2019年度论文列表

发布时间:2020-05-08

论文题目刊物名称卷期页码全部作者
Structural evolution and phase transition of uniaxially   stretched poly(butylene adipate-co-butylene terephthalate) films as revealed   by in situ synchrotron radiation small and wide angle X-ray scatteringCrystengcomm2019,21(1):118-127 Li,   Lifu; Ji, Youxin; Zhang, Qianlei; Zhao, Haoyuan; Ali, Sarmad; Chen, Pinzhang;   Xia, Zhijie; Chen, Wei
The effect of water absorption on stretch-induced   crystallization of poly (ethylene terephthalate): An in-situ synchrotron   radiation wide angle X-ray scattering studyPolymer2019,162:91-99 Zhang,   Wenwen; Yan, Qi; Ye, Ke; Zhang, Qianlei; Chen, Wei; Meng, Lingpu; Chen,   Xiaowei; Wang, Daoliang; Li, Liangbin
PVP intercalated metallic WSe2 as NIR photothermal agents for   efficient tumor ablationNanotechnology2019,30(6):065102/1-10Moses,   Oyawale Adetunji; Khan, Malik Ihsanullah; Fang, Qi; Qin, Liu; Rehman, Zia Ur;   Zhang, Youkui; Feng, Cao Deng; Ma, Yinchu; Tang, XinFeng; Wu, Chuanqiang;   Adam, Mukhtar Lawan; Huang, Dake; Liu, Hang; Song, Li
Identification of single-atom active sites in carbon-based   cobalt catalysts during electrocatalytic hydrogen evolutionNature   CatalysIs2019,2(2):134-141 Linlin   Cao, Qiquan Luo, Wei Liu, Yue Lin, Xiaokang Liu, Yuanjie Cao, Wei Zhang, Yuen   Wu, Jinlong Yang, Tao Yao   Shiqiang Wei
Metal-to-Insulator Transition in Ultrathin Manganite   HeterostructuresApplied   Sciences-Basel2019,9(1):144/1-20Liao,   Zhaoliang; Zhang, Jiandi
Experimental and Theoretical Investigation of the Pyrolysis of   FurfuralJorrnal   of Physical Chemistry A2019,123(1):103-110Li,   Yamin; Meng, Qinghui; Wang, Jinglan; Zhang, Yan; Cao, Chuangchuang; Cheng,   Zhanjun; Yang, Jiuzhong; Liu, Fuyi; Zhang, Lidong; Pan, Yang
In situ characterization of strain-induced crystallization of   natural rubber by synchrotron radiation wide-angle X-ray diffraction:   construction of a crystal network at low temperaturesSoft   Matter2019,15(4):734-743 Chen,   Pinzhang; Zhao, Jingyun; Lin, Yuanfei; Chang, Jiarui; Meng, Lingpu; Wang,   Daoliang; Chen, Wei; Chen, Liang; Li, Liangbin
Biaxial stretch-induced structural evolution of polyethylene gel   films: Crystal melting recrystallization and tiltingPolymer2019,164:59-66Wan,   Caixia; Chen, Xiaowei; Lv, Fei; Chen, Xin; Meng, Lingpu; Li, Liangbin
Nanosheet-structured K-Co-MoS2 catalyst for the higher alcohol   synthesis from syngas: Synthesis and activationJournal   of Energy Chemistry2019,30:57-62Li,   Huan; Zhang, Wei; Wang, Yinyin; Shui, Meiling; Sun, Song; Bao, Jun; Gao, Chen
Revisiting the chemical kinetics of CH3 + O2 and its impact on methane ignitionCombustion   and Flame2019,200:125-134 Zhang,   Feng; Huang, Can; Xie, Binbin; Wu, Xiaoqing
Lattice-strained metal-organic-framework arrays for bifunctional   oxygen electrocatalysisNature   Energy2019,4(2):115-122Cheng,   Weiren; Zhao, Xu; Su, Hui; Tang, Fumin; Che, Wei; Zhang, Hui; Liu, Qinghua
Gate-controlled VO2 phase transition for high-performance smart windowsScience   Advances2019,5(3)6815/1-8Shi   Chen, Zhaowu Wang, Hui Ren, Yuliang Chen, Wensheng Yan, Chengming Wang, Bowen   Li, Jun Jiang, Chongwen Zou
Shear strain-induced anisotropic domain evolution in mixed-phase   BiFeO3 epitaxial   filmsAIP   Advances2019,9(2):025114/1-7Xu,   Han; Chen, Zuhuang; Zhang, Xiaoyi; Dong, Yongqi; Hong, Bin; Zhao, Jiangtao;   Chen, Lang; Das, Sujit; Gao, Chen; Zeng, Changgan; Wen, Haidan; Luo, Zhenlin
Tracking Structural Self-Reconstruction and Identifying True   Active Sites toward Cobalt Oxychloride Precatalyst of Oxygen Evolution   ReactionAdvanced   Materials2019,31(8):1805127/1-8Jiang,   Hongliang; He, Qun; Li, Xiyu; Su, Xiaozhi; Zhang, Youkui; Chen, Shuangming;   Zhang, Shuo; Zhang, Guozhen; Jiang, Jun; Luo, Yi; Ajayan, Pulickel M.; Song,   Li
Boosted Reactivity of Ammonia Borane Dehydrogenation over Ni/Ni2P HeterostructureJournal   of Physical Chemistry Letters2019,10(5):1048-1054Lin,   Yunxiang; Yang, Li; Jiang, Hongliang; Zhang, Youkui; Cao, Dengfeng; Wu,   Chuanqiang; Zhang, Guobin; Jiang, Jun; Song, Li
