2018年度论文列表

发布时间:2019-06-25

论文题目

刊物名称

卷期页码

全部作者

Microfluidic dielectrophoresis device for trapping, counting and detecting Shewanella oneidensis at the cell level

Biosensors & Bioelectronics

2018,99:416-423

Chen, Xiangyu; Liang, Zhiting; Li, Daobo; Xiong, Ying; Xiong, Penghui; Guan, Yong; Hou, Shuangyue; Hu, Yue; Chen, Shan; Liu, Gang; Tian, Yangchao

Wet-Etching Induced Abnormal Phase Transition in Highly Strained VO2/TiO2 (001) Epitaxial Film

Physica Status Solidi-Rapid Research Letters

2018,12(1):1700320/1-7

Hui Ren, Shi Chen, Yuliang Chen, Zhenlin Luo, Jingtian Zhou, Xusheng Zheng, Liangxin Wang, Bowen Li, and Chongwen Zou

Engineering multi-dimensional nanocarbons with enhanced electrochemical activity as high-performance bifunctional electrocatalyst

Journal of Porous Materials

2018,25(4):1115-1122

Changda Wang· Shuangming Chen· Daobin Liu· Yasir A. Haleem1 ·Xiangchen Zhao· Wei Gan· Xusheng Zheng· Li Song

In situ trapped high-density single metal atoms within graphene: Iron-containing hybrids as representatives for efficient oxygen reduction

Nano Research

2018,11(4):2217–2228

Daobin Liu, Chuanqiang Wu, Shuangming Chen, Shiqing Ding, Yaofeng Xie, Changda Wang, Tao Wang, Yasir A. Haleem, Zia ur Rehman, Yuan Sang, Qin Liu, Xusheng Zheng, Yu Wang, Binghui Ge, Hangxun Xu, Li Song

Co-occurrence of linear and circular dichroism in chiral sculptured ZrO2 thin films

Optical Materials

2018,75:319-324

Zahir Muhammad, Faiz Wali, Li Song

Temperature-induced structural evolution of Sm nanoparticles on Al2O3 thin film: An in-situ investigation using SRPES, XPS and STM

Applied Surface Science

2018,432:115-120

Xu, Qian; Hu, Shanwei; Wang, Weijia; Wang, Yan; Ju, Huanxin; Zhu, Junfa

Nonlinear stability and dynamics of nonisothermal film casting

Journal of Rheology

2018,62(1):49-61

Tian, Fucheng; Tang, Xiaoliang; Xu, Tingyu; Yang, Junsheng; Xie, Chun; Li, Liangbin

Design and Synthesis of Powerful Capsule Catalysts Aimed at Applications in C1 Chemistry and Biomass Conversion

Chemical Record

2018,18(1):4-19

Bao, Jun; Tsubaki, Noritatsu

Evidence for Itinerant Carriers in an Anisotropic Narrow-Gap Semiconductor by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy

Advanced Materials

2018,30(2):1704733/1-5

Ju, Sailong; Bai, Wei; Wu, Liming; Lin, Hua; Xiao, Chong; Cui, Shengtao; Li, Zhou; Kong, Shuai; Liu, Yi; Liu, Dayong; Zhang, Guobin; Sun, Zhe; Xie, Yi

Shear-induced precursors in polyethylene: An in-situ synchrotron radiation scanning X-ray microdiffraction study

Polymer

2018,135:61-68

Su, Fengmei; Ji, Youxin; Meng, Lingpu; Chang, Jiarui; Chen, Liang; Li, Liangbin

Theoretical studies on the reaction kinetics of methyl crotonate with hydroxyl radical

Sustainable Energy & Fuels

2018,2(2):392-402

Zhou, Xueyao; Zhai, Yitong; Ye, Lili; Zhang, Lidong

Structural Evolution of UHMWPE Fibers during Prestretching Far and Near Melting Temperature: An In Situ Synchrotron Radiation Small- and Wide-Angle X-Ray Scattering Study

Macromolecular Materials and Engineering

2018,303(2):1700493/1-8

Cao, Tian; Chen, Xiaowei; Lin, Yuanfei; Meng, Lingpu; Wan, Caixia; Lv, Fei; Li, Liangbin

Well-Defined Cobalt Catalyst with N-Doped Carbon Layers Enwrapping: The Correlation between Surface Atomic Structure and Electrocatalytic Property

Small

2018,14(6):1702074/1-9

Zhang, Youkui; Lin, Yunxiang; Jiang, Hongliang; Wu, Chuanqiang; Liu, Hengjie; Wang, Changda; Chen, Shuangming; Duan, Tao; Song, Li

High-metallic-phase-concentration Mo1–xWxS2 nanosheets with expanded interlayers as efficient electrocatalysts

Nano Research

2018,11(3):1687-1698

Qun He1, Yangyang Wan , Hongliang Jiang , Chuanqiang Wu, Zhongti Sun, Shuangming Chen,
Yu Zhou, Haiping Chen, Daobin Liu, Yasir A. Haleem, Binghui Ge, Xiaojun Wu, Li Song

Atomically Intercalating Tin Ions into the Interlayer of Molybdenum Oxide Nanobelt toward Long-Cycling Lithium Battery

Journal of Physical Chemistry Letters

2018,9(4):817-824

Wu, Chuanqiang; Xie, Hui; Li, Dongdong; Liu, Daobin; Ding, Shiqing; Tao, Shi; Chen, Heng; Liu, Qin; Chen, Shuangming; Chu, Wangsheng; Zhang, Bo; Song, Li

Strongly electrophilic heteroatoms confined in atomic CoOOH nanosheets realizing efficient electrocatalytic water oxidation

Journal of Materials Chemistry A

2018,6(7):3202-3210

Huang, Yuanyuan; Zhao, Xu; Tang, Fumin; Zheng, Xusheng; Cheng, Weiren; Che, Wei; Hu, Fengchun; Jiang, Yong; Liu, Qinghua; Wei, Shiqiang

Smoothing Surface Trapping States in 3D Coral-Like CoOOH-Wrapped-BiVO4 for Efficient Photoelectrochemical Water Oxidation

ACS Applied Materials & Interfaces

2018,10(7):6228-6234

Tang, Fumin; Cheng, Weiren; Su, Hui; Zhao, Xu; Liu, Qinghua

Non-catalytic hydrogenation of VO2 in acid solution

Nature Communications

2018,9:818/1-8

Chen, Yuliang; Wang, Zhaowu; Chen, Shi; Ren, Hui; Wang, Liangxin; Zhang, Guobin; Lu, Yalin; Jiang, Jun; Zou, Chongwen; Luo, Yi

Ball-in-ball hierarchical design of P2-type layered oxide as high performance Na-ion battery cathodes

