(28):12306-12313Su, Hui; Zhou, Wanlin; Zhang, Hui; Zhou, Wu; Zhao, Xu; Li, Yuanli; Liu, Meihuan; Cheng, Weiren; Liu, Qinghua
Establishing a new hot electrons transfer channel by ion doping in a plasmonic metal/semiconductor photocatalystPhysical Chemistry Chemical Physics2020,22(28):15795-15798Wang, Zhiyu; Xue, Jiawei; Pan, Haibin; Wu, Lihui; Dong, Jingjing; Cao, Heng; Sun, Song; Gao, Chen; Zhu, Xiaodi; Bao, Jun
Investigation of vacuum ultraviolet photoionization of methylcyclohexane in energy region of 9-15.5 eVChinese Journal of Chemical Physics2020,33(3):296-302Zhang, Hang; Li, Yan-bo; Zhu, Long; Chen, Jun; Yu, Ye-peng; Li, Zhao-hui; Lin, Xuan; Shan, Xiao-bin; Liu, Fu-yi; Sheng, Liu-si
Accelerating CO2 Electroreduction to CO Over Pd Single-Atom CatalystAdvanced Functional Materials2020, 2000407/1-8Qun He, Ji Hoon Lee, Daobin Liu, Yumeng Liu, Zhexi Lin, Zhenhua Xie, Sooyeon Hwang, Shyam Kattel, Li Song,  Jingguang G. Chen
Monochromatic Kirkpatrick-Baez microscope combining a spherically bent crystal and a multilayer mirrorNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A2020,978:164450/1-5Shen, Jin; An, Ning; Zhang, Weiquan; Cao, Zhurong; Du, Xuewei; Ding, Yongkun; Wang, Qiuping
Electronic Structures of Cr-Intercalated ZrTe2 Revealed by Angle-Resolved Photoemission SpectroscopyJournal of Physical Chemistry C2020,124(30):16561-16567Zhang, Bo; Muhammad, Zahir; Wang, Pengdong; Cui, Shengtao; Li, Yuliang; Wang, Sheng; Wu, Yunbo; Liu, Zhanfeng; Zhu, Hongen; Liu, Yi; Zhang, Guobin; Liu, Dayong; Song, Li; Sun, Zhe
Stepwise Synthesis of N-Ag-N and C-Ag-C Organometallic Structures on a Ag(111) SurfaceJournal of Physical Chemistry C2020,124(30):16415-16422Zhang, Wenzhao; Wang, Tao; Han, Dong; Huang, Jianming; Feng, Lin; Ding, Honghe; Hu, Jun; Zeng, Zhiwen; Xu, Qian; Zhu, Junfa
On-Surface Synthesis of a Five-Membered Carbon Ring from a Terminal Alkynyl Bromide: A [4+1] AnnulationJournal of Physical Chemistry Letters2020,1(15):5902-5907Wang, Tao; Pan, Yu; Zhang, Wenzhao; Lawrence, James; Mohammed, Mohammed S. G.; Huang, Jianmin; Feng, Lin; Berdonces-Layunta, Alejandro; Han, Dong; Xu, Qian; Wu, Xiaojun; Tait, Steven L.; de Oteyza, Dimas G.; Zhu, Junfa
Experimental Observation of Electronic Structures of Kagome Metal YCr6Ge6Chinese Physics Letters2020,37(8):087102/1-5Wang, Pengdong; Wang, Yihao; Zhang, Bo; Li, Yuliang; Wang, Sheng; Wu, Yunbo; Zhu, Hongen; Liu, Yi; Zhang, Guobin; Liu, Dayong; Xiong, Yimin; Sun, Zhe
Strong lattice anharmonicity exhibited by the high-energy optical phonons in thermoelectric materialNew Journal of Physics2020,22(8):083083/1-9Wu, Peng; Fan, Feng-Ren; Hagihala, Masato; Kofu, Maiko; Peng, Kunling; Ishikawa, Yoshihisa; Lee, Sanghyun; Honda, Takashi; Yonemura, Masao; Ikeda, Kazutaka; Otomo, Toshiya; Wang, Guoyu; Nakajima, Kenji; Sun, Zhe; Kamiyama, Takashi
Toward ultrathin ferromagnetic metal of (110) La2/3Sr1/3MnO3 thin filmsApplied Physics Letters2020,117(12):122404Li, Lin; Ji, Yaoyao; Diao, Zhenyu; Zhang, Jiandi; Liao, Zhaoliang