Direct and rapid analysis of trace levels steroids in water by   thermal desorption atmospheric pressure photoionization mass spectrometryAnaltical   Methods2019,11(10):1304-1311Zhao,   Wan; Liu, Chengyuan; Yin, Hao; Qi, Keke; Xu, Minggao; Yang, Jiuzhong; Pan,   Yang
Theoretical Study on Criegee Intermediate's Role in Ozonolysis   of Acrylic AcidJorrnal   of Physical Chemistry A2019,123(10):1929-1936Lin,   Xuan; Meng, Qnghui; Feng, Beibei; Zhai, Yitong; Li, Yanbo; Yu, Yepeng; Li,   Zhaohui; Shan, Xiaobin; Liu, Fuyi; Zhang, Lidong; Sheng, Liusi
Enhancing oxygen evolution efficiency of multiferroic oxides by   spintronic and ferroelectric polarization regulationNature   Communications2019,10:1409/1-10Li,   Xiaoning; Liu, Huan; Chen, Zezhi; Wu, Qingmei; Yu, Zheyin; Yang, Mengmeng;   Wang, Xiaolin; Cheng, Zhenxiang; Fu, Zhengping; Lu, Yalin
Investigation into reactions of methyl methacrylate and ethyl   acrylate with chlorine atomChemosphere2019,221:263-269 Lin,   Xuan; Li, Zhaohui; Yu, Yepeng; Chen, Jun; Meng, Qinghui; Zhang, Hang; Shan,   Xiaobin; Liu, Fuyi; Sheng, Liusi
Beating the exclusion rule against the coexistence of robust   luminescence and ferromagnetism in chalcogenide monolayersNature   Communications2019,10:1584/1-9Duan,   Hengli; Guo, Peng; Wang, Chao; Tan, Hao; Hu, Wei; Yan, Wensheng; Ma, Chao;   Cai, Liang; Song, Li; Zhang, Wenhua; Sun, Zhihu; Wang, Linjun; Zhao, Wenbo;   Yin, Yuewei; Li, Xiaoguang; Wei, Shiqiang
Exploring hydroperoxides in combustion: History, recent advances   and perspectivesProgress   in Energy and Combustion Science2019,73:132-181Zhandong   Wang, Olivier Herbinet, Nils Hansen, Frédérique Battin-Leclerc
Significant Advances in C1 Catalysis: Highly Efficient Catalysts   and Catalytic ReactionsACS   Catalysis2019,9(4):3026-3053Bao,   Jun; Yang, Guohui; Yoneyama, Yoshiharu; Tsubaki, Noritatsu
Metallic Ni3N Quantum Dots as a Synergistic Promoter for NiO Nanosheet   toward Efficient Oxygen Reduction ElectrocatalysisJournal   of Physical Chemistry C 2019,123(14):8633-8639Zhang,   Hui; Liu, Meihuan; Cheng, Weiren; Li, Yuanli; Zhou, Wanlin; Su, Hui; Zhao,   Xu; Yao, Peng; Liu, Qinghua
Structural origin for the strain rate dependence of mechanical   response of fluoroelastomer F2314Journal   of Polymer Science Part B-Polymer Physic2019,57(10):607-620 Chang,   Jiarui; Lin, Yuanfei; Chen, Wei; Tian, Fucheng; Chen, Pinzhang; Zhao,   Jingyun; Li, Liangbin
Exploring binding modes of the selected inhibitors to   phosphodiesterase delta by all-atom molecular dynamics simulations and free   energy calculationsJournal   of Biomolecular Structure & Dynamics2019,37(9):2415-2429Zhong,   Hui; Zhang, Yan-Jun; Shan, Xiao-Bin
Imaging of Polar and Nonpolar Species Using Compact Desorption   Electrospray Ionization/Postphotoionization Mass SpectrometryAnalytical   Chemistry2019,91(10):6616−6623Chengyuan   Liu, Keke Qi, Lei Yao, Ying Xiong, Xuan Zhang, Jianye Zang, Changlin Tian,   Minggao Xu, Jiuzhong Yang, Zhenkun Lin, Yongmei Lv, Wei Xiong, Yang Pan
Electronic Metal-Support Interactions between Pt Nanoparticles   and Co(OH)(2) Flakes for CO OxidationJournal   of Physical Chemistry C 2019,123(17):10907-10916Song,   Xueyang; Huang, Li; He, Wenxue; Liu, Chengyong; Hu, Fengchun; Jiang, Yong;   Sun, Zhihu; Wei, Shiqiang
The Tough Journey of Polymer Crystallization: Battling with   Chain Flexibility and ConnectivityMacromolecules2019,52(10):3575-3591Tang,   Xiaoliang; Chen, Wei; Li, Liangbin
Morphology diagram of PE gel films in wide range   temperature-strain space: An in situ SAXS and WAXS studyJournal   of Polymer Science Part B-Polymer Physic2019,57(12):748-757Lv,   Fei; Wan, Caixia; Chen, Xiaowei; Meng, Lingpu; Chen, Xin; Wang, Daoliang; Li,   Liangbin
Li1.233Mo0.467Fe0.3O2 as an advanced   cathode material for high-performance lithium ion batteryMaterials   Letters2019,249:45-48Yu,   Zhen; Wang, Xingbo; Wan, Ping; Zhu, Shuang; Sun, Zhe; Zhang, Guobing; Chu,   Wangsheng
