2012年度论文列表

发布时间:2017-07-20

论文题目

刊物名称

卷期页码

全部作者

Reactions between bacterial exopolymers and goethite: A combined macroscopic and spectroscopic investigation

water research

2012,46:5613-5620

Linchuan Fang, Yuanyuan Cao, Qiaoyun Huang, Sharon L. Walker, Peng Cai

Phase structure of acrylic fibers processed with ionic liquid as solvent

Advanced Materials Research Vols

2012,560-561:41-45

Xuemin Yin, Li Zhang, Xinjun Zhu, Huaping Wang, Yumei Zhang

Direct Observation of Nanoscale Native Oxide on 6H-SiC Surface and Its Effect on the Surface Band Bending

Appl. Phys. Express

2012,5:105802(3pp)

Wei Huang, Shao-Hui Chang, Xue-Chao Liu, Biao Shi, Tian-Yu Zhou, Xi Liu, Cheng-Feng Yan, Yan-Qing Zheng, Jian-Hua Yang, Er-Wei Shi, Wen-Hua Zhang, and Jun-Fa Zhu

Effects of scandium on the bandgap and location of Ce3+ levels in Lu1-xScxBO3:Ce scintillators

Applied Physics Letters

2012,100:021904(4pp)

Yuntao Wu, Guohao Ren, Dongzhou Ding, Fan Yang, and Shangke Pan

Chiral recognition of zinc phthalocyanine on Cu(100) surface

Applied Physics Letters

2012,100:081602(4pp)

Feng Chen, Xiu Chen, Lacheng Liu, Xin Song, Shuyi Liu, Juan Liu, Hongping Ouyang, Yingxiang Cai, Xiaoqing Liu, Haibing Pan, Junfa Zhu,and Li Wang

Large magnetic moment of gadolinium substituted topological insulator:Bi1.98Gd0.02Se3

Applied Physics Letters

2012,100:242403(3pp)

Y. R. Song, Fang Yang, Meng-Yu Yao, Fengfeng Zhu, Lin Miao, Jin-Peng Xu, Mei-Xiao Wang, H. Li, X. Yao, Fuhao Ji, S. Qiao, Z. Sun, G. B. Zhang, B. Gao, Canhua Liu, Dong Qian, C. L. Gao, and Jin-Feng Jia

A nano-sized Au electrode fabricated using lithographic technology for electrochemical detection of dopamine

Biosensors and Bioelectronics

2012,35:115–122

Yue Zhao, Shu-Hong Li, Jian Chu, You-Peng Chen, Wen-Wei Li, Han-Qing Yu, Gang Liu, Yang-Chao Tian, Ying Xiong

A nano-sized Au electrode fabricated using lithographic technology for electrochemical detection of dopamine

Biosensors and Bioelectronics

2012,35:115– 122

Yue Zhaoa, Shu-Hong Li, Jian Chu, You-Peng Chen, Wen-Wei Li, Han-Qing Yua, Gang Liu, Yang-Chao Tian, Ying Xiong

Structure and properties of regenerated cellulose fibers from different technology processes

Carbohydrate Polymers

2012,87:2012–2018

Guansen Jianga, Weifeng Huanga, Lin Li b, Xiao Wanga, Fengjian Pangb, Yumei Zhanga,,Huaping Wanga

Modeling and mechanism of the adsorption of copper ion onto natural bamboo sawdust

Carbohydrate Polymers

2012,89:(185–192)

Xue-Tao Zhaoa,b, Teng Zenga, Xue-Yan Li b, Zhang Jun Hua, Hong-Wen Gaoa,, Zhi Xiec

Probing solid state N-doping in graphene by X-ray absorption near-edge structure spectroscopy

Carbon

2012,50:321-341

Jun Zhong , Jiu-Jun Deng , Bao-Hua Mao , Tian Xie , Xu-Hui Sun , Zhi-Gang Mou , Cai-Hao Hong , Ping Yang , Sui-Dong Wang

Valence photoemission intensity oscillations of C84

Carbon

2012,50:1762–1768

Peng Wang a, Jing-fu Ni a, Liang Meng a, Xiao-Bo Wang a, Chun-Qi Sheng a,Wen-Hua Zhang b, Yang Xu b, Fa-Qiang Xu b, Jun-Fa Zhu b, Hong-Nian Li

Analysis of regenerated cellulose fibers with ionic liquids as a solvent as spinning speed is increased

Cellulose

2012,19:1075–1083

Guansen Jiang Ye Yuan Baochun Wang Xuemin Yin Kanukai Susan Mukuze Weifeng Huang Yumei Zhang Huaping Wang

The changes of crystalline structure of cellulose during dissolution in 1-butyl-3-methylimidazolium chloride

Cellulose

2012,19:679–685

Guansen Jiang Weifeng Huang Baochun Wang Yumei Zhang Huaping Wang

High-Tc ferromagnetism in a Co-doped ZnO system dominated by the formation of a zinc-blende type Co-rich ZnCoO phasew

Chem. Commun.

2012,48:91–93

Lin-Juan Zhang, Jian-Qiang Wang, Jiong Li, Jing Zhou, Wu-Peng Cai, Jie Cheng, Wei Xu, Guangzhi Yin, Xiang Wu, Zheng Jiang, Shuo Zhang and Zi-Yu Wu

Regulation of Magnetic Behavior and Electronic Configuration in Mn-Doped ZnO Nanorods through Surface Modifications

Chem. Mater.

