2014年度论文列表

发布时间:2017-07-20

论文题目

刊物名称

卷期页码

全部作者

Realizing high visible-light-induced carriers mobility in TiO2-based photoanodes

Journal of Power Sources

2014.251:195-201

Jingfu He,  Shibao Zhang,  Zhihu Sun, Weiren Cheng,  Qinghua Liu,  Yong Jiang,  Fengchun Hu,  Zhiyun Pan,  Bo He,  Ziyu Wu,  Wensheng Yan, Shiqiang Wei

A novel apparatus combining polymer extrusion processing and x-ray scattering

Polymer Testing

2014,33:40-47

Kunpeng Cui,  Yanping Liu,  Lingpu Meng,  Xiangyang Li,  Zhen Wang, Xiaowei Chen,  Liangbin Li

New Understanding on the Memory Effect of Crystallized iPP

Chinese Journal of Polymer Science

2014,32(9):1224−1233

Xiang-yang Li,  Zhe Ma,  Feng-mei Su, Nan Tian,  You-xin Ji,  Jie Lu,  Zhen Wang,  Liang-bin Li

Single-shot x-ray phase imaging with gratinginterferometry and photon-counting detectors

Optics Letters

2014,39(4):877-879

Zhili Wang,  Kun Gao,  Dajiang Wang, Zhao Wu,  Heng Chen,  Shenghao Wang,  Ziyu Wu

A dual detector approach for X-ray differential phase contrast imaging

Radiation Physicsand Chemistry

2014,95:86-90

Dajiang Wang,  ZhiliWang,  Kun Gao, Xin Ge,  Zhao Wu,  Peiping Zhu,  Ziyu Wu

Effects of the condenser fractal zone plate in a transmission X-ray microscope

Radiation Physicsand Chemistry

2014,95:424-427

X. Ge,  Z.L.Wang,  K.Gao, D.J.Wang,  Z.Wu,  J.Chen,  K.Zhang, Y.L.Hong,  P.P.Zhu,  Z.Y.Wu

Modulation of ptcda nanostructure and optical property: dependence on growth temperature

World Scientific

2014,9(6):1450068/1-8

Panpan Guo, Yuyan Han, Wenhua Zhang, Lingyun Liu, Kai Wang, Faqiang, Xu

Hole Carriers Doping Effect on the Metal−Insulator Transition of
N‑Incorporated Vanadium Dioxide Thin Films

Journal of Physical Chemistry C

2014,118(24):12837−12844

Wenhua Zhang,  Kai Wang,  Lele Fan, Lingyun Liu,  Panpan Guo,  Chongwen Zou,  Jiaou Wang,  Haijie Qian,  Kurash Ibrahim,  Wensheng Yan,  Faqiang Xu, Ziyu Wu

Insight into the binding modes and inhibition mechanisms of adamantyl-based 1,3-disubstituted urea inhibitors in the active site of the human soluble epoxide hydrolase

Journal of Biomolecular Structure and Dynamics

2014,32(8):1231-1247

Hang Chen,  Ying Zhang,  Chun Ye, Ting T. Feng,  Ju G. Han

Investigation on the mechanism for the binding and drug resistance of wild type and mutations of G86 residue in HIV-1 protease complexed with Darunavir by molecular dynamic simulation and free energy calculation

Journal of Molecular Modeling

2014,20(2):2122

Dan Li,  Ying Zhang,  Run-Ning Zhao, Song Fan,  Ju-Guang Han

3D local structure around copper site of rabbit prion-related protein:
Quantitative determination by XANES spectroscopy combined with multiple-scatteringcalculations

Radiation Physicsand Chemistry

2014,95:69-72

P.X. Cui, F.L.Lian, Y.Wanga, YiWen, W.S.Chu, H.F.Zhao, S.Zhang, J. Li, D.H.Lin, Z.Y.Wu

In-situ FTIR imaging on the plastic deformation of iPP thin films

Polymer

2014,55:1103-1107

Jing Li,  Hailong Li,  Lingpu Meng, Xiangyang Li,  Liang Chen,  Wei Chen, Weiming Zhou,  Zeming Qi,  Liangbin Li

Covalent, Organometallic, and Halogen-Bonded Nanomeshes from Tetrabromo-Terphenyl by Surface-Assisted Synthesis on Cu(111)

Journal of Physical Chemistry C

2014,118(24):13018−13025

Qitang Fan,  Cici Wang,  Liming Liu, Yong Han,  Jin Zhao,  Junfa Zhu,  Julian Kuttner,  Gerhard Hilt,  J. Michael Gottfried, 

Coordination reaction between
tetraphenylporphyrin and nickel on a TiO2(110) surface

Chemical Communications

2014,50(61):8291-8294

Cici Wang,  Qitang Fan,  Shanwei Hu, Huanxin Ju,  Xuefei Feng,  Yong Han, Haibin Pan,  Junfa Zhu,  J. Michael Gottfrie