Electrochimica Acta

2018,265:284-291

Xie, Hui; Wang, Changda; Tao, Shi; Wu, Guixian; Zhou, Yu; Wu, Chuanqiang; Wang, Xingbo; Sang, Yuan; Song, Li; Zhang, Guobing; Pan, Guoqiang; Marcelli, Augusto; Chu, Wangsheng; Wei, Shiqiang

Ferromagnetism in CVT grown tungsten diselenide single crystals with nickel doping

Nanotechnology

2018,29(11):115701/1-9

Habib, Muhammad; Muhammad, Zahir; Khan, Rashid; Wu, Chuanqiang; Rehman, Zia Ur; Zhou, Yu; Liu, Hengjie; Song, Li

Effect of interface defects on the magnetoresistance in Bi4Ti3O12/(La, Sr)Mn1-x O3 heterostructures

Journal of Materials Science

2018,53(13):9627-9634

Huang, Haoliang; Zhai, Xiaofang; Wang, Jianlin; Meng, Dechao; Yun, Yu; Ma, Chao; Zheng, Xusheng; Wu, Lihui; Pan, Haibin; Fu, Zhengping; Lu, Yalin

A simulation investigation on interaction mechanism between Ebola nucleoprotein and VP35 peptide

Journal of Biomolecular Structure & Dynamics

2018,36(4):1009-1028

Ding, Jing-Na; Zhang, Yan-Jun; Zhong, Hui; Ao, Cheng-Cheng; Han, Ju-Guang

In situ Study of Formation Kinetics of Au Nanoclusters during HCl and Dodecanethiol Etching

Acta Physico-Chimica Sinica

2018,34(7):762-769

Yang Lina; Huang Li; Song Xueyang; He Wenxue; Jiang Yong; Sun Zhihu; Wei Shiqiang

A portable extruder for in situ wide angle x-ray scattering study on multi-dimensional flow field induced crystallization of polymer

Review Of Scientific Instruments

2018,89(2):025101/1-

Chang, Jiarui; Wang, Zhen; Tang, Xiaoliang; Tian, Fucheng; Ye, Ke; Li, Liangbin

Oxygen Electroreduction Performance of Ultrasmall Gold Nanoclusters

Chinese Journal of Chemical Physics

2018,31(1):66-70

Huang, Ting; Sun, Zhi-hu; Pan, Guo-qiang

Integrated Flexible Electrode for Oxygen Evolution Reaction: Layered Double Hydroxide Coupled with Single-Walled Carbon Nanotubes Film

ACS Sustainable Chemistry & Engineering

2018,6(3):2911-2915

Liu, Hengjie; Zhou, Jing; Wu, Chuanqiang; Wang, Changda; Zhang, Youkui; Liu, Daobin; Lin, Yunxiang; Jiang, Hongliang; Song, Li

Surface Adatom Mediated Structural Transformation in Bromoarene Monolayers: Precursor Phases in Surface Ullmann Reaction

ACS Nano

2018,270(1):64-70

Fan, Qitang; Liu, Liming; Dai, Jingya; Wang, Tao; Ju, Huanxin; Zhao, Jin; Kuttner, Julian; Hilt, Gerhard; Gottfried, J. Michael; Zhu, Junfa

Engraving the Polymer Spherulites with the Pump-Probe Setup Based on Quantum Cascade Laser

Acta Polymerica Sinica

2018,3:374-379

Lv, Yan-kun; Lu, Jie; Su, Feng-mei; Ji, You-xin; Li, Liang-bin

Ammonia-Induced Size Convergence of Atomically Monodisperse Au-6 Nanoclusters

Journal of Physical Chemistry C

2018,122(11):6405-6411

Huang, Ting; Huang, Li; He, Wenxue; Song, Xueyang; Sun, Zhihu; Jiang, Yong; Pan, Guoqiang; Wei, Shiqiang

Quantitative imaging of Candida utilis and its organelles by soft X-ray Nano-CT

Journal of Microscopy

2018,270(1):64-70

Liu, J.; Li, F.; Chen, L.; Guan, Y.; Tian, L.; Xiong, Y.; Liu, G.; Tian, Y.

Confined organometallic Au1Nx single-site as an efficient bifunctional oxygen electrocatalyst

Nano Energy

2018,46:110-116

Liu, Lingyun; Su, Hui; Tang, Fumin; Zhao, Xu; Liu, Qinghua

Online monitoring of corrosion behavior in molten metal using laser-induced breakdown spectroscopy

Spectrochimica Acta Part B-atomic Spectroscopy

2018,142:68-73

Zeng, Qiang; Pan, Congyuan; Li, Chaoyang; Fei, Teng; Ding, Xiaokang; Du, Xuewei; Wang, Qiuping

Highly Defective Fe-Based Oxyhydroxides from Electrochemical Reconstruction for Efficient Oxygen Evolution Catalysis

ACS Energy Letters

2018,3(4):861-868

He, Qun; Xie, Hui; Rehman, Zia Ur; Wang, Changda; Wan, Ping; Jiang, Hongliang; Chu, Wangsheng; Song, Li

Structure evolution of polyethylene-plasticizer film at industrially relevant conditions studied by in-situ X-ray scattering: The role of crystal stress

European Polymer Journal

2018,101:358-367

Chen, Xiaowei; Lv, Fei; Lin, Yuanfei; Wang, Zhen; Meng, Lingpu; Zhang, Qianlei; Zhang, Wenwen; Li, Liangbin

Structural Evolution of Hard-Elastic Isotactic Polypropylene Film during Uniaxial Tensile Deformation: The Effect of Temperature

Macromolecules

2018,51(7):2690-2705

Lin, Yuanfei; Li, Xueyu; Meng, Lingpu; Chen, Xiaowei; Lv, Fei; Zhang, Qanlei; Zhang, Rui; Li, Liangbin

Stretch-induced structural evolution of poly (vinyl alcohol) film in water at different temperatures: An in-situ synchrotron radiation small- and wide-angle X-ray scattering study

Polymer

2018,142:233-243

Zhang, Qianlei; Zhang, Rui; Meng, Lingpu; Ji, Youxin; Su, Fengmei; Lin, Yuanfei; Li, Xueyu; Chen, Xiaowei; Lv, Fei; Li, Liangbin

Room temperature ferromagnetism in Fe-doped semiconductor ZrS2 single crystals

Materials Research Express

2018,5(4):046110/1-9

Muhammad, Zahir; Lv, Haifeng; Wu, Chuanqiang; Habib, Muhammad; Rehman, Zia ur; Khan, Rashid; Chen, Shuangming; Wu, Xiaojun; Song, Li