Potential-driven surface active structure rearrangement over   FeP@NC towards efficient electrocatalytic hydrogen evolutionPhysical   Chemistry Chemical Physics2019,21(15):7918-7923 Tang,   Fumin; Su, Hui; Zhao, Xu; Zhang, Hui; Hu, Fengchun; Yao, Peng; Liu, Qinghua;   Cheng, Weiren
Confined on-surface organic synthesis: Strategies and mechanismsSurface   Science Reports2019,74:97-140Tao   Wang, Junfa Zhu
Atomically dispersed platinum supported on curved carbon   supports for efficient electrocatalytic hydrogen evolutionNature   Energy2019,4(6):512-518Li,   Daobin; Li, Xiyu; Chen, Shuangming; Yang, Huan; Wang, Changda; Wu,   Chuanqiang; Haleem, Yasir A.; Duan, Sai; Lu, Junling; Ge, Binghui; Ajayan,   Pulickel M.; Luo, Yi; Jiang, Jun; Song, Li
Recent Advances of Ternary Layered Cu2MX4
     (M¼Mo, W; X¼S, Se) Nanomaterials for Photocatalysis
Solar   RRL2019,1800320/1-13Yunxiang   Lin, Shuangming Chen, Ke Zhang, Li Song
Soft X-ray varied-line-spacing gratings fabricated by near-field   holography using an electron beam lithography-written phase maskJournal   of Synchrotron Radiation2019.26:1782-1789Dakui   Lin, Zhengkun Liu, Kay Dietrich, Andre    Sokolov,  Mewael Giday   Sertsu,  Hongjun Zhou,  Tonglin Huo, Stefanie Kroker, Huoyao   Chen,  Keqiang Qiu, Xiangdong Xu, Franz   Schafers,  Ying Liu,  Ernst-Bernhard Kley, Yilin Hong
All-dielectric metamaterial analogue of electromagnetically   induced transparency and its sensing application in terahertz rangeOptics   Express2019,27(12):16624-16634Ma,   Tian; Huang, Qiuping; He, Hongchuan; Zhao, Yi; Lin, Xiaoxia; Lu, Yalin
Strain-induced crystal growth and molecular orientation of   poly(isobutylene-isoprene) rubber at low temperaturesSoft   Matter2019,15(21):4363-4370Chen,   Pinzhang; Lin, Yuanfei; Zhao, Jingyun; Chang, Jiarui; Chen, Xiaowei; Meng,   Lingpu; Wang, Daoliang; Chen, Wei
Heterogeneous single-site synergetic catalysis for spontaneous   photocatalytic overall water splittingJournal   of Materials Chemistry A2019,7(18):11170-11176Su,   Hui; Liu, Meihuan; Cheng, Weiren; Zhao, Xu; Hu, Fengchun; Liu, Qinghua
The pathway and kinetics of hierarchical assembly of ionic   oligomers into a lyotropic columnar phaseSoft   Matter2019,15(22):4460-4466Huang,   Weiheng; Wei, Shenghui; Frenkel, Daan; Huang, Ningdong
Mixture domain states in PbTiO3 film with potentials for functional applicationApplied   Physics Letters2019,114(24):242901/1-6Xu,   Han; Zhang, Zhan; Dong, Yongqi; Zeng, Changgan; Fong, Dillon D.; Luo, Zhenlin
Energy Gap Modulation of SnCH3 Nanomaterials Under Elastic StrainJournal   of Electronic Materials2019,48(8):5125-5130Ma,   Shengqian; Han, Juguang; Li, Feng; Zhu, Mei; Geng, Jiguo; Li, Suyan
Kinetic Control over Morphology of Nanoporous Graphene on   SurfaceChemphyschem 2019,20:2327-2332Huang,   Jianmin; Jia, Hongxing; Wang, Tao; Feng, Lin; Du, Pingwu; Zhu, Junfa
Pressure-Dependent Kinetics of the Reaction between CH3OO and OH Focusing on   the Product Yield of Methyltrioxide (CH3OOOH)Journal   of Physical Chemistry Letters2019,10(13):3598-3603Zhang,   Feng; Huang, Can
环状聚合物及其对应的线性链熔体在启动剪切场下流变特性的分子动力学模拟研究物理学报2019,68(13):138301/1-8 杨俊升,黄多辉
Van der Waals Epitaxy of Anatase TiO2 on mica and Its Application as Buffer LayerChinese   Physics Letters2019,36(7):078101/1-4Xu,   Han; Luo, Zhen-Lin; Zeng, Chang-Gan; Gao, Chen
Design optimization of a periodic microstructured array anode   for hard x-ray grating interferometryPhysics   in Medicine and Biology2019,64(14):145011/1-12Zan,   Guibin; Vine, David John; Spink, Richard Ian; Yung, Wenbing; Wang, Qiuping;   Wang, Ge
An on-demand solar hydrogen-evolution system for unassisted   high-efficiency pure-water splittingJournal   of Materials Chemistry A2019,7(29):17315-17323Che,   Wei; Su, Hui; Zhao, Xu; Li, Yuanli; Zhang, Hui; Zhou, Wanlin; Liu, Meihuan;   Cheng, Weiren; Hu, Fengchun; Liu, Qinghua
Interfacial Octahedral Manipulation Imparts Hysteresis-Free   Metal to Insulator Transition in Ultrathin Nickelate HeterostructureAdvanced   Materials Interfacesials2019,6:1900644/1-7Dong,   Yongqi; Ma, Zhiyuan; Luo, Zhenlin; Zhou, Hua; Fong, Dillon D.; Wu, Wenbin;   Gao, Chen