Understanding the degradation mechanism of
rechargeable lithium/sulfur cells: a comprehensive study of the sulfur–graphene oxide cathode after discharge–charge cycling

Physical Chemistry Chemical Physics

2014,16:16931-16940

Xuefei Feng,  Min-Kyu Song,  Wayne C. Stolte,  be David Gardenghi, 
Duo Zhang,  Xuhui Sun,  Junfa Zhu, Elton J. Cairns,  Jinghua Guo

Band Mapping of Graphene Studied by Resonant Inelastic X-ray Scattering

Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures

2014,23:465-469

Liang Zhang, Jinghua Guo, Junfan Zhu

Probing the domain structure of BiFeO3 epitaxial films with three-dimensional reciprocal space mapping

Applied Physics Letters

2014,104(18):182901/1-4

Z. L. Luo,  H. Huang,  H. Zhou,  Z. H. Chen,  Y. Yang,  L. Wu,  C. Zhu,  H. Wang, M. Yang,  S. Hu,  H. Wen,  X. Zhang,  Z. Zhang,  L. Chen,  D. D. Fong,   C. Gao

Anomalous thickness-dependent strain states and strain-tunable magnetization in Zn-doped ferrite epitaxial films

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

2014,115(17):173505/1-8

Y. J. Yang,  M. M. Yang,  Z. L. Luo,  C. S. Hu,  J. Bao,  H. L. Huang, S. Zhang, 
J. W. Wang,  P. S. Li,  Y. Liu,  Y. G. Zhao,  X. C. Chen,  G. Q. Pan,  T. Jiang,  Y. K. Liu,  X. G. Li,   C. Gao

Substrate-dependent post-annealing effects on the strain state and electrical transport
of epitaxial La5/8-yPryCa3/8MnO3 films

AIP Advances

2014,4(6):067109/1-6

Sixia Hu,  Haoliang Huang,  Yuanjun Yang,  Zhenlin Luo,  Mengmeng Yang, Haibo Wang,  Yongqi Dong,  Bing Hong,  Hao He,  Jun Bao,  Chen Gao

Strain Induced Metastable Phase and Phase Revolution in PbTiO3-CoFe2O4 Nanocomposite Film

Chinese Physics Letters

2014,31(1):017701/1-4

HU Chuan-Sheng,  LUO Zhen-Lin,  SUN Xia,  PAN Guo-Qiang, HE Qing,  WEN Wen(,  ZHOU Xing-Tai,  Ichiro Takeuchi, GAO Chen

Depressed transition temperature of WxV1-xO2: mechanistic insights from the X-ray absorption fine structure (XAFS) spectroscopy

Physical Chemistry Chemical Physics

2014,16:17705-17714

Yanfei Wu,  Lele Fan,  Weifeng Huang, Shuangming Chen,  Shi Chen,  Feihu Chen,  Chongwen Zou,  Ziyu Wu

Strain Dynamics of Ultrathin VO2 Film Grown on TiO2 (001) and the Associated Phase Transition Modulation

Nano Letters

2014,14(7):4036−4043

L. L. Fan,  S. Chen,  Z. L. Luo,  Q. H. Liu,  Y. F. Wu,  L. Song,  D. X. Ji,  P. Wang,  W. S. Chu,  C. Gao,  C. W. Zou,   Z. Y. Wu

高分辨X射线衍射元件的研制

传感技术学报

2014,27(2):168-171

熊瑛, 刘刚, 田扬超

Constrained and free uniaxial stretching induced crystallization of polyethylene film: A comparative study

Polymer Testing

2014,36:110-118

Lingpu Meng,  Jiali Xu,  Xiaowei Chen, Nan Tian,  Yuanfei Lin,  Kunpeng Cui, Jing Li,  Liangbin Li

Flow-Induced Precursors of Isotactic Polypropylene: An in Situ Time and Space Resolved Study with Synchrotron Radiation Scanning X‑ray Microdiffraction

Macromolecules

2014,47(13):4408−4416

Fengmei Su,  Weiming Zhou,  Xiangyang Li,  Youxin Ji,  Kunpeng Cui,  Zeming Qi,  Liangbin Li

Specific ion effects induced by mono-valent salts in like charged aggregates in water

Soft Matter

2014,10(24):4236-4240

Ningdong Huang,  Jiaojiao Tao,  Jun Liu,  Shenghui Wei,  Liangbin Li, Ziyu Wu

Modulating the Arrangement of Charged Nanotubes by Ionic Strength in Salty Water

Journal of Physical Chemistry Letters

2014,5(7):1187−1191

Jiaojiao Tao,  Ningdong Huang,  Junjun Li,  Mingming Chen,  Chengsha Wei, Liangbin Li, Ziyu Wu