Relative spectral response calibration using Ti plasma lines

Plasma Science & Technology

2018,20(4):045503/1-7

Fei, Teng; Pan, Congyuan; Zeng, Qiang; Wang, Qiuping; Du, Xuewei

Electronic structures of layered Ta2NiS5 single crystals revealed by high-resolution angle-resolved photoemission spectroscopy

Journal of Materials Chemistry C

2018,6(1):3976-3981

Mu, Kejun; Chen, Haiping; Li, Yuliang; Zhang, Yingying; Wang, Pengdong; Zhang, Bo; Liu, Yi; Zhang, GuoBin; Song, Li; Sun, Zhe

Synergistic effect of an atomically dual-metal doped catalyst for highly efficient oxygen evolution

Journal of Materials Chemistry A

2018,6(16):6840-6846

Liu, Daobin; Ding, Shiqing; Wu, Chuanqiang; Gan, Wei; Wang, Changda; Cao, Dengfeng; Rehman, Zia Ur; Sang, Yuan; Chen, Shuangming; Zheng, Xusheng; Wang, Yu; Ge, Binghui; Song, Li

Experimental and modeling studies of small typical methyl esters pyrolysis: Methyl butanoate and methyl crotonate

Combustion and Flame

2018,191:160-174

Zhai, Yitong; Feng, Beibei; Yuan, Wenhao; Ao, Chengcheng; Zhang, Lidong

Atomic Iridium Incorporated in Cobalt Hydroxide for Efficient Oxygen Evolution Catalysis in Neutral Electrolyte

Advanced Materials

2018,30(18):1707522/1-8

Zhang, Youkui; Wu, Chuanqiang; Jiang, Hongliang; Lin, Yunxiang; Liu, Hengjie; He, Qun; Chen, Shuangming; Duan, Tao; Song, Li

Ternary interfacial superstructure
enabling extraordinary hydrogen
evolution electrocatalysis

Materials Today

2018,21(6):602-610

Hongliang Jiang, Yunxiang Lin, Bingxu Chen, Youkui Zhang, Hengjie Liu,Xuezhi Duan, De Chen, Li Song

Selective Synthesis of Different-Sized Gold Nanoclusters through HCI-Etching and -Growth Effect

Chinese Journal of Chemical Physics

2018,31(2):223-228

Huang, Ting; Sun, Zhi-hu; Pan, Guo-qiang

Grain boundaries modulating active sites in RhCo porous nanospheres for efficient CO2 hydrogenation

Nano Research

2018,11(5):2357-2365

Zheng, Xusheng; Lin, Yue; Pan, Haibin; Wu, Lihui; Zhang, Wei; Cao, Linlin; Zhang, Jing; Zheng, Lirong; Yao, Tao

Optical filters for linearly polarized light using sculptured nematic thin flim of TiO2

Materials Research Express

2018,5(5):055802/1-8

Muhammad, Zahir; Wali, Faiz; Rehman, Zia Ur

Controllable long focal length microlens based on thermal expansion

Applied Optics

2018,57(15):4277-4282

Hu, Yue; Xiong, Ying; Chen, Xiangyu; Bai, Haobo; Tian, Yangchao; Liu, Gang

A metal-vacancy-solid-solution NiAlP nanowall array bifunctional electrocatalyst for exceptional all-pH overall water splitting

Journal of Materials Chemistry A

2018,6(20):9420-9427

Cheng, Weiren; Zhang, Hui; Zhao, Xu; Su, Hui; Tang, Fumin; Tian, Jie; Liu, Qinghua

Holes doping effect on the phase transition of VO2 film via surface adsorption of F(4)TCNQ molecules

Applied Surface Science

2018,447:347-354

Wang, Kai; Zhang, Wenhua; Liu, Lingyun; Guo, Panpan; Yao, Yi; Wang, Chia-Hsin; Zou, Chongwen; Yang, Yaw-Wen; Zhang, Guobin; Xu, Faqiang

Sm on CeO2(111): A Case for Ceria Modification via Strong Metal–Ceria
Interaction

Topics in Catalysis

2018,61:1227-1236

Yan Wang, Shanwei Hu, Qian Xu, Huanxin Ju, Junfa Zhu

MOF-Derived Ultrathin Cobalt Phosphide
Nanosheets as Efficient Bifunctional Hydrogen Evolution Reaction and Oxygen Evolution Reaction Electrocatalysts

Nanomaterials

2018,8(2)89/1-12

Hong Li, Fei Ke, Junfa Zhu

MIL-100(Al) Gels as an Excellent Platform Loaded with Doxorubicin Hydrochloride for pH-Triggered Drug Release and Anticancer Effect

Nanomaterials

2018,8(6):446/1-11

Yuge Feng, Chengliang Wang, Fei Ke, Jianye Zang, Junfa Zhu

Morphologies and Electronic Structures of Calcium-Doped Ceria Model Catalysts and Their Interaction with CO2

Acta Physico-Chimica Sinica

2018,34(12):1381-1389

WANG Yan, LI Xiong, HU Shanwei, XU Qian, JU Huanxin, ZHU Junfa

Construction of molecular regular tessellations on a Cu(111) surface

Chemical Communications

2018,54(51):7010-7013

Zhijie Tao, Tao Wang, Daoxiong Wu, Lin Feng, Jianmin Huang, Xiaojun Wu, Junfa Zhu

Improved Moisture Stability of 2D Hybrid Perovskite (HOOC.CH2. NH3)2PbI4 by Dehydration Condensation between Organic
Components

ACS Applied Energy Materials

2018,1:25022511

Qizhong Zhang,Jiangtao Zhao,Zhenhong Xiao,Jingtian Zhou,Bin Hong,Zhenlin Luo,Jun Bao,Chen Gao

Direct information retrieval after 3D reconstruction in grating-based X-ray phase-contrast computed tomography

Journal of Synchrotron Radiation

2018,25:1222-1228

Zhao Wu, Kun Gao, Zhili Wang, Chenxi Wei, Faiz Wali, Guibin Zan, Wenbin Wei, Peiping Zhu, Yangchao Tian

X射线光栅相衬成像中保留原光栅的探测器校正方法

原子能科学与技术

2018,52(1):150-155

胡仁芳,冯大敏,吴朝,高昆,潘志云,刘刚

Reducing Rowland ghosts in diffraction gratings by dynamic exposure near-field holography

Optics Letters

2018,43(4):811-814

DAKUI LIN, HUOYAO CHEN, ZHENGKUN LIU, KAY DIETRICH, STEFANIE KROKER, THOMAS KAESEBIER, YING LIU, ERNST-BERNHARD KLEY, YILIN HONG

Electric-field control of Li-doping induced phase transition in VO2 film with crystal facet-dependence