Band gap engineering of monolayer ZrGeTe4 via strain: A first-principles studyMaterials Chemistry and Physics2020,253(1):123308/1-8Adam, Mukhtar Lawan; Moses, Oyawale Adetunji; Rehman, Zia Ur; Liu, Zhanfeng; Song, Li; Wu, Xiaojun
A dynamic phase field model with no attenuation of wave speed for rapid fracture instability in hyperelastic materialsInternational Journal of Solids and Structures2020,202:685-698Tian, Fucheng; Zeng, Jun; Tang, Xiaoliang; Xu, Tingyu; Li, Liangbin
Dynamic Surface Reconstruction of Single-Atom Bimetallic Alloy under Operando Electrochemical ConditionsNano Letters2020,20:8319−8325Xiaokang Liu, Chengcheng Ao, Xinyi Shen, Lan Wang, Sicong Wang, Linlin Cao, Wei Zhang, Jingjing Dong, Jun Bao, Tao Ding, Lidong Zhang, and Tao Yao
Stretch-Induced Intermediate Structures and Crystallization of Poly(dimethylsiloxane): The Effect of Filler ContentMacromolecules2020,53(2):719−730Jingyun Zhao, Pinzhang Chen, Yuanfei Lin, Wei Chen, Ai Lu, Lingpu Meng, Daoliang Wang Liangbin Li
New theoretical insights into the reaction kinetics of toluene and hydroxyl radicalsPhysical Chemistry Chemical Physics2020,2(39):22279-22288Wu, Xiaoqing; Huang, Can; Niu, Shiyao; Zhang, Feng
Operando infrared spectroscopic insights into the dynamic evolution of liquid-solid (photo)electrochemical interfacesNano Energy2020,77:105121/1-13Li, Yuanli; Cheng, Weiren; Su, Hui; Zhao, Xu; He, Jingfu; Liu, Qinghua
Understanding the brittle-ductile transition of glass polymer on mesoscopic scale by in-situ small angle X-ray scatteringPolymers2020,209:122985/1-10Yan, Qi; Zhang, Wenwen; Wu, Tong; Lin, Yuanfei; Wang, Daoliang; Meng, Lingpu; Chen, Wei; Li, Liangbin
Nanohole morphologies on photoresist surface produced by low-energy Ar+ ion bombardment under normal and near-normal incidenceApplied Surface Science2020,533:147515/1-7Yang, Gaoyuan; Hirsch, Dietmar; Li, Jinyu; Liu, Ying; Frost, Frank; Hong, Yilin
An adaptive edge-based smoothed finite element method (ES-FEM) for phase-field modeling of fractures at large deformationsComputer Methods in Applied Mechanics and Engineering2020,372:113376/1-Fucheng Tian, Xiaoliang Tang, Tingyu Xu, Liangbin Li
Atomic Origin for Hydrogenation Promoted Bulk Oxygen Vacancies Removal in Vanadium DioxideJournal of Physical Chemistry Letters2020,11(23):10045−10051Bowen Li, Min Hu, Hui Ren, Changlong Hu, Liang Li, Guozhen Zhang, Jun Jiang, Chongwen Zou
On-surface synthesis of planar acenes via regioselective aryl–aryl couplingChemical Communications2020,56(36):4890-4893Lin Feng, Tao Wang, Hongxing Jia, Jianmin Huang, Dong Han, Wenzhao Zhang,a Honghe Ding, Qian Xu, Pingwu Du,d Junfa Zhu
A Unique Ru-N4-P Coordinated Structure Synergistically Waking Up the Nonmetal P Active Site for Hydrogen ProductionResearch2020,5860712/1-12Chuanqiang Wu, Shiqing Ding, Daobin Liu , Dongdong Li, Shuangming Chen, Huijuan Wang, Zeming Qi, Binghui Ge , Li Song
Abatement of n-Butane by Catalytic Combustion over Co-ZSM-5 CatalystsEnergy & Fuels2020,34(10):12880-12890Zhao, Wei; Ruan, Shanshan; Qian, Siyu; Feng, Beibei; Ao, Chengcheng; Wang, Lei; Liu, Fuyi; Zhang, Lidong