Hetero-N-Coordinated Co Single Sites with High Turnover   Frequency for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution in an Acidic MediumACS   Energy Letters2019,4(8):1816-1822Su,   Hui; Zhao, Xu; Cheng, Weiren; Zhang, Hui; Li, Yuanli; Zho, Wanlin; Li,   Meihuan; Li, Qinghua
Mitigating Voltage Decay of Li-Rich Layered Oxide by   Incorporation of 5d Metal RheniumJournal   of Physical Chemistry C2019,123(31):18870-18876Yu,   Zhen; Ning, Fanghua; Li, Biao; Sun, Zhe; Chu, Wangsheng; Xia, Dingguo
Electron-Proton Co-doping-Induced Metal-Insulator Transition in   VO2 Film via   Surface Self-Assembled l-Ascorbic Acid MoleculesAngewandte   Chemie-International Edition2019,58(39):13711-13716Li,   Bowen; Xie, Liyan; Wang, Zhaowu; Chen, Shi; Ren, Hui; Chen, Yuliang; Wang,   Chengming; Zhang, Guobin; Jiang, Jun; Zou, Chongwen
Collapse Transition-Assisted Crystallization in P3HT SolutionJournal   of Polymer Science Part B-Polymer Physics2019,57(17):1105-1114 Sun,   Lei; Zhao, Jingnan; Huang, Weiheng; Chen, Xiaowei; Zhang, Wenhua; Ding,   Yanwei; Li, Liangbin
Delaminating Vanadium Carbides for Zinc-Ion Storage: Hydrate   Precipitation and H+/Zn2+ Co-Action MechanismSmall   Methods2019,3:1900495/1-9Wang,   Changda; Wei, Shiqiong; Chen, Shuangming; Cao, Dengfeng; Song, Li
Synergetic Effect of Substitutional Dopants and Sulfur Vacancy   in Modulating the Ferromagnetism of MoS2 NanosheetsACS   Applied Materials & Interfaces2019,11(34):31155-31161Hu,   Wei; Tan, Hao; Duan, Hengli; Li, Guinan; Li, Na; Ji, Qianqian; Lu, Ying;   Wang, Yao; Sun, Zhihu; Hu, Fengchun; Wang, Chao; Yan, Wensheng
碱金属反离子对C3对称低聚酰胺超分子多级自组装的影响高分子学报2019,50(7):702-709黄伟恒,魏升慧,黄宁东,李良彬,王道亮
溶液溶度对共轭高分子溶液中分子链有序-无序转变的影响研究高分子学报2019,50(8):834-840孙蕾,赵敬楠,黄伟恒,张文华,李良彬
Reaction selectivity of homochiral versus heterochiral   intermolecular reactions of prochiral terminal alkynes on surfacesNature   Communications 2019,10:4122/1-9Wang,   Tao; Lv, Haifeng; Huang, Jianmin; Shan, Huan; Feng, Lin; Mao, Yahui; Wang,   Jinyi; Zhang, Wenzhao; Han, Dong; Xu, Qian; Du, Pingwu; Zhao, Aidi; Wu,   Xiaojun; Tait, Steven L.; Zhu, Junfa
Stretch-induced structural evolution of poly (vinyl alcohol) at   different concentrations of boric acid: An in-situ synchrotron radiation   small- and wide- angle X-ray scattering studyPolymer   Testing2019,77:105913/1-9Ye,   Ke; Li, Yahui; Zhang, Wenwen; Zhang, Qianlei; Chen, Wei; Meng, Lingpu; Wang,   Daoliang; Li, Liangbin
Supramolecular Tessellations at Surfaces by Vertex DesignACS   Nano2019,13(9):10603-10611Feng,   Lin; Wang, Tao; Tao, Zhijie; Huang, Jianmin; Li, Guihang; Xu, Qian; Tait,   Steven L.; Zhu, Junfa
Engineering the In-Plane Structure of Metallic Phase Molybdenum   Disulfide via Co and O Dopants toward Efficient Alkaline Hydrogen EvolutionACS   Nano2019,13(10):11733-11740Dengfeng   Cao, Ke Ye, Oyawale Adetunji Moses, Wenjie Xu, Daobin Liu, Pin Song,   Chuanqiang Wu, Changda Wang, Shiqing Ding, Shuangming Chen, Binghui Ge, Jun   Jiang, Li Song
Monoatomic Platinum-Anchored Metallic MoS2: Correlation between Surface Dopant and Hydrogen EvolutionJournal   of Physical Chemistry Letters2019,10:6081−6087Chuanqiang   Wu, Dongdong Li, Shiqing Ding, Zia ur Rehman, Qin Liu, Shuangming Chen, Bo   Zhang, Li Song
Selective Selenium-Substituted Metallic MoTe2 toward Ternary   Atomic Layers with Tunable Semiconducting CharacterJournal   of Physical Chemistry C2019,123:24927−24933Zia   ur Rehman, Wen Zhu, Sheng Wang, Yijie Niu, Zahir Muhammad, Oyawale Adetunji   Moses, Chuanqiang Wu, Muhammad Habib, Shuangming Chen, Xiaojun Wu, Zhe Sun,   Pulickel M. Ajayan, Li Song
Recent Progress in Defective Carbon-Based Oxygen Electrode   Materials for Rechargeable Zink-Air BatteriesBatteries   & Supercaps 2019,2(6):509-523Sidi   Wang, Hongliang Jiang, Li Song
Dynamic oxygen adsorption on single-atomic Ruthenium catalyst   with high performance for acidic oxygen evolution reactionNature   Communications 2019,10(1):4849/1-9Linlin   Cao, Qiquan Luo, Jiajia Chen, Lan Wang, Yue Lin, Huijuan Wang, Xiaokang Liu,   Xinyi Shen, Wei Zhang, Wei Liu, Zeming Qi, Zheng Jiang, Jinlong Yang, Tao Yao