Nano Energy

2018,51:300-307

Yuliang Chena, Zhaowu Wang, Shi Chen, Hui Ren, Bowen Li, Wensheng Yan, Guobin Zhang, Jun Jiang, Chongwen Zou

Toward High-Level Theoretical Studies of Large Biodiesel Molecules: An ONIOM [QCISD(T)/CBS:DFT] Study of the Reactions between Unsaturated Methyl Esters (CnH2n-1COOCH3) and Hydrogen Radical

Journal of Physical Chemistry A

2018,122(21):4882-4893

Zhang, Lidong; Meng, Qinghui; Chi, Yicheng; Zhang, Peng

Nickel Vacancies Boost Reconstruction in Nickel Hydroxide Electrocatalyst

ACS Energy Letters

2018:3(6):1373-1380

He, Qun; Wan, Yangyang; Jiang, Hongliang; Pan, Ziwen; Wu, Chuanqiang; Wang, Mei; Wu, Xiaojun; Ye, Bangjiao; Ajayan, Pulickel M.; Song, Li

Defective Carbon–CoP Nanoparticles Hybrids with Interfacial Charges Polarization for Efficient Bifunctional
Oxygen Electrocatalysis

Advanced Energy Materials

2018,8(18):1703623/1-7

Yunxiang Lin, Li Yang, Youkui Zhang, Hongliang Jiang,* Zijian Xiao, Chuanqiang Wu, Guobin Zhang, Jun Jiang, and Li Song

Definitive Structural Identification toward Molecule-Type Sites within 1D and 2D Carbon-Based Catalysts

Advanced Energy Materials

2018,8(19):800436/1-6

Hongliang Jiang, Qun He, Changda Wang, Hengjie Liu, Youkui Zhang, Yunxiang Lin, Xusheng Zheng, Shuangming Chen, Pulickel M. Ajayan,  Li Song

1T0-Mo1-xWxS2/CdS Heterostructure Enabling Robust Photocatalytic Water Splitting: Unveiling the Interfacial Charge Polarization

Solar RRL

2018,2(6):1800032/1-8

Qun He, Yangyang Wan, Youkui Zhang, Hongliang Jiang, Hengjie Liu, Xusheng Zheng, Shuangming Chen, Xiaojun Wu, Li Song

Exfoliation of ultrathin FePS3 layers as a promising electrocatalyst for the oxygen evolution reaction

Chemical Communications

2018,54(35):4481-4484

Wen Zhu, Wei Gan, Zahir Muhammad, Changda Wang, Chuanqiang Wu, Hengjie Liu, Daobin Liu, Ke Zhang, Qun He, Hongliang Jiang, Xusheng Zheng, Zhe Sun, Shuangming Chen, Li Song

Active Sites Engineering toward Superior Carbon-Based Oxygen Reduction Catalysts via Confinement Pyrolysis

Small

2018,14(19):1800128/1-7

Sidi Wang, Qun He, Changda Wang, Hongliang Jiang, Chuanqiang Wu, Shuangming Chen, Guobin Zhang, Li Song

Confined bimetallic phosphide within P, N co-doped carbon layers towards boosted
bifunctional oxygen catalysis

Journal of Materials Chemistry A

2018,6(24):11281-11287

Shuang Yang, Qun He, Changda Wang, Hongliang Jiang, Chuanqiang Wu,Youkui Zhang, Teng Zhou, Yu Zhou,  Li Song

Magnetic Isotropy/Anisotropy in Layered
Metal Phosphorous Trichalcogenide MPS3
(M = Mn, Fe)Single Crystals

Micromachines

2018,9(6):292/1-10

Zia ur Rehman, Zahir Muhammad, Oyawale Adetunji Moses, Wen Zhu, Chuanqiang Wu, Qun He, Muhammad Habib, Li Song

Con¯ned Growth of Carbon Nanotubes in Nanocutting Channel on Highly Oriented Pyrolytic Graphite

Nano

2018,13(6):1850071/1-7

Yuan Sang, Chuanhong Jin, Muhammed Habib, Li Song

Atomic Cobalt Covalently Engineered Interlayers for Superior Lithium-Ion Storage

Advanced Materials

2018,30(32):1802525/1-9

Changda Wang, Hui Xie, Shuangming Chen, Binghui Ge, Daobin Liu, Chuanqiang Wu, Wenjie Xu, Wangsheng Chu, Ganguli Babu, Pulickel M. Ajayan, Li Song

Size dependence of electronic property in CVD-grown single-crystal graphene

Materials Research Express

2018,5(7):075005/1-8

WenZhu, Haohao Shi, Wei Gan, Pengju Li, ChuanqiangWu, Shuangming Chen, Muhammad Habib, Hengjie Liu, Shengyong Qin, Li Song

Band Structures of Ultrathin Bi(110) Films on Black Phosphorus Substrates Using Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy

Chinese Physics Letters

2018,35(7):077102/1-5

Ju, Sailong; Wu, Maokun; Yang, Hao; Wang, Naizhou; Zhang, Yingying; Wu, Peng; Wang, Pengdong; Zhang, Bo; Mu, Kejun; Li, Yaoyi; Guan, Dandan; Qian, Dong; Lu, Feng; Liu, Dayong; Wang, Wei-Hua; Chen, Xianhui; Sun, Zhe

Time-resolved orientation detection system with quantum cascade lasers

Review Of Scientific Instruments

2018,89(7):073101/1

Ye, Ke; Chen, Xiaowei; Zhang, Wenwen; Lv, Yankun; Meng, Lingpu; Ji, Youxin; Li, Liangbin

Terrace morphology on fused silica surfaces by Ar+ ion bombardment with Mo co-deposition

Applied Physics Letters

2018,113(3):033102/1-

Chen, Dekang; Yang, Gaoyuan; Li, Jinyu; Hirsch, Dietmar; Liu, Ying; Frost, Frank; Hong, Yilin

Electron doping induced semiconductor to metal transitions in ZrSe2 layers via copper atomic intercalation

Nano Research

2018,11(9):4914-4922

Muhammad, Zahir; Mu, Kejun; Lv, Haifeng; Wu, Chuanqiang; Rehman, Zia Ur; Habib, Muhammad; Sun, Zhe; Wu, Xiaojun; Song, Li

Experimental and kinetic modeling investigation on methyl decanoate pyrolysis at low and atmospheric pressures

Fuel

2018,232:333-340

Zhai, Yitong; Ao, Chengcheng; Feng, Beibei; Meng, Qinghui; Zhang, Yan; Mei, Bowen; Yang, Jiuzhong; Liu, Fuyi; Zhang, Lidong

Epitaxial Growth of Well-Aligned Single-Crystalline VO2 Micro/ Nanowires Assisted by Substrate Facet Confinement