Lattice-Boltzmann modeling of gas transport in Ni-Yttria-stabilized zirconia anodes during thermal cycling based on X-ray computed tomography

Electrochimica Acta

2014,121:386-393

Yong Guan,  Xiangxia Song,  Gang Liu, Zhiting Liang,  Liang Chen,  Xiaobo Zhang,  Ying Xiong,  Shan Chen, Yunhui Gong,  Haiqian Wang,  Yangchao Tian

Fabrication of high aspect ratio gratings for X-ray imaging

Optoelectronics Letters

2014,10(2):88-90

HOU Shuang-yue,  XIONG Ying,  CHEN Shan,  XIONG Peng-hui,  CHEN Xiang-yu,  ZHANG Xiao-bo,  TIAN Yang-chao, LIU Gang

Molecular Orientation and Site Dependent Charge Transfer Dynamics at PTCDA/TiO2(110) Interface Revealed by Resonant
Photoemission Spectroscopy

Journal of Physical Chemistry C

2014,118:4160−4166

Liang Cao,  Yu-Zhan Wang,  Jian-Qiang Zhong,  Yu-Yan Han,  Wen-Hua Zhang, Xiao-Jiang Yu,  Fa-Qiang Xu,  Dong-Chen Qi, Andrew T. S. Wee

一种时间分辨激光诱导击穿光谱的测量方法

光谱学与光谱分析

2014,34(4):865-868

潘从元, 韩振宇, 李朝阳, 于云傯,  王声波, 王秋平

Unidirectional Thermal Diffusion in
Bimetallic Cu@Au Nanoparticles

ACS Nano

2014,8(2):1886-1892

Shoujie Liu,  Zhihu Sun,  Qinghua Liu, Lihui Wu,  Yuanyuan Huang,  Tao Yao, Jing Zhang,  Tiandou Hu,  Mengran Ge, Fengchun Hu,  Zhi Xie,  Guoqiang Pan, Shiqiang Wei

An electrostatic nanogenerator based on ZnO/ZnS core/shell electrets with stabilized
quasi-permanent charge

Applied Physics Letters

2014,104(24):243112/1-4

Chao Wang,  Liang Cai,  Yajuan Feng, Lin Chen,  Wensheng Yan,  Qinghua Liu,  Tao Yao,  Fengchun Hu,  Zhiyun Pan,  Zhihu Sun,  Shiqiang Wei

Realizing High Water Splitting Activity on Co3O4 Nanowire Arraysunder Neutral Environment

Electrochimica Acta

2014,119:64- 71

Jingfu He, Yanhua Peng, Zhihu Sun, Weiren Cheng, Qinghua Liu, Yajuan Feng,  Yong Jiang, Fengchun Hua, Zhiyun Pan, Qing Bian, Shiqiang Wei

Realizing Ferromagnetic Coupling in Diluted Magnetic Semiconductor Quantum Dots

Journal of the American Chemical Society

2014,136(3):1150−1155

Wensheng Yan,  Qinghua Liu,  Chao Wang,  Xiaoyu Yang,  Tao Yao,  Jingfu He,  Zhihu Sun,  Zhiyun Pan,  Fengchun Hu,  Ziyu Wu,  Zhi Xie,  Shiqiang Wei

Half-unit-cell α-Fe2O3 semiconductor nanosheets with intrinsic and robust ferromagnetism

Journal of the American Chemical Society

2014,136:10393−10398

Weiren Cheng,  Jingfu He,  Tao Yao, Zhihu Sun,  Yong Jiang,  Qinghua Liu, Shan Jiang,  Fengchun Hu,  Zhi Xie,  Bo He,  Wensheng Yan,  Shiqiang Wei

Solvent Influence on the Role of Thiols in Growth of Thiols-Capped Au Nanocrystals

Journal of Physical Chemistry C

2014,118(1):714−719

Yong Jiang,  Yuanyuan Huang,  Hao Cheng,   Qinghua Liu,  Zhi Xie,  Tao Yao,  Zheng Jiang,  Yuying Huang, Qing Bian,  Guoqiang Pan,  Zhihu Sun,  Shiqiang Wei

Structures and magnetic properties of Mn-doped NiO thin films

Journal of Physics D: Applied Physics

2014,47(29):295001/1-4

Dexiong Hong,  Wensheng Yan,  Qinghua Liu,  Tao Yao,  Zhihu Sun,  Shiqiang Wei

金纳米颗粒与表面活性剂相互作用的XAFS研究

中国科学技术大学学报

2014,44(3):221-226

殷培栋, 姜泳, 李媛媛, 姚涛, 孙治湖, 葛梦然,潘国强, 韦世强

Supramolecular Polymers Self-Assembled from trans-Bis(pyridine) Dichloropalladium(II) and Platinum(II) Complexes