Interaction between Cu Nanoparticles and CeO2(111) Film SurfacesJournal   of Physical Chemistry C2019,123:23563−23571Guihang   Li, Shanwei Hu, Qian Xu, Junfa Zhu
In situ   Investigations of Interfacial Degradation and Ion Migration at
     CH
3NH3PbI3 Perovskite/Ag   Interfaces
Chinese   Journal of Chemical Physics2019,32(3):299-305Xiong   Li; Hong-he Ding; Gui-hang Li; Yan Wang; Zhi-min Fang; Shang-feng Yang;   Huan-xin Ju; Jun-fa Zhu
限域效应在表面合成化学中的应用中国科学:化学2019,49(3):516-524黄建民,王涛,朱俊发
快速高能X射线光栅相衬成像红外与激光工程2019,48(8):0825004/1-4吴朝,魏文彬,高昆,田扬超
Image correction method without gain correction in grating-based   X-ray phase-contrast imagingProceedings   of SPIE 2019,11068:110682A/1-101Guibin   Zan, Renfang Hu, Zhao Wu, Qiuping Wang, Wenbing Yun, Ge Wang
Trimodal radiography using sinusoidal phase modulating grating   interferometryJournal   of Applied Physics2019,126(16):164901/1-9G.   B. Zan, H. J. Han, F. Wali, Z. Wu, and Q. P. Wang
Coordination-Engineered Cu−Nx Single-Site Catalyst for Enhancing Oxygen Reduction ReactionACS   Applied Energy Materials2019,2:6497−6504Danhao   Wang, Chengcheng Ao, Xiaokang Liu, Shi Fang, Yue Lin, Wei Liu, Wei Zhang,   Xusheng Zheng, Lidong Zhang, Tao Yao
Photoionization and Dissociation Study of   2-Methyl-2-propen-1-ol: Experimental and Theoretical InsightsChinese   Journal of Chemical Physics2019,32(3):306-312Yu,   Ye-peng; Li, Zhao-hui; Lin, Xuan; Chen, Jun; Zhang, Hang; Li, Yan-bo; Wang,   Huang-huang; Sun, Rui-rui; Meng, Qing-hui; Shan, Xiao-bin; Liu, Fu-yi; Sheng,   Liu-si
Dual Manipulation of Ferromagnetism in Co-Doped ZnO Thin Films   by Surfactant and n-Type CarriersChinese   Journal of Chemical Physics2019,32(4):491-496Che,   Wei; Su, Hui; Zhao, Xu; Cheng, Wei-ren; Liu, Qing-hua
Precursor assisted crystallization in cross-linked isotactic   polypropylenePolymers2019,180:121674/1-6Ju,   Jianzhu; Tian, Nan; Wang, Zhen; Su, Fengmei; Yang, Haoran; Chang, Jiarui; Li,   Xueyu; Ali, Sarmad; Lin, Yuanfei; Li, Liangbin
表面非对称反应构筑双节点有机金属网格物理化学学报2019,35(12):1297-1298 Zhu   Junfa
Operando Insight into the Oxygen Evolution Kinetics on the   Metal-Free Carbon-Based Electrocatalyst in an Acidic SolutionACS   Applied Materials & Interfaces2019,11(38):34854-34861Zhao,   Xu; Su, Hui; Cheng, Weiren; Zhang, Hui; Che, Wei; Tang, Fumin; Liu, Qinghua
Manipulation of Chain Entanglement and Crystal Networks of   Biodegradable Poly(butylene adipate-co-butylene terephthalate) During Film   Blowing through the Addition of a Chain Extender: An In Situ Synchrotron   Radiation X-ray Scattering StudyBiomacromolecules 2019,20(10):3895-3907Zhao,   Haoyuan; Li, Lifu; Zhang, Qianlei; Xia, Zhijie; Yang, Erjie; Wang, Yusong;   Chen, Wei; Meng, Lingpu; Wang, Daoliang; Li, Liangbin
A hybrid adaptive finite element phase-field method for   quasi-static and dynamic brittle fractureInternational   Journal for Numerical Methods in Engineering2019,120(9):1108-1125Tian,   Fucheng; Tang, Xiaoliang; Xu, Tingyu; Yang, Junsheng; Li, Liangbin
Preparation of Polyethylene and Ethylene/Methacrylic Acid   Copolymer Blend Films with Tunable Surface Properties through Manipulating   Processing Parameters during Film BlowingPolymers2019,11(10):1565/1-13Ali,   Sarmad; Ji, Youxin; Zhang, Qianlei; Zhao, Haoyuan; Chen, Wei; Wang, Daoliang;   Meng, Lingpu; Li, Liangbin
Influence of Substrate on Adhesion of Shewanella oneidensis MR-1   to Gold Electrode Explained by Extended DLVO TheoryChemistry Letters2019,48(12):1437-1440 Chen,   Shan; Hou, Shuangyue; Xiong, Penghui; Xiong, Ying; Liu, Gang; Tian, Yangchao
WS2/WSe2异质结层间相互作用的光谱研究中国科学技术大学学报2019,49(6):452-457黄佳欣,谢师禹,程学瑞,李元元,胡传圣,戚泽明
Design and analysis method of moire magnifier based on depth   cues from disparityOptoelectronics   Letters2019,15(4):255-259OUYANG   Chun-bao, LIU Gang, XIONG Ying, and TIAN Yang-chao
莫尔放大器的高阶莫尔成像特征分析光学学报2019,39(12):1223006/1-8欧阳春宝,王艺,熊瑛,刘刚,田扬超