Crystal Growth & Design

2018,18(7):3896-3901

Wang, Liangxin; Ren, Hui; Chen, Shi; Chen, Yuliang; Li, Bowen; Zou, Chongwen; Zhang, Guobin; Lu, Yalin

Unravelling the Mechanism of Glaser Coupling Reaction on Ag(111) and Cu(111) Surfaces: a Case for Halogen Substituted Terminal Alkyne

Journal of Physical Chemistry C

2018,122(26):14537-14545

Wang, Tao; Lv, Haifeng; Feng, Lin; Tao, Zhijie; Huang, Jianmin; Fan, Qitang; Wu, Xiaojun; Zhu, Junfa

From Molecular Entanglement Network to Crystal-Cross-Linked Network and Crystal Scaffold during Film Blowing of Polyethylene: An in Situ Synchrotron Radiation Small- and Wide-Angle X-ray Scattering Study

Macromolecules

2018,51(11):4350-4362

Zhang, Qianlei; Li, Lifu; Su, Fengmei; Ji, Youxin; Ali, Sarmad; Zhao, Haoyuan; Meng, Lingpu; Li, Liangbin

Stretch-Induced Coil-Helix Transition in Isotactic Polypropylene: A Molecular Dynamics Simulation

Macromolecules

2018,51(11):3994-4002

Xie, Chun; Tang, Xiaoliang; Yang, Junsheng; Xu, Tingyu; Tian, Fucheng; Li, Liangbin

Stress-induced microphase separation of interlamellar amorphous phase in hard-elastic isotactic polypropylene film

Polymer

2018,148:79-92

Lin, Yuanfei; Li, Xueyu; Meng, Lingpu; Chen, Xiaowei; Lv, Fei; Zhang, Qianlei; Li, Liangbin

Tuning the Energy Gap of SiCH3 Nanomaterials Under Elastic Strain

Journal of Electronic Materials

2018,47(8):4615-4620

Ma, Shengqian; Li, Feng; Geng, Jiguo; Zhu, Mei; Li, Suyan; Han, Juguang

Stretch-induced complexation reaction between poly(vinyl alcohol) and iodine: an in situ synchrotron radiation small- and wide-angle X-ray scattering study

Soft Matter

2018,14(13):2535-2546

Zhang, Rui; Zhang, Qianlei; Ji, Youxin; Su, Fengmei; Meng, Lingpu; Qi, Zeming; Lin, Yuanfei; Li, Xueyu; Chen, Xiaowei; Lv, Fei; Li, Liangbin

CdS/Au/Ti/Pb(Mg1/3Nb2/3)0.7Ti0.3O3 photocatalysts and biphotoelectrodes with ferroelectric polarization in single domain for efficient water splitting

Applied Catalysis B-Environmental

2018,238:248-254

Song, Zhimin; Hong, Bin; Zhu, Xiaodi; Zhang, Fan; Li, Shikuo; Ding, Jianjun; Jiang, Xiaoming; Bao, Jun; Gao, Chen; Sun, Song

In Situ Growth of Cobalt Nanoparticles Encapsulated Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes among Ti3C2Tx (MXene) Matrix for Oxygen Reduction and Evolution

Advanced Materials Interfaces

2018,5(16):1800392/1-6

Zhang, Youkui; Jiang, Hongliang; Lin, Yunxiang; Liu, Hengjie; He, Qun; Wu, Chuanqiang; Duan, Tao; Song, Li

Coupling confinement activating cobalt oxide ultra-small clusters for high-turnover oxygen evolution electrocatalysis

Journal of Materials Chemistry A

2018,6(32):15684-15689

Cao, Linlin; Cao, Yuanjie; Liu, Xiaokang; Luo, Qiquan; Liu, Wei; Zhang, Wei; Mou, Xiaoli; Yao, Tao; Wei, Shiqiang

In Situ Synchrotron Radiation Techniques: Watching Deformation-induced Structural Evolutions of Polymers

Chinese Journal of Polymer Science

2018,36(10):1093-1102

Li, Liang-Bin

Investigation of n-dodecane pyrolysis at various pressures and the development of a comprehensive combustion model

Energy

2018,155:152-161

Zeng, Meirong; Yuan, Wenhao; Li, Wei; Zhang, Yan; Wang, Yizun

Reversible Tuning of the Ferromagnetic Behavior in Mn-Doped MoS2 Nanosheets via Interface Charge Transfer

ACS Applied Materials & Interfaces

2018,10(37):31648-31654

Tan, Hao; Wang, Chao; Hu, Wei; Duan, Hengli; Guo, Peng; Li, Na; Li, Guinan; Cai, Liang; Sun, Zhihu; Hu, Fengchun; Yan, Wensheng

Investigation of the electronic structure and lattice dynamics of the thermoelectric material Na-doped SnSe

Physical Review B

2018,98(9):094305/1-7

Wu, P.; Zhang, B.; Peng, K. L.; Hagihala, M.; Ishikawa, Y.; Kofu, M.; Lee, S. H.; Kumigashira, H.; Hu, C. S.; Qi, Z. M.; Nakajima, K.; Wang, G. Y.; Sun, Z.; Kamiyama, T.

Nanoconfined Nickel@Carbon Core-Shell Cocatalyst Promoting Highly Efficient Visible-Light Photocatalytic H2 Production

Small

2018,14(38):1801705/1-9

Zhang, Ke; Ran, Jingrun; Zhu, Bicheng; Ju, Huanxin; Yu, Jiaguo; Song, Li; Qiao, Shi-Zhang

Valence Band Engineering via Pt-II Single-Atom Confinement Realizing Photocatalytic Water Splitting

Journal of Physical Chemistry C

2018,122(37):21108-21114

Su, Hui; Che, Wei; Tang, Fumin; Cheng, Weiren; Zhao, Xu; Zhang, Hui; Liu, Qinghua

A theoretical kinetics study on low-temperature reactions of methyl acetate radicals with molecular oxygen

Combustion and Flame

2018,196:45-53

Meng, Qinghui; Zhao, Xudong; Zhang, Lidong; Zhang, Peng; Sheng, Liusi

Microbuckling: A possible mechanism to trigger nonlinear instability of semicrystalline polymer

Polymer

2018,154:48-54

Lin, Yuanfei; Tian, Fucheng; Meng, Lingpu; Chen, Xiaowei; Lv, Fei; Zhang, Qianlei; Li, Liangbin

Fabrication of polyethylene nanofibrous membranes by biaxial stretching

Materials Today Communications

2018,17:24-30

Caixia Wan, Tian Cao, Xin Chen, Lingpu Meng., Liangbin Li

Revealing the doping effects of C2H6O isomers on a benzene flame: An experimental and modeling study