Theoretical investigations of electrochemical CO2 reduction by transition metals anchored on CNTsSustainable Energy & Fuels2020,4(12):6156-6164Ao, Chengcheng; Zhao, Wei; Ruan, Shanshan; Qian, Siyu; Liu, Yi; Wang, Lei; Zhang, Lidong
The recovery of nano-sized carbon black filler structure and its contribution to stress recovery in rubber nanocompositesNanoscale2020,12(8):24527-24542Liang Chen, Lihui Wu, Lixian Song, Zhijie Xia, Yuanfei Lin,  Wei Chen and Liangbin Li
Establishing a new hot electrons transfer channel by ion doping in a plasmonic metal/semiconductor photocatalystPhysical Chemistry Chemical Physics2020,22:15795-15798Zhiyu Wang, Jiawei Xue,  Haibin Pan,  Lihui Wu,  Jingjing Dong,  Heng Cao,
Song Sun,   Chen Gao,  Xiaodi Zhu  and Jun Bao
Surface Iron Species in Palladium–Iron Intermetallic Nanocrystals that Promote and Stabilize CO2 MethanationAngewandte Chemie-International Edition2020,59(34):14434-14442Laihao Luo, Menglin Wang, Yi Cui, Ziyuan Chen, Jiaxin Wu, Yulu Cao, Jie Luo,
Yizhou Dai, Wei-Xue Li, Jun Bao, and Jie Zeng
Operando evidence of Cu+ stabilization via a single-atom modifier for CO2 electroreductionJournal of Materials Chemistry A2020,8(48):25970-25977Zhang, Wei; He, Peng; Wang, Chao; Ding, Tao; Chen, Tao; Liu, Xiaokang; Cao, Linlin; Huang, Tianming; Shen, Xinyi; Usoltsev, Oleg A.; Bugaev, Aram L.; Lin, Yue; Yao, Tao
基于太赫兹时域光谱技术的黄酮类化合物研究光谱学与光谱分析2020,40(12):3919-3924Yin Ming; Wang Jian-lin; Huang Hao-liang; Huang Qiu-ping; Yang Meng-meng; Fu Zheng-ping; Lu Ya-lin
大高宽比光栅的摇床式辅助显影工艺光学精密工程2020,28(3):107-113王亿,候双月,熊瑛,田扬超,刘刚
Design study of pion and muon beam transport line for MOMENTNuclear Inst. and Methods in Physics Research, A2020,:950:162907/1-7Song, Y. P.; Jing, H. T.; Tang, J. Y.; He, M.; Bao, Y.
Research on a Multilevel Corrector Magnet Power Supply  Based on a Buck Cascade CircuitNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A2020,953:163083/1-8Zhuoxia Shao, Peng Liu, Haiyan Zhang, Hui Gao, Lin Wang
Mitigation of microbunching instability in x-ray free electron laser linacsPhysical Review Accelerators and Beams2020,23(1):014403 /1-Li, Biaobin; Qiang, Ji
Generation of frequency-chirped density modulation electron beam for producing ultrashort THz radiation pulsePhysical Review Accelerators and Beams2020,23(2 ):020704/1-7Zhang, Haoran; Wang, Wenxing; Jiang, Shimin; Li, Chen; He, Zhigang; Jia, Qika; Wang, Lin; He, Duohui
Spectrum discretization of Smith-Purcell radiation for efficient multicolor terahertz emissionJournal of Physics D: Applied Physics2020,53(18 ):185107/1-7Li, Weiwei; Liu, Yucheng; Liu, Weihao
Development of a stripline kicker for the Hefei Advanced Light FacilityNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A2020,961:163670/1-7Liu, Wei; Shang, Lei; Song, Wenbin; Shang, Fenglei; Sun, Zhenbiao
Fully 3D time-dependent simulation of free electron laser within an overmoded rectangular waveguideJournal of Instrumentation2020,15(3):P03008/1-12Li, W.; Zhao, Z.; Huang, R.; He, Z.; Li, H.; Jia, Q.; Wang, L.