Interlayer Photoelectron Transfer Boosted by Bridged Ru-IV Atoms   in GaS Nanosheets for Efficient Water SplittingACS   Applied Materials & Interfaces2019,11(49):45561-45567Guinan   Li,Hengli Duan,Weiren Cheng, Chao Wang, Wei Hu, Zhihu Sun,Hao Tan, Na   Li,Qianqian Ji, Yao Wang, Ying Lu, Wensheng Yan
Frustrating Strain-Induced Crystallization of Natural Rubber   with Biaxial StretchACS   Applied Materials & Interfaces2019,11(50):47535-47544Chen,   Xiaowei; Meng, Lingpu; Zhang, Wenwen; Ye, Ke; Xie, Chun; Wang, Daoliang;   Chen, Wei; Nan, Mingjian; Wang, Shihao; Li, Liangbin
Surface modification of (001) facets dominated TiO2 with ozone for   adsorption and photocatalytic degradation of gaseous tolueneChinese   Journal of Chemical Physics2019,32(5):611-619 Yang,   Yue; Wang, Zhi-yu; Zhang, Fan; Fan, Yi; Dong, Jing-jing; Sun, Song; Gao,   Chen; Bao, Jun
Modulating Electronic Structure of Cobalt Phosphide Precatalysts   via Dual-Metal Incorporation for Highly Efficient Overall Water SplittingACS   Applied Energy Materials 2019,29(11):8022-8030Ding,   Shiqing; Cao, Dengfeng; Liu, Daobin; Lin, Yunxiang; Wang, Changda; Wu,   Chuanqiang; Zhou, Yuzhu; Chen, Shuangming; Song, Li
Band structure tailoring in ZrSe2 single crystal via trace   rhenium intercalationApplied   Physics Letters2019,115(21):213102Rehman,   Zia Ur; Wang, Sheng; Lawan, Mukhtar Adam; Zareen, Shah; Moses, Oyawale   Adetunji; Zhu, Wen; Wu, Xiaojun; Sun, Zhe; Song, Li
Dark Color ZnO Quasi-One-Dimensional Nanostructures Grown by   Hydrothermal Method and Modulation of their Optical PropertiesChinese   Journal of Chemical Physics2019,32(6),708-714Hao   Chen ; Na Dong ; Kai Wang ; Yi Yao ; Faqiang Xu
Redox Controllable Switch of Crystalline Phase and Physical   Property in SrVOx Epitaxial FilmsChinese   Journal of Chemical Physics2019,32(6):727-730Xue-jiao   Gu, Zhen-lin Luo, Yong-qi Dong, Jing-tian Zhou, Han Xu, Bin Hong, Chen Gao
Strain engineering on the metal-insulator transition of VO2/TiO2 epitaxial films   dependent on the strain state of vanadium dimersApplied   Physics Letters2019,115(25):251605/1-5Bin   Hong, Yuanjun Yang, Kai Hu, Yongqi Dong, Jingtian Zhou, Yue ZHANG, Weisheng   Zhao, Zhenlin Luo, Chen Gao
同步辐射EDXAFSEDXRD联用方案核技术2019,42(12):120102/1-5刘志杰,罗震林
Donutlike RuCu Nanoalloy with Ultrahigh Mass Activity for   Efficient and Robust Oxygen Evolution in Acid SolutionACS   Applied Energy Materials P2019,2(10):7483-7489Li,   Yuanli; Zhou, Wanlin; Zhao, Xu; Cheng, Weiren; Su, Hui; Zhang, Hui; Liu,   Meihuan; Liu, Qinghua
Direct Z-scheme CdS-CdS Nanorod Arrays Photoanode: Synthesis,   Characterization and Photoelectrochemical PerformanceChinese   Journal of Chemical Physics2020.32(6):715-720Fan,   Yi; Song, Zhi-min; Dong, Jing-jing; Wang, Zhi-yu; Yang, Yue; Zhu, Xiao-di;   Sun, Song; Gao, Chen; Bao, Jun
Enhanced Smith–Purcell radiation by
     coupling surface plasmons on meta-films
     array with resonator modes on a grating
Journal   of Physics D: Applied Physics2019,52   (7) 075104/1-6Weihao   Liu, Yucheng Liu, Qika Jia, Yalin Lu
Terahertz Filters and Polarizers Using 2-D
     Subwavelength Hole Arrays
IEEE   Photonics Journal2019,11(1):5900107/1-7Yucheng   Liu, Zijia Yu, Weihao Liu, Qika Jia, Yalin Lu
Superimposed-harmonic Smith-Purcell free-electron lasers driven   by periodic electron-bunchesPhusics   of Plasmas2019,26(1):013102/1-6Liang,   Linbo; Liu, Weihao; Jia, Qika; Wang, Lin; Lu, Yalin
High power THz coherent Cherenkov radiation based on a separated   dielectric loaded waveguideNuclear   Instruments & Methods in Physics Research Section A2019,923:45-50 Jian,   Shimin; Li, Weiwei; He, Zhigang; Huang, Ruixuan; Jia, Qika; Wang, Lin; Lu,   Yalin
A new modified staggered array undulatorNuclear   Instruments & Methods in Physics Research Section A2019,927:419-423 Chen,   Lijun; Jia, Qika
The seed energy fluctuation of hard X-ray self-seeding free   electron laserAIP   Advances2019:9(3):035254/1-4Yang,   C.; Wang, X.; Tsai, C. -Y.; Zhou, G.; Zhang, Z.; Krug, E. D.; Li, A.; Deng,   H.; He, D.; Wu, J.