Chemistry-A European Journal

2014,20(10):2812-2818

Mingming Chen, Chengsha Wei,  Jiaojiao Tao,  Xibo Wu,  Ningdong Huang, Guobin Zhang,  Liangbin Li

How flow affects crystallization in a heterogeneous polyethylene oxide melt

RSC Advances

2014,4(19):9632–9638

Nan Tian,  Dong Liu,  Lingpu Meng, Weiqing Zhou,  Tingting Hu,  Xiangyang Li,  Liangbin Li

Extension-Induced Crystallization of Poly(ethylene oxide) Bidisperse Blends: An Entanglement Network Perspective

Macromolecules

2014,47(2):677−686

Kunpeng Cui,  Lingpu Meng,  Youxin Ji, Jing Li,  Shanshan Zhu,  Xiangyang Li, Nan Tian,  Dong Liu,  Liangbin Li

Synthesis at the nanoscale of ZnO into poly(methyl methacrylate) and its characterization

Applied Physics A-Materials Science & Processing

2014,117(3):1085-1093 

Majid Khan,  Mingming Chen,  Chengsha Wei,  Jiaojiao Tao,  Ningdong Huang, Zeming Qi,  Liangbin Li

CTAB-mediated synthesis and characterization of ZnO/Ag core–shell nanocomposites

Journal of Alloys and Compounds

2014,612:306-314

Majid Khan,  Chengsha Wei,  Mingming Chen,  Jiaojiao Tao,  Ningdong Huang, Zeming Qi,  Liangbin Li

Residual strain and electrical resistivity dependence of molybdenum films on DC plasma magnetron sputtering conditions

Materials Sciencein Semiconductor Processing

2014,27:343-351

MajidKhan,  MohammadIslam, AftabAkram,  ZemingQi,  LiangbinLi

Mechanism Study of Photocatalytic Degradation of Gaseous Toluene on TiO2 with Weak-Bond Adsorption Analysis Using In Situ Far Infrared Spectroscopy

Catalysis Letters

2014,144(6):995-1000

Fan Zhang,  Xiaodi Zhu,  Jianjun Ding, Zeming Qi,  Mengjiao Wang,  Song Sun, Jun Bao,  Chen Gao

Enhanced efficiency of the luminescent solar concentrator fabricated with an aqueous layer

Chinese Optics Letters

2014,12(7):073501/1-4

Yi Zhang,  Song Sun,  Rui Kang,  Jun Zhang,  Mengjiao Wang,  Wei Xie, Wenhao Yan,  Jianjun Ding,  Jun Bao, Chen Gao

Three-dimensional study of poly(lactic co-glycolic acid) micro-porous microspheres using hard X-ray nano-tomography

Journal of Synchrotron Radiation

2014,21:1175-1179

Dajiang Wang,  Na Li,  Zhili Wang,  Kun Gao,  Yongming Zhang,  Yuyan Luo, Shengxiang Wang,  Yuan Bao, Qigang Shao,  Ziyu Wu

Corrigendum to‘An experimental and modeling study of methyl propanoate pyrolysis at low pressure’[Combust. Flame 160 (2013)1958–1966]

Combustion and Flame

2014,161:631-632

Long Zhao,  Mingfeng Xie,  Lili Ye, Zhanjun Cheng,  Jianghuai Cai,  Yuyang Li,  Fei Qi,  Lidong Zhang

Experimental and kinetic modeling study of i-butanol pyrolysis and combustion

Combustion and Flame

2014,161(8):1955-1971

Jianghuai Cai,  Wenhao Yuan,  Lili Ye, Zhanjun Cheng,  Yizun Wang,  Weile Dong,  Lidong Zhang,  Yuyang Li,  Feng Zhang,  Fei Qi

Experimental and kinetic modeling study on methylcyclohexane pyrolysis and combustion

Combustion and Flame

2014,161(1):84-100

Zhandong Wang,  Lili Ye,  Wenhao Yuan,  Lidong Zhang,  Yizun Wang, Zhanjun Cheng,  Feng Zhang,  Fei Qi

Experimental and kinetic modeling study of pyrolysis and oxidation of n-decane

Combustion and Flame

2014,161(7):1701-1715

Meirong Zeng,  Wenhao Yuan,  Yizun Wang,  Weixing Zhou,  Lidong Zhang, Fei Qi,  Yuyang Li

Experimental and kinetic modeling study of 2,5-dimethylfuran pyrolysis at various pressures

Combustion and Flame

2014,161:2496-2511

Zhanjun Cheng,  Lili Xing,  Meirong Zeng,  Weile Dong,  Feng Zhang,  Fei Qi,  Yuyang Li

Kinetics of Homoallylic/Homobenzylic Rearrangement Reactions under Combustion Conditions