Combustion and Flame

2018,197:355-368

Zhao, Long; Sun, Wenyu; Yang, Jiuzhong; Yang, Bin

A modified discrete tomography for improving the reconstruction of unknown multi-gray-level material in the ‘missing wedge’ situation

Journal of Synchrotron Radiation

2018,25/1847-1859

Jianhong Liu, Zhiting Liang, Yong Guan,* Wenbin Wei, Haobo Bai, Liang Chen, Gang Liu, Yangchao Tian

Locating the ‘missing wedge’ artifacts from limited-angle CT reconstruction

Microscopy and Microanalysis

2018,24 (Suppl 2):138-139

Jianhong Liu, Yong Guan, Liang Chen, Haobo Bai, Wenbin Wei, Yangchao Tian and Gang Liu

The Precise Alignment and Auto-fusion of Correlative Cryo-SXT and Cryo-FM

Microscopy and Microanalysis

2018,24 (Suppl 2):140-141

Haobo Bai, Yong Guan, Liang Chen, Gang Liu and Yangchao Tian

Thermally driven mesoscale chemomechanical interplay in Li0.5Ni0.6Mn0.2Co0.2O2 cathode materials

Journal of Materials Chemistry A

2018,6(45):23055-23061

Chenxi Wei, Yan Zhang, Sang-Jun Lee, Linqin Mu,  Jin Liu,  Chenxu Wang,  Yang Yang,  Marca Doeff,  Piero Pianetta,  Dennis Nordlund,  Xi-Wen Du,  Yangchao Tian,  Kejie Zhao,  Jun-Sik Lee,  Feng Lin , Yijin Liu

Multiscale and Multistep Ordering of Flow-Induced Nucleation of Polymers

Chemical Reviews

2018,118:18401886

Cui Kunpeng; Ma Zhe; Tian Nan; Su Fengmei; Liu Dong; Li Liangbin

Counterion-Induced Nanosheet-to Nanofilament Transition of Lyotropic Bent-Core Liquid Crystals

Langmuir

2018,34(43):13006-13013

Wang, Daoliang; Yan, Qi; Zhong, Fei; Li, Yahui; Fu, Ming; Meng, Lingpu; Huang, Youju; Li, Liangbin

A real-time WAXS and SAXS study of the structural evolution of LLDPE bubble

Journal of Polymer Science Part B-Polymer Physics

2018,56(20):1404-1412

Zhao Haoyuan; Zhang Qianlei; Ali Samard; Li Lifu; Lv Fei; Ji Youxin; Su Fengmei; Meng Lingpu; Li Liangbin

Catalytic pyrolysis of xylan over alkali metal salts as revealed by synchrotron vacuum ultraviolet photoionization mass spectrometry

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

2018,135:94-100

Yamin Li, Jinglan Wang, Xiamin Chen, Zhanjun Cheng, Minggao Xu, Jiuzhong Yang, Liangyuan Jia, Yang Pan

UV Laser Regulation of Surface Oxygen Vacancy of CoFe2O4 for Enhanced Oxygen Evolution Reaction

Chinese Journal of Chemical Physics

2018,31(5):691-694

Xiao, Zhen-hong; Jiang, Dao-chuan; Xu, Han; Zhou, Jing-tian; Zhang, Qi-zhong; Du, Ping-wu; Luo, Zhen-lin; Gao, Chen

Experimental and Theoretical Study on Dissociative Photoionization of Cyclopentanone

Chinese Journal of Chemical Physics

2018,31(5):619-625

Li, Zhao-hui; Yu, Ye-peng; Lin, Xuan; Chen, Jun; Zhang, Hang; Li, Yan-bo; Wang, Huan-huan; Meng, Qing-hui; Sun, Rui-rui; Shan, Xiao-bin; Liu, Fu-yi; Sheng, Liu-si

Structural Self-Reconstruction of Catalysts in Electrocatalysis

Accounts of Chemical Research

2018,51(11):2968-2977

Jiang, Hongliang; He, Qun; Zhang, Youkui; Song, Li

A reinvestigation of low molecular weight components in SOA produced by cyclohexene ozonolysis

Nuclear Science and Techniques

2018,29(11):162/1-9

Chen, Jun; Li, Zhao-Hui; Yu, Ye-Peng; Lin, Xuan; Zhang, Hang; Li, Yan-Bo; Wang, Huan-Huan; Sun, Rui-Rui; Meng, Qing-Hui; Huang, Chao-Qun; Shan, Xiao-Bin; Liu, Fu-Yi; Hu, Chang-Jin; Zhang, Wei-Jun; Sheng, Liu-Si

Stretch-Induced Crystallization and Phase Transitions of Poly(dimethylsiloxane) at Low Temperatures: An in Situ Synchrotron Radiation Wide-Angle X-ray Scattering Study

Macromolecules

2018,51(21):8424-8434

Zhao, Jingyun; Chen, Pinzhang; Lin, Yuanfei; Chang, Jiarui; Lu, Ai; Chen, Wei; Meng, Lingpu; Wang, Daoliang; Li, Liangbin

Stretch-Induced Melting and Recrystallization of Polyethylene-Plasticizer Film Studied by In Situ X-Ray Scattering: A Thermodynamic Point of View

Journal of Polymer Science Part B-Polymer Physic

2018,56(22):1521-1528

Chen, Xiaowei; Zhang, Wenwen; Ye, Ke; Meng, Lingpu; Lv, Fei; Cao, Tian; Wan, Caixia; Chen, Xin; Li, Liangbin

Tailoring the Structure of Carbon Nanomaterials toward High-End Energy Applications

Advanced Materials

2018,30(48):1802104/1-13

Liu, Daobin; Ni, Kun; Ye, Jianglin; Xie, Jian; Zhu, Yanwu; Song, Li

Kinetic Strategies for the Formation of Graphyne Nanowires via Sonogashira Coupling on Ag(111)

Journal of the American Chemical Society

2018,140(41):13421-13428

Wang, Tao; Huang, Jianmin; Lv, Haifeng; Fan, Qitang; Feng, Lin; Tao, Zhijie; Ju, Huanxin; Wu, Xiaojun; Tait, Steven L.; Zhu, Junfa

Distinguishing charge and strain coupling in ultrathin (001)-La0.7Sr0.3MnO3/PMN-PT heterostructures

Applied Physics Letters

2018,113(26):262901/1-5

Huang, Haoliang; Chen, Zezhi; Feng, Ce; Yang, Yuanjun; Wang, Jianlin; Zhang, Jie; Hong, Bin; Hu, Sixia; Zhai, Xiaofang; Peng, Ranran; Fu, Zhengping; Zhao, Yonggang; Lu, Yalin