Proposition of a femtosecond pulse radiolysis with terahertz   probe pulsesRadiation   Physics and Chemistry2019,157:28-32Huang,   Ruixuan; Zhang, Haoran; Li, Weiwei; He, Zhigang; Wang, Lin; Jia, Qika; Lu,   Yalin
Online Betatron Tune Feedback in the HLS-II Storage RingIEEE   Transactions on Nuclerar Science2019,66(4):696-701Wang,   Siwei; Xu, Wei; Xuan, Ke; Li, Jingyi
The detuning effect of crystal monochromator in self-seeding and   oscillator free electron laserOptics   Express2019,27(9):13229-13239 Yang,   Chuan; Tsai, Cheng-Ying; Zhou, Guanqun; Wang, Xiaofan; Hong, Ye; Krug, Emily   Dong; Li, Alexandra; Deng, Haixiao; He, Duohui; Wu, Juhao
Novel design of a personnel safety system for Hefei Light   Source-IINuclerar   Science and Techniques2019,30(6):99/1-8Huang,   Zi-Yu; Xuan, Ke; Li, Chuan; Wang, Ji-Gang; Liu, Gong-Fa
Proposal and numerical studies of a terahertz Cherenkov free   electron laser driven by a non-ultra relativistic bunched electron beamNuclear   Instruments & Methods in Physics Research Section A2019,931:75-80 Li,   Weiwei; Jiang, Shimin; He, Zhigang; Jia, Qika; Wang, Lin; Lu, Yalin
Conceptual design study of iron-based superconducting dipole   magnets for SPPCInternational   Journal of Modern Physics  A2019,34   (13-14 ): 1940003/1-13Kong,   Ershuai; Wang, Chengtao; Wan, Lin; Wang, Xiangqi; Cheng, Da; Zhang, Kai;   Wang, Yingzhe; Peng, Quanling; Xu, Qingjin
Simulation study of longitudinal injection scheme for HALS with   a higher harmonic cavity systemNuclerar   Science and Techniques 2019,30 (7):113 /1-6Sun,   Zhen-Biao; Shang, Lei; Shang, Feng-Lei; Tang, Yun-Gai; Liu, Wei; Song,   Wen-Bin
Efficiency enhancement of RF-linac based free electron laser   oscillator with electron beam energy rampingNuclear   Instruments & Methods in Physics Research Section A2019,940:448-452 Xu,   Yuanfang; Jia, Qika; Li, Heting
Generating three-color pulses in high-gain harmonic-generation   free-electron lasers with atilted electron bunchJournal   of Synchrotron Radiation 2019,26:1473-1480Zhao,   Zhouyu; Li, Heting; Li, Weiwei; Jia, Qika; Jiang, Shimin; Wang, Lin
The prototype of equipment protection system based on Ethernet   POWERLINK for HALSNuclear   Inst. and Methods in Physics Research, A2019,   946 :162687/1-6Xiao-Kang   Sun, Yi-Fan Song, Ke Xuan, Chuan Li, Ji-Gang Wang, Gong-Fa Liu
Commissioning and first lasing of the  FELiChEM: A new  IR and THz FEL oscillator in chinaProceedings   of FEL20192019,MOA07/0-4Heting   Li, Qika Jia
Seeded free-electron lasers driven by a transverse tilted   electron bunchProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPRB061/1817-1819Zhouyu   Zhao, Heting Li, Qika Jia
Study of seven-bend achromat lattices with interleaved   dispersion bumps for  HALSProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPGW040/1495-1497Zhenghe   Bai, Wei Li, Gangwen Liu, Derong Xu, Tong Zhang, Lin Wang
Super-period locally symmetric lattices for designing   diffraction-limited storage ringsProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPGW041/1498-1500Zhenghe   Bai, Gangwen Liu, Wei Li, Lin Wang
Off-energy off-axis injection with pulsed multipole magnetinto   the HALS storage ringProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,MOPGW044/187-089Gangwen   Liu, Zhenghe Bai†, Peining Wang, Lin Wang, Weimin Li
A fast method for multi-objective nonlinear dynamics   optimization of a storage ringProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,MOPGW045/190-192Jiajie   Tan, Zhenghe Bai*, Penghui Yang, Weimin Li, Lin Wang
Comparison of constrained optimization methods for designing a   multi-bend achromat latticeProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPGW056/1535-1537Jianhao   Xu, Zhenghe Bai, Penghui Yang, Weimin Li
A ten-bend achromat lattice with interleaved dispersion bumps   for a diffraction-limited storage ringProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPGW057/1538-1540Penghui   Yang, Zhenghe Bai, Jiajie Tan, Jianhao Xu, Lin Wang
Design of a hybrid seven-bend-achromat lattice for a high-energy   diffraction-limited storage ring using a new optimization methodProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPGW054/1528-1531Penghui   Yang, Zhenghe Bai, Jianhao Xu, Jiajie Tan, Lin Wang
Comparison of optimization methods for hybrid   seven-bend-achromat lattice designProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPGW055/1532-1534Penghui   Yang, Zhenghe Bai, Jianhao Xu, Jiajie Tan, Lin Wang