Journal of Physical Chemistry A

2014,118(34):6741−6748

Zhaohui Wang,  Lidong Zhang,  Feng Zhang

A novel vacuum ultraviolet light source assembly with aluminum-coated electrodes for enhancing the ionization efficiency of photoionization mass spectrometry

Review of Scientific Instruments

2014,85:046110/1-4

Zhixiang Zhu,  Jian Wang,  Keqing Qiu, Chengyuan Liu,  Fei Qi, Yang Pan

A generalized reverse projection method for fan beam geometry under partially coherent illumination

Radiation Physicsand Chemistry

2014,95:280-283

Z. Wu,  Z.L.Wang,  K.Gao,  K. Zhang, X. Ge, D.J.Wang,  S.H. Wang,  J. Chen,  Z.Y. Pan, P.P.Zhu,  Z.Y.Wu

ZnO@S-doped ZnO core/shell nanocomposites for highly efficient solar water splitting

Journal of Power Sources

2014,269:24-30

Chao Wang,  Yajuan Feng,  Liang Cai, Xiaoyu Yang,  Jingfu He,  Wensheng Yan, Qinghua Liu,  Zhihu Sun,  Fengchun Hu,  Zhi Xie,  Tao Yao,  Shiqiang Wei

Graphene Activating Room-Temperature Ferromagnetic Exchange in Cobalt-Doped ZnO Dilute Magnetic Semiconductor Quantum Dots

ACS Nano

2014,8(10)10589-10596 

Zhihu Sun, Xiaoyu Yang, Chao Wang, Tao Yao, Liang Cai, Wensheng Yan, Yong Jiang, Fengchun Hu, Jingfu He, Zhiyun Pan, Qinghua Liu, Shiqiang Wei

Aligned Fe2TiO5-containing nanotube arrays with low onset potential for visible-light water oxidation

Nature Communications

2014,5:5122/1-7        

Qinghua Liu1, Jingfu He1, Tao Yao, Zhihu Sun, Weiren Cheng, Shi He, Yi Xie, Yanhua Peng, Hao Cheng, Yongfu Sun, Yong Jiang, Fengchun Hu, Zhi Xie, Wensheng Yan, Zhiyun Pan, Ziyu Wu, Shiqiang Wei

Performance enhancement of Lithium-ion battery with LiFePO4@C/RGO hybrid electrode

Electrochimica Acta

2014,144:406-411

Shi Tao, Wei-feng Huang, Gui-xian Wua, Xiao-bo Zhu, Xing-bo Wang, Meng Zhang, Sheng-hao Wang, Wang-sheng Chu, Li Song, Zi-yu Wu

Low-Temperature Growth Improves Metal/Polymer Interfaces: Vapor-Deposited Ca on PMMA

Journal of Physical Chemistry C

2014,118(12):6352-6358

Ju,  H.X.; Ye,  Y.F.; Feng,  X.F.; Pan, H.B.; Zhu,  J.F.; Ruzycki,  N.; Campbell,  C.T.

Interaction of Oxygen with Samarium on Al2O3 Thin Film Grown on Ni3Al(111)

The Journal of Chemical Physics

2014,140(9):094706/1-8

Dingling Cheng,  Qian Xu,  Yong Han, Yifan Ye,  Haibin Pan,  and Junfa Zhu

Surface-Assisted Formation, Assembly and Dynamics of Planar Organometallic Macrocycles and Zigzag Shaped Polymer Chains with C-Cu-C Bonds

ACS Nano

2014,8(1):709-718

Fan, Q.T.; Wang,  C.C.; Han,  Y.; Zhu, J.F.; Kuttner,  J.;Hilt,  G.; Gottfried,  J. M., 

Fe3O4@MOF core-shell magnetic microspheres as excellent catalysts for the Claisen-Schmidt condensation reaction

Nanoscale

2014,6:1596-1601

Ke, F.; Qiu, L.-G.; Zhu, J.F.

Dynamic Multiscale Model for Dielectric Anomaly in PbTiO3-CoFe2O4 Epitaxial Nanocomposite Film

Chinese Physics Letters

2014,31(11):110501/1-4

HU Chuan-Sheng,  SUN Xia,  LUO Zhen-Lin,  GAO Chen

Extension-Induced Nucleation under Near-Equilibrium Conditions:The Mechanism on the Transition from Point Nucleus to Shish

Macromolecules

2014,47,6813−6823

Dong Liu,  Nan Tian,  Ningdong Huang, Kunpeng Cui,  Zhen Wang,  Tingting Hu,  Haoran Yang, Xiangyang Li,  and Liangbin Li

Photoluminescence of monolayer MoS2 on LaAlO3 and SrTiO3 substrates

Nanoscale

2014,6(24):15248-15254

Yuanyuan Li,  Zeming Qi,  Miao Liu, Yuyin Wang,  Xuerui Cheng,  Guobin Zhang, Liusi Sheng