Flow-induced density fluctuation assisted nucleation in polyethylene

Journal of Chemical Physics

2018,149(22):224901/1-7

Tang, Xiaoliang; Yang, Junsheng; Tian, Fucheng; Xu, Tingyu; Xie, Chun; Chen, Wei; Li, Liangbin

Atomic Sn4+ Decorated into Vanadium Carbide MXene Interlayers for Superior Lithium Storage

Advanced Energy Materials

2018,9(4):1802977/1-7

Wang, Changda; Chen, Shuangming; Xie, Hui; Wei, Shiqiang; Wu, Chuanqiang; Song, Li

Three Dimensional Imaging of Biological Samples and Nano-materials Using Soft
X-ray Microscopy

Microscopy & Microanalysis

2018,24(Suppl 2):392-393

Gang Liu, Liang Chen, Yong Guan

Design of Back-streaming White Neutron Beam Line at CSNS

Applied Radiation and Isotopes

2018,132:212-221

Zhang, L. Y.; Jing, H. T.; Tang, J. Y.; Li, Q.; Ruan, X. C.; Ren, J.; Ning, C. J.; Yu, Y. J.; Tan, Z. X.; Wang, P. C.; He, Y. C.; Wang, X. Q.

Controllable Steering and Tuning of Surface Plasmons on the Metallic Nano-film with Nanoslits Array

Plasmonics

2018,13(3):915-919

Liu, Weihao

HLS-II恒温冷却水控制系统的设计与实现

原子能科学技术

2018,526):1139-1143

孙晓康,宋一凡,李 川,蒋思远,刘功发

Preliminary Design and Calculation of Button Bpm for the Hals Storage Ring

Proceedings of IPAC2018

2018,THPML112/1-3

F. F. Wu, Y. L. Yang, B.G. Sun, P. Lu, L. T. Huang, F. L. Gao, T. Y. Zhou,X. Y. Liu, J. H. Wei

Generation of Coherent Two-color Pulses at Two Adjacent Harmonics in a Seeded Free-electron Laser

Physical Review Accelerators and Beams

2018, 21(2): 020701/1-7

Zhouyu Zhao, Heting Li,  Qika Jia

Monte Carlo Simulation of Incident Electrons Passing Through Thin Metal Layer

Nuclear Science and Techniques

2018,29(7):103/1-9

He, Tian-Long; Xu, Hong-Liang; Huang, Kai-Ting; Ren, Zhi-Liang; Xu, De-Rong

Multi-Color and Multidirectional-Steerable Smith-Purcell Radiation From 2D Sub-Wavelength Hole Arrays

Applied Physics Letters

2018,113 (1):013501/1-5

Liang, Linbo; Liu, Weihao; Liu, Yucheng; Jia, Qika; Wang, Lin; Lu, Yalin

Automatic Data Archiving and Visualization at HLS-II

Nuclear Science and Techniques

2018,29(9):129/1-6

Song, Yi-Fan; Li, Chuan; Xuan, Ke; Liu, Gong-Fa

Multicolor Terahertz Frequency Mixer Using Multibunching of Free-Electron Beams

Physical Review Applied

2018,10(3):034031/1-11

Liu, Weihao; Liang, Linbo; Jia, Qika; Wang, Lin; Lu, Yalin

Development of a Control system for the Fourth-harmonic Cavity of the HLS Storage Ring

Nuclear Science and Techniques

2018,29(11):153/1-7

Wu, Wen-Bo; Xuan, Ke; Xu, Wei; Wang, Ji-Gang; Li, Chuan; Liu, Gong-Fa; Wu, Cong-Feng; Li, Jing-Yi

Study of multi-bend achromat lattices for the hals diffraction-limited storage ring

60th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop on Future Light Sources

2018,MOP2WB04:25-27

Zhenghe Bai, Lin Wang

Super-period Multi-bend Achromat Lattice with Interleaved Dispersion Bumps for the HALS Storage Ring

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPAK147:3597-3599

Zhenghe Bai, Lin Wang

Design of the Second Version of the HALS Ring Lattice

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPMK121:4601-4604

Zhenghe Bai, Penghui Yang, Zihui Yang, Weimin Li, Lin Wang

Preliminary Study of a Nine-Bend Achromat Lattice for a Diffraction-Limited Storage Ring

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPAK148:3600-3602

Penghui Yang, Zhenghe Bai, Lin Wang

Hefei Advanced Light Source: A Future Soft X-Ray Diffraction-Limited Storage Ring at NSRL

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPMK120:4598-4600

Lin Wang, Zhenghe Bai, Nan Hu, Heting Li,Weimin Li, Gangwen Liu, Yalin Lu, Qing Luo, Derong Xu,Wei Xu, Penghui Yang, Zihui Yang, Shancai Zhang

Generation of Terahertz Synchrotron Radiation Using Aser-Bunch Slicing at Hefei Light Source

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPMK132:4626-4628

W. Xu, S. Wang, S. Zhang

Development of Non-Evaporable Getter(Neg) Coatings on Small Diameter Vacuum Chambers for Diffraction-Limited Storage Ring

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPMK125:4644-4613

Sihui Wang, Yuanzhi Hong, Ruixuan Huang, Xiangtao Pei, Yong Wang, Wei Wei, Bo Zhang, Shancai Zhang

Lattice Tweaking Using A Tune Knob Based On Global Mechanism

Journal of Physics: Conference Series-9th International Particle Accelerator Conference

2018,1067:032008/1-7

Siwei Wang1, Wei Xu1, Xian Zhou1, Bing Li1, Wenbo Wu1, Jingyi Li2

Alignment and Installation for the Felichem Project

Proceedings of IPAC2018

2018,THPML127/0-2

W. Wang, H.T Zhang, X.Y. He, D.R. Xu

The Radiation Source for a Pre-bunched THz Free Electron Laser

Proceedings of IPAC2018

2018,THPMK124/0-2

R. Huang, H. Li, Z. He, Z. Zhao, W. Li, Q. Jia, L. Wang, Y. Luy

Initial Design on the High Quality Electron Beam for the Hefei Advanced Light Source

Proceedings of IPAC2018

2018,THPMK123/0-2

R. Huang, Z. Hey, Q. Jia, L. Wang, Y. Lu

Coherent, Focused, and Threshold-less Cherenkov Radiation From Twodimensional
Sub-wavelength Hole Arrays

2018 43rd International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves

DOI:10.1109/IRMMW-THz.2018.8510210

Yucheng Liu, Weihao Liu, Linbo Liang, Qika Jia, Lin Wang, and Yalin Lu

Enhanced Terahertz Smith-Purcell Radiation by Combining Meta-Film Arrays With Gratings