Design of a hybrid ten-bend-achromat lattice for a   diffraction-limited storage ring light sourceNuclear   Inst. and Methods in Physics Research, A2019,943:162506/1-7Penghui   Yang, Zhenghe Bai, Tong Zhang, Derong Xu, Lin Wang
Transverse diagnostics based on dipole mode signal fitting   method in TESLA-type accelerating cavities at the free-electron laser   FLASH    Physical   Review Accelerators and Beams 2019,22(8):082804   /1-12Junhao   Wei, Nicoleta Baboi, Liangliang Shi
Design of Resonant Stripline BPM for an IR-FEL Project at NSRLProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,WEPGW080/2665-2667X.   Y. Liu1, M. Dehler, M. Bopp, A. Scherer, B. G. Sun
Study on the Influence of Beam Transverse Position on the Cavity   Bunch Length MeasurementProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,WEPGW044/2578-2580Qian   Wang, Qing Luo, Baogen Sun, Shimin Jiang
Alarm system of  IRFEL at   NSRLProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,THPRB038/3896-3899Xin   Chen, Yifan Song, Zhuoxia Shao, Chuan Li, Ke Xuan, Jigang Wang, Gongfa Liu
Upgrade of the historical data query and analysis system   for  HLS-IIProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,THPRB053/3928-3930Z.   Xie,Y. Song, Z. Shao, C. Li, K. Xuan, G. Wang, G. Liu
Study on Beam-induced heating in Injection Section of Hefei   Light SourceProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,MOPRB036/652-655D.   Xu, W. Xu
Optimization of a Low-alpha Lattice for the HLS-II Storage RingProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,WEPTS103/3360-3362Siwei   Wang, Wei Xu†, Ke Xuan, Yigang Wang
Analysis on plasmonic modes within rectangular sub-wavelength   holes on metallic nanofilms2019   Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology ConferenceCDQRWC   2019-ProceedingsWeiwei   Li, Zijia Yu, Weihao Liu, Qika Jia, Yalin Lu
Diffraction radiation from an electron beam moving above a deep   narrow groove2019   Cross Strait Quad-Regional Radio Science and Wireless Technology ConferenceCDQRWC   2019-ProceedingsWeiwei   Li, Weihao Liu, Qika Jia, Yalin Lu
基于嵌入式EPICS的合肥光源储存环束流损失监测系统强激光与粒子束2019,31(8):085103/1-6蔡袁琦,唐雷雷,周泽然
Comparison of TiZrV non-evaporable getter films deposited by DC   magnetron sputtering or quantitative depositionProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPMP021/1283-1285Xiaoqin   Ge, Jieqiong Shao, Yigang Wang, Wei Wei, Bo Zhang, Sihui Wang, Yuxin   Zhang,Weimin Li, Yong Wang
Preparation of Titanum-Zirconium-Vanadium Films by Quantitative   DepositionProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,THPTS045/4210-4212Jieqiong   Shao, Xiaoqin Ge, Wei Wei, Bo Zhang, Sihui Wang,Yuxin Zhang, Bangle Zhu, Chao   Chen, Weimin Li, Yong Wang
Establishing a Laser Treatment to Suppress the Secondary   Electron EmissionProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPMP029/1303-1305Y.G.   Wang, S.W. Wang, B.L. Zhu, X.T. Pei, B. Zhang, X.G. Ge, Y. Wang
Research on Secondary Electron Emission Characteristics of   Diamond-like Carbon Thin FilmsProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPMP031/1306-1308Yuxin   Zhang, Yigang Wang, Xiaoqin Ge, Bo Zhang, Wei Wei, Sihui Wang, Bangle   Zhu,Jieqiong Shao, Weimin Li, Yong Wang
Resarch and design of digital magnet power suppy controller for   HALSProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPMP027/1297-1299Z.   X. Shao, H. Gao, H.Y. Zhang, P. Liu, G.W. Liu, X.K. Sun 
Research progess of power supply system in HALSProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPMP028/1300-1302Z.   X. Shao, H. Y. Zhang, P. Liu, G. W. Liu, H. Gao, L. Wang 
Preliminary Research of HOM for 100MHz Superconducting Cavity in   the Pre-research Project of HALSProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,MOPRB033/649-651唐运盖,吴丛凤,王琳
Commissioning of a compact THz source based on FELProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,TUPTS046/2030-2032Y.   J. Pei, L. Shang, G. Y. Feng, K. Jin, G. R. Huang, D. Ch. Jia, X. Q. Wang, B.   G. Sun, X. Y. He, Zh. X. Tang, P. Lu, W. Wei, W. Wang, S. K. Lu, Y. L. Hong,   L. G. Shen, F. Zhang, T. Hu, Q. Chen, P. Tan, Q. Fu, L. Cao, Y. Q, Xiong
Design of the condense system and imaging system for an UEMProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,THPMP016/3485-3487T.J.   Chen, Y.J. Pei, W.M. Li
Design of the Multiplexing Optical   Measurem+B141:S142+B141:Q141ent System for a Pre-bunched THz Free Electron   LaserProceedings   of IPAC2019 10th Int. Partile   Accelerator Conf2019,WEPGW054/2931-2933Y.   K. Zhao, B. G. Sun, T. Y. Zhou, F. F. Wu, W. Li, Y. G. Tang