How water molecules affect the catalytic activity of hydrolases - A XANES study of the local structures of peptide deformylase

Scientific Reports

2014,4:7453/1-6    

Peixin Cui,  Yu Wang,  Wangsheng Chu,  Xiaoyun Guo,  Feifei Yang, Meijuan Yu,  Haifeng Zhao, Yuhui Dong, Yaning Xie,  Weimin Gong,  Ziyu Wu

3D Fine structure of copper bindingsite in C-termina of human prion and its comparison weith rabbit prion

中国科学技术大学学报

2014,44(6):474-478

Cui Peixin,  Lian Fulin,  Wang Yu,  Wen Yi,  Chu Wangsheng,  Lin Donghai,  Wu Ziyu

Fabrication of graphene/CaIn2O4 composites with enhanced photocatalytic activity from water under visible light irradiation

International Journal of Hydrogen Energy

2014,39(1):119-126

Jianjun Ding,  Wenhao Yan,  Song Sun, Jun Bao,  Chen Gao

Mesoporous Monoclinic CaIn2S4 with Surface Nanostructure: An Efficient Photocatalyst for Hydrogen Production under Visible Light

Journal of Physical Chemistry C

2014,118(48):27690−27697

Jianjun Ding,  Bin Hong,  Zhenlin Luo, Song Sun,  Jun Bao,  Chen Gao

Highly efficient photocatalytic hydrogen evolution of graphene/YInO3 nanocomposites under visible light irradiation†

Nanoscale

2014,6(4):2299-2306

Jianjun Ding,  Wenhao Yan,  Wei Xie, Song Sun,  Jun Bao,  Chen Gao

Hydrothermal Synthesis of CaIn2S4‑Reduced Graphene Oxide Nanocomposites with Increased Photocatalytic Performance

ACS Applied Materials & Interfaces

2014,6(15):12877−12884

Jianjun Ding,  Wenhao Yan,  Song Sun, Jun Bao,  Chen Gao

CaIn2O4/Fe-TiO2 Composite Photocatalysts with Enhanced Visible Light Performance for Hydrogen Production

Journal of Physical Chemistry C

2014,118(12):6077−6083

Wenhao Yan,  Yi Zhang,  Wei Xie, Song Sun,  Jianjun Ding,  Jun Bao, Chen Gao

Rapid Discovery of a Photocatalyst for Air Purification by High-Throughput Screening

ChemCatChem

2014,6(9):2535-2539

Song Sun,  Fan Zhang,  Zeming Qi, Jianjun Ding,  Jun Bao,  Chen Gao

Effects of cobalt promoter and reduction temperature on the surfacespecies and syngas adsorption of K–Co–Mo/C catalyst for mixedalcohols synthesis

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical

2014,395:269-275

Manman Zhang,  Wei Zhang,  Wei Xie, Zeming Qi,  Gaimei Wu,  Meimei Lv, Song Sun,  Jun Bao

Facile synthesis, structure and visible light photocatalytic activityof recyclable ZnFe2O4/TiO2

Applied Surface Science

2014,319:83-89

Xiaodi Zhu,  Fan Zhang,  Mengjiao Wang,  Jianjun Ding,  Song Sun,  Jun Bao,  Chen Gao

Analysis of surface absorbed dose in X-ray grating interferometry

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

2014,196(SI):85-88

Zhili Wang,  Zhao Wu,  Kun Gao, Dajiang Wang,  Heng Chen, Shenghao Wang,  Ziyu Wu

Signal-to-noise ratio analysis of X-ray grating interferometry with thereverse projection extraction methodZ

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

2014,196:75-79

Z. Wu,  Z.L. Wang,  K. Gao,  D.J. Wang,  S.H. Wang,  J. Chen,  H. Chena,  K. Zhang, P.P. Zhu,  Z.Y. Wu

Phase Separations in LiFe1−xMnxPO4: A Random Stack Model for Efficient Cathode Materials

Journal of Physical Chemistry C

2014,118(2):796−803

Weifeng Huang,  Shi Tao,  Jing Zhou, Cheng Si, Xing Chen,  Wei Huang, Chuanhong Jin, Wangsheng Chu,  Li Song,  and Ziyu Wu

Detailed investigation of Na2.24FePO4CO3 as a cathode material for Na-ion batteries

Scientific Reports

2014,4:4188/1-8

Weifeng Huang,  Jing Zhou,  Biao Li, Jin Ma,  Shi Tao,  Dingguo Xia, Wangsheng Chu & Ziyu Wu

Self-Assembled Alluaudite Na2Fe3 xMnx(PO4)3 Micro/Nanocompounds for Sodium-Ion Battery Electrodes: A New Insight into Their Electronic and Geometric Structure

Chemistry-A European Journal

2014,21(2):851-860

Weifeng Huang,  Biao Li,  Muhammad Farooq Saleem,  Xiang Wu, Jianjian Li, Jun Lin, Dingguo Xia,  Wangsheng Chu,  and Ziyu Wu