2018 43rd International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves

DOI:10.1109/IRMMW-THz.2018.8510490

Weihao Liu , Yucheng Liu, Linbo Liang, Qika Jia, Lin Wang, and Yalin Lu

Multi-color Coherent Smith-Purcell Radiation with Controllable Direction from 2D Rectangular Subwavelength Hole Array

2018 International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology

DOI:10.1109/ICMMT.2018.8563316        

Linbo Liang, Weihao Liu, Yucheng Liu, Qiaka Jia, Lin Wang and Yalin Lu

Distributed IO System Based on Ethernet Powerlink Under the Epics Architecture

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPML108/4917-4919

X. Sun, Y. Song, G. Liu

Control System Design for Front End Devices of Irfel

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPML109/4920-4922

Shuang Xu, Yifan Song, Xiaokang Sun, Gongfa Liu

Epics Driver for Siemens CP1616 Communication Module

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPML110/4923-4925

Z. Huang, Y. Song, X. Sun, G. Liuy

相衬CT 原理测试装置控制系统设计

核电子学与探测技书

2018,38(1):60-64

万昆,谢正源,刘功发

Production and Secondary Electron Yield Test of Amorphous Carbon Thin Film

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPML128/4980-4982

Yuxin Zhang, Xiaoqin Ge, Yong Wang#,Wei Wei, Bo Zhang, Siwei Wang

Deposition and Characterization of Tizrhfv Films by DC Magnetron Sputtering

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPML129:4983-4985

Xiaoqin Ge, Yigang Wang, Yuxin Zhang, Tianlong He, Bo Zhang, Xiangtao Pei, Wei Wei, Yong Wang

Corrector Layout Optimization UsingNSGA-II for HALS

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPMK135:4629-4631

Derong Xu, Zhenghe Bai, Lin Wang, Hongliang Xu, Wei Wang

Development of a tune knob for lattice adjustment in the HLS-II storage ring

Nuclear Science and Techniques

2018,29(12 ):176 /1-8

Wang, Si-Wei; Xu, Wei; Zhou, Xian; Wu, Wen-Bo; Li, Bing; Xuan, Ke; Li, Jing-Yi

Transverse beam profile measurement system for the Duke storage ring

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A

2018,9(11):45-50

Li, Bing; Hao, Hao; Li, Jing-yi; Wu, Ying K.

Design of a Pre-Bunched THz Free Electron Laser

Particles

2018, 1, 267–278

Ruixuan Huang, Weiwei Li, Zhouyu Zhao, Heting Li, Jigang Wang, Tian Ma, Qiuping Huang, Zhigang He, Qika Jia, Lin Wang, Yalin Lu

High-Gradient Cherenkov Radiation Based on a New Dielectric-LoadedWaveguide

Particles

2018, 1, 279–284

Shimin Jiang , Weiwei Li, Zhigang He, Qika Jia

Beam Transverse Quadrupole Oscillation Measurementi in the Injection Stage For The HLS-II Storage Ring

Proceedings of IBIC2018

2018.TUPC12/0-2

F.F. Wu, B.G. Sun†, T.Y. Zhou, F.L. Gao, J.G. Wang, P. Lu, L.T. Huang, X. Y. Liu, J. H. Wei

Introduction of the Laser Intensity Measurement System for the FELiChEM

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPML115/4936-4938

F.L. Gao, F.F. Wu, Y.L. Yang, B.G. Sun, J.G. Wang, T.Y. Zhou, P. Lu, L.T. Huang

Comparison Among Different Tune Measurement Schemes at HLS-II Storage Ring

IBIC2018-7th International Beam Instrumentation Conference

2018,MOPB09/93-96

L. T. Huang, T. Y. Zhou, Y. L. Yang, J. G. Wang, P. Lu, X. Y. Liu, J. H. Wei, M. X. Qian, F. F. Wu, B. G. Sun

Preliminary Physics Design of a Linac With the Variable Energy For Industrial Applications

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,MOPML055/530-532

Zhenxing Tang, Derong Xu, Lin Wang

Design of a Rotationally Symmetric S-Band Photocathode RF Gun

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPMK018/4336-4338

Z. Tang, Y. Pei, Weiwei Li, Z. He, L. Wang

Power Enhancement of Free-Electron Laser Oscillators With the Natural Gradient of a Planar Undulators

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPMK138/4632-4634

Zhouyu Zhao, Heting Li, Lijun Chen, Qika Jia

Physical Design of the Pre-bunched THz FEL at NSRL

2018 43rd International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves

DOI:10.1109/IRMMW-THz.2018.8510195

Ruixuan Huang, Zhouyu Zhao, Weihao Liu, Weiwei Li, Heting Li, Zhigang He, Qika Jia, Lin Wang, Yalin Lu

Multi-color Terahertz Smith-Purcell Free-electron Laser Based onFrequency Mixing

2018 IEEE International Vacuum Electronics Conference

DOI: 10.1109/IVEC.2018.8391604

Linbo Liang, Weihao Liu, Qika Jia, Lin Wang, and Yalin Lu

Progress on Preliminary Conceptual Study of HIEPA, a Super Tau-Charm Factory in China

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,MOPML013/422-424

Q. Luo, D. Xu

Design and Simulation of the Waveguide Coupler for the Cavity Beam Monitor

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPML113/4932-4936

Q. Wang, Y. W. Wu, Q. Luo†, B. G. Sun, Y. L. Yang, F. F. Wu, Z. R. Zhou,

A Study on the Improved Cavity Bunch Length Monitor for FEL

Proceedings of FLS2018

2018,TUP1WD02/0-3

Q. Wang, Q. Luo, B. G. Sun, Y. L. Yang, Z. R. Zhou, P. Lu, F. F. Wu, L. L. Tang, T. Y. Zhou, X. Y. Liu, J. H. Wei

A Study on the Influence of Bunch Longitudinal Distribution on the Cavity Bunch Length Measurement

IBIC2018-7th International Beam Instrumentation Conference

2018,MOPB10/97-100

Q. Wang, Q. Luo, B. G. Sun, F. F. Wu

Study of Beam Instabilities With a Higher-Harmonic Cavity for the HALS

IPAC2018-9th International Particle Accelerator Conference

2018,THPMK130/4623-4625

Yungai Tang, Cong-Feng Wu, Lin Wang, Zhen-Biao Sun, Wei-Min Li

Generation of THz Modulated Electron Bunches Using Transversally PolarizedWaves to Drive a Dielectric Dual-Grating

Particles

2018, 1, 253–259

Linbo Liang, Weihao Liu, Qika Jia and Yalin Lu

Threshold-less and focused Cherenkov radiations using sheet electron-beams to drive sub-wavelength hole arrays

Optics Express

2018,26(26):34994-35002

Liu, Yucheng; Liu, Weihao; Liang, Linbo; Jia, Qika; Wang, Lin; Lu, Yalin