Testing the activation temperature of non-evaporable Ti-Zr-Hf-V getter films by XPSNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A2020,967 :163864/1-6Ge, Xiaoqin; Wang, Yigang; Shao, Jieqiong; Wei, Wei; Zhang, Bo; Wang, Sihui; Zhang, Yuxin; Li, Weimin; Wang, Yong
Design and offline testing of a resonant stripline beam position monitor for the IRFEL project at NSRLNuclerar Science and Techniques2020,31(7 ):70 /1-9Liu, Xiao-Yu; Wu, Fang-Fang; Zhou, Tian-Yu; Lu, Ping; Sun, Bao-Gen
Design and performance study of an improved cavity bunch length monitor based on an offline test schemeNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A2020,968:163975/1-4Wang, Qian; Luo, Qing; Sun, Baogen
A Fast-Response and High-Stability Power Supply for a Corrector Magnet in HALSIEEE Journa of Emerging and   Selected Topics in Power Electronics2020,8(3):2293-2301Shao, Zhuoxia; Zhang, Haiyan; Gao, Hui; Liu, Peng; Liu, Gangwen; Wang, Lin
Activation characterization of the Ti-Zr-V getter films deposited by magnetron sputteringApplied Surface Science2020,528 :147059/1-7Sihui Wang, Zhiwei Wang, Xin Shc, Wei Wei, Yonghao Gao, Yong Wang
A robust smoothing analysis strategy for improving particle accelerator alignment and installation accuracy and efficiency based on HALF designNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A2020,979:164468/1-7Zhaoyi Wang, Wei Wang, Xiaoye He, Xiao Li, Tao Luo, Jiaxin Chen
Some analyses on optinal energy-extraction efficeency in a free-electron laserJournal of Physics Communications2020,4:035012/1-14Jia Qika
Chirp control of tunable terahertz synchrotron radiationOptics Letters2020,45(17):4674-4677Zhang, Haoran; Wang, Wenxing; Jiang, Shimin; Li, Cheng; He, Zhigang; Zhang, Shancai; Jia, Qika; Wang, Lin; He, Duohui
Comparison of Carbon Thin Films with Low Secondary Electron Yield Deposited in Neon and ArgonCoatings2020,10(9):884/1-10Zhang, Yuxin; Wang, Yigang; Wang, Sihui; Wei, Wei; Ge, Xiaoqin; Zhu, Bangle; Shao, Jieqiong; Wang, Yong
Intrinsically reducing divergence angle of Cherenkov radiation from dielectric capillaryOptics Letters2020,45(19):5416-5419Jiang, Shimin; Li, Weiwei; He, Zhigang; Jia, Qika; Wang, Lin
Proposal of an operation mode of FELiChEM for generating high-power ultra-short infrared FEL pulsesNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A2020,984:164634/1-8Zhao, Zhouyu; Li, Heting; Jia, Qika; He, Zhigang; Zhu, Yunpeng
基于合肥先进光源的准直参考网络机械系统设计及其仿真分析强激光与粒子束2020,32(8):084003/1-7张海艇,何晓业,王巍,汪昭义,李笑
基于Lattice Server 中间件的束流光学参数测量强激光与粒子束2020,32(8):084004/1-5李承羲,罗箐,刘功发,李川,宣科
基于HBase的HLS-II数据存档与检索系统开发核技术2020,43(7):070202/1-5辛尚聪,孙晓康,李川,宣科,刘功发
Design of the synchrotron light spot measurement system based on Fresnel zone plate-AOPC 2020Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering2020,11567:115671T/1-6Jin, Sanshuang; Sun, Baogen; Wang, Jigang; Zhao, Yunkun; Wu, Fangfang; Zhou, Tianyu; Lu, Ping
Effect of phase modulation on the transverse beam size and emittance of the HLS-II ringProceedings of  IBIC20202020, WEPP26/158~161Yunkun Zhao, Baogen Sun, Jigang Wang, Fangfang Wu, Sanshuang Jin
IR-FEL装置数据存档和查询系统原子能科学技术2020,54(6):1148-1152宋一凡,谢正源,宣科,李川,王季刚,刘功发