Chemical mechanical polishing to improve the efficiency uniformity of beam sampling grating

Applied Optics

2014,53(6):1221-1227

Huanle Rao, Ying Liu, Zhengkun Liu, Keqiang Qiu, Xiangdong Xu, Yilin Hong, Shaojun Fu

In Situ Microscopic Infrared Imaging Study on Deformation-Induced Spatial Orientation and Phase Transition Distributions of PA12

Journal of Applied Polymer Science

2014,131(17):40703/1-9

Liang Chen,  Wei Chen,  Weiming Zhou,  Jing Li,  Yanping Liu,  Zeming Qi,  Liangbin Li

Experimental and theoretical study on the dissociative photoionization of trans-2-methyl-2-butenal

Journal of Molecular Structure

2014,1068:130-139

Yuquan Li, Maoqi Cao, Jun Chen, Yanlin Song, Xiaobin Shan, Yujie Zhao, Fuyi Liu, Zhenya Wang, Liusi Sheng

The optimization of a self-focusing e-beam evaporator for carbon evaporation and the application for graphene growth

SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY

2014,258:1196-1201

Chen, S; Fan, LL; Wang, J; Pan, Y; Chen, FH; Xu, PS; Zou, CW; Wu, ZY

Electrorheological response measured with pectinated electrodes

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

2014,116(19):

De Wang, Mingchun Jiao, Gang Sun, Shiqiang Wei, Kunquan Lu,  Rong Shen

Nanoscale Morphological and Chemical Changes of High Voltage Lithium Manganese Rich NMC Composite Cathodes with Cycling

NANO LETTERS

2014,14(8):4334-4341

Yang, FF; Liu, YJ; Martha, SK; Wu, ZY; Andrews, JC; Ice, GE; Pianetta, P; Nanda, J

Toughening mystery of natural rubber deciphered by double network incorporating hierarchical structures

Scientific Reports

2014,4:7502/1-5

Zhou, WM; Li, XY; Lu, J; Huang, ND; Chen, L; Qi, ZM ; Li, LB; Liang, HY

蒙特卡罗法计算分子流状态下真空管道的传输几率

真空科学与技术学报

2014,34(6):571-574

张波, 王洁, 尉伟, 范乐, 裴香涛, 洪远志, 王勇

基于NI cRIO 的合肥光源冷却水监测系统

核技术

2014,37(4):040104-1/4

陈 曦, 王季刚, 宣科, 李川, 文鹏权, 蒋思远, 刘功发

Physical design of a wavelength tunable fully coherent VUV source using a self-seeding free electron laser

Chinese Physics C

2014, 38(5): 058101/1-3

LI He-Ting,  JIA Qi-Ka

Compact narrow-band THz radiation source based on
photocathode rf gun

Chinese Physics C

2014,38(4): 047003/1-5

LI Wei-Wei,  HE Zhi-Gang,  JIA Qi-Ka

Velocity bunching in travelling wave accelerator with
low acceleration gradient

Chinese Physics C

2014,38(5): 057004/1-5

HUANG Rui-Xuan,  HE Zhi-Gang, LI Wei-Wei,  JIA Qi-Ka

Electron bunch length measurement with a wakefield radiation decelerator

Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams

2014,17(4)042801/1-8

Weiwei Li,  Zhigang He,   Qika Jia

Calculations for shortening the bunch length in storage rings using a harmonic cavity

Chinese Physics C

2014,38(8): 087004/1-6

FAN Hao, WU Cong-Feng,  HE Duo-Hui 

PASER在混合气体激活介质中的理论计算

量子电子学报

2014,30(1): 33-39

田秀芳, 吴丛凤

An analysis of undulator optimization in self-seeding free electron lasers

Chinese Physics C

2014,38(8):088101/1-3

JIA Qi-Ka

Design of beam intensity measurement system in beam intensity measurement system in injector for HLS II

Proceedings of IPAC2014

2014,THPME141:3581-3583

C. C. Cheng,  Y. L. Yang,  B. G. Sun, P. Lu,  Z.R. Zhou,  J.Y. Zou,  J. Xu,  K. Tang, 

Stripline beam position monitor for THz source based
FEL

Proceedings of IPAC2014

2014,THPME144:3590-3592

J. Xu,  Y. L. Yang,  J. Y. Zou,  B. G. Sun#,  P. Lu,  Z.R. Zhou,  F. F. Wu, J. G. Wang,  H. L. Xu, J. Liu,  H. Li

Design of the Beam Profile Monitors for THz Source Based FEL

Proceedings of IPAC2014

2014,THPME142:3584-3586

J. Liu,  P. Lu,  B. G. Sun,  K. Tang, Y. L. Yang,  Z.R. Zhou,  J. G. Wang,  J. Xu.

Measuring Energy Spread Using Beam Screen Monitor and Four Strip-Line Electrodes for HLS II Injector.

Proceedings of IPAC2014

2014,THPME143:3587-3589

K. Tang,  B. G. Sun,  J.Y. Zou,  P. Lu,  Y. L. Yang,  Z.R. Zhou,  Q. Luo, J. Liu,  J. Xu,  H. L. Xu

A waveguide overloaded cavity kicker for the HLS II
longitudinal feedback system

Chinese Physics C

2014,38(3):037003/1-6

LI Wu-Bin, ZHOU Ze-Ran, SUN Bao-Gen, WU Fang-Fang, XU Wei, LU Ping, YANG Yong-Liang

A new measurement method for electrode gain in an orthogonally symmetric beam position monitor

Chinese Physics C

2014, 38(12): 127002/1-5

ZOU Jun-Ying,  WU Fang-Fang,  YANG Yong-Liang,  SUN Bao-Gen,  Zhou Ze-Ran, Luo Qing, LU Ping,XU Hong-Liang

Calibration method for electrode gains in an axially symmetric stripline BPM.

Nuclear Science and Technique

2014,25(5): 050102/1-4

WU Fangfang,  ZHOU Zeran,  YANG Yongliang,  SUN Baogen,  ZOU Junyin, LU Ping,  CHENG Chaocai,  Luo Qing, XU Jun

合肥光源钮扣型束流位置检测器的离线标定

原子能科学技术

2014,48(3): 541-544

杨永良, 程超才, 孙葆根, 马天骥, 卢平, 邹俊颖

A simple method for generating a few femto-second pulses in seeded FELs

Proceedings of FEL2014

2014,TUP009:1-3

Li Heting,  Jia Qika,  He Zhigang

合肥同步辐射光源直线加速器真空系统

真空

2014,51(4):69-71

尉伟, 洪远志, 范乐, 张波, 裴香涛, 王勇

Conditioning of BPM pickup signals for operations of the Duke storage ring with a wide range of single-bunch current

Chinese Physics C

2014,38(10):107003/1-5

XU Wei,  LI Jing-Yi,  HUANG Sen-Lin, W. Z. Wu,  H. Hao,  P. Wang,  Y. K. Wu

Investigation of the Breakdown and RF Sheath Potential for East Icrf Antenna

Proceedings of IPAC2014

2014,MOPME022:424-426

Hua Yang,  Cong-Feng Wu,  Kai Tang, Sai Dong,  Lei Shang

BPM Signal Channel Characterization Test Based on TDR for HLS II Storage Ring

Proceedings of IPAC2014

2014,THPME145/3593-3595

J.J. Zheng,  Y.L. Yang,  C.C. Cheng, B.G. Sun,  P. Lu,  Q. Luo,  Z.R. Zhou

静力水准传感器中厚膜陶瓷电容传感器的研制

中国科技论文

2014,1(9):40-44

何晓业, 汪鹏, 许少峰, 王巍

Tidal effects on hydrostatic leveling system used in high precision alignment of particle accelerator

Nuclear Science and Technique

2014,25(4):040102/1-6

许少峰, 何晓业, 陈晓东, 黄显良, 郎孝龄

固体潮对泾县地震台洞体内静力水准系统的影响研究

武汉大学学报信息学版

2014,39(7):826-830

许少峰, 何晓业, 陈晓东

Study on the selection of BLM detector for C-ADS Injector II

Chinese Physics C

2014,38(11):117004/1-4

Ren Guang-Yi; Zeng Ming; He Yuan; Li Yu-Xiong; Li Wei-Min

Extraordinary optical transmission through a subwavelength composite hole-pillar array

CHINESE PHYSICS B

2014,23(11):117301/1-7

Shao Wei-Jia, Li Wei-Min, Xu Xiao-Liang, Wang Hui-Jie, Wu Yi-Zhi, Yu Jing

Parasitic slow extraction of extremely weak beam from a high-intensity proton rapid cycling synchrotron

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A

2014,737:56-64

Zou,  Ye; Tang,  Jingyu; Yang,  Zheng; Jing,  Hantao

Short-bunch extraction in a rapid cycling synchrotron

Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams

2014,17(6):

Zou,  Ye; Tang,  Jingyu; Chen,  Jinfang; Li,  Xiao; Sun,  Hong

通用性发光二极管照明的模块化及实践

光源与照明

2014,2:1-5

杨光

T8LED直形灯管的特性及应用

中国照明电器

2014,2:14-17

杨光

通用型LED照明应用方式分析

中国照明电器

2014,6:1-4

杨光

通用型LED照明模块化的应用

中国照明电器

2014,9:6-9

杨光

大功率LED照明灯具的设计构思(上)

中国照明电器

2014,12:37-39

杨光