2012,24:1676−1681

Linjuan Zhang, Jian-Qiang Wang, Jiong Li, Shuo Zhang, Zheng Jiang, Jing Zhou, Jie Cheng, Tiandou Hu, Wensheng Yan, Xiangjun Wei, and Ziyu Wu

Arsenic retention and remobilization in muddy sediments with high iron and sulfur contents from a heavily contaminated estuary in China

Chemical Geology

2012,314-317:57–65

Shaofeng Wang, Liying Xu, Zhixi Zhao, Shuying Wang, Yongfeng Jia , He Wang, Xin Wang

Polyoxometalates Immobilized in Ordered Mesoporous Carbon Nitride as Highly Efficient Water Oxidation Catalysts

ChemSusChem

2012,5: 1207 – 1212

Jian Wu, Lingwen Liao, Wensheng Yan, Yan Xue, Yongfu Sun, Xin Yan, Yanxia Chen, and Yi Xie

In-situ SRPES Study on Band Alignment of (0001)CdS/CdTe Interface

Chin. Phys. Lett

2012,29:057301(9pp)

Gao Jun-Ning, Jie Wan-Qi, Yuan Yan-Yan, Zha Gang-Qiang, Xu Ling-Yan, Wu Heng, Wang Ya-Bin, Yu Hui, Zhu Jun-Fa

Origin of Ferromagnetism in Zn1−xCoxO Thin Films: Evidences Provided by Hard and Soft X-Ray Absorption Spectroscopy

Chin. Phys. Lett.

2012,29(12):127804(5pp)

Xi Shi-Bo, Cui Ming-Qi, Qin Xiu-Fang, Xu Xiao-Hong,Xu Wei, Zheng Lei), Zhou Jing, Liu Li-Juan,Yang Dong-Liang, Guo Zhi-Ying

Effect of Calcination Temperature on Surface Oxygen Vacancies and Catalytic Performance Towards CO Oxidation of Co3O4 Nanoparticles Supported on SiO2

Chinese Journal of Chemical Physics

2012,25(1):103-109

Jin-bing Lia; Zhi-quan Jiang ; Kun Qian ; Wei-xin Huang ¤

Electronic structure of PCBM

Chinese Physics B

2012,21:017102

Sheng, C.-Q.; Wang, P.; Shen, Y.; Li, Y.-J.; Zhang, W.-H.; Xu, F.-Q.; Zhu, J.-F.; Lai, G.-Q.; Li, H.-N.

Defects mediated ferromagnetism in a V-doped 6H SiC single crystal

Chinese Physics B

2012,21(6):067503

Zhuo Shi-Yi, Liu Xue-Chao),Xiong Ze, Yan Wen-Sheng,Xin Jun, Yang Jian-Hua, and Shi Er-Wei

Experimental and kinetic modeling study of methyl butanoate and methyl butanoate/methanol flames at different equivalence ratios and C/O ratios

Combustion and Flame

2012,159:44–54

Wu Yu, Gen Chen, Zuohua Huang, Zhaoyang Chen, Jing Gong, Jiuzhong Yang, Zhandong Wang, Fei Qi

Experimental and modeling study of the effects of adding oxygenated fuels to premixed n-heptane flames

Combustion and Flame

2012,159:2324–2335

Gen Chen, Wu Yu, Jin Fu, Jun Mo, Zuohua Huang, Jiuzhong Yang, Zhandong Wang, Hanfeng Jin, Fei Qi

Experimental and modeling investigation of the low-temperature oxidation of n-heptane

Combustion and Flame

2012,159:3455–3471

Olivier Herbinet, Benoit Husso, Zeynep Serinyel, Maximilien Cord, Valérie Warth,René Fournet, Pierre-Alexandre Glaude, Baptiste Sirjean, Frédérique Battin-Leclerc,Zhandong Wang, Mingfeng Xie, Zhanjun Cheng, Fei Qi

One-step Fast Growth of Thick Epitaxial CdZnTe Film on (001)GaAs with 14.3% Lattice Misfit by Close-Spaced Sublimation

CrystEngComm

2012,14:1790-1794

Junning Gao, Wanqi Jie, Yanyan Yuan, Tao Wang, Yong Xie, Yabin Wang, Yuhong Wang, Junli Tong, Hui Yu, Guoqiang Pan

Formation, structure and physical properties of a series of a-MoO3 nanocrystals: from 3D to 1D and 2D

CrystEngComm

2012,14: 2675

Le Xin Song, Juan Xia, Zheng Dang, Jun Yang, Liang Bing Wang and Jie Chen

Effect of humic acid on nickel(II) sorption to Ca-montmorillonite by batch and EXAFS techniques study†

Dalton Trans.

2012,41:10803–10810

Jun Hu, Xiaoli Tan,* Xuemei Ren and Xiangke Wang*

A Q2 controllable transformation in copper valence states and its applications†

Dalton Trans.

2012, 41:1–6

Jing Yang, Le Xin Song, Jun Yang, Zheng Dang and Jie Chen

The physical properties and unusual pyrolysis behaviour of a supramolecular complex of β- yclodextrin and potassium ferrioxalate

Dalton Trans.

2012,41:3006

Zheng Dang, Le Xin Song, Jun Yang, Jie Chen and Yue Teng

Three-dimensional porous Fe0.1V2O5.15 thin film as a cathode material for lithium ion batteries

Electrochimica Acta

2012,64:81– 86

Si-Rong Li, Si-Yuan Ge, Yu Qiao, Yi-Meng Chen, Xu-Yong Feng, Jun-Fa Zhu, Chun-Hua Chen

The band offset at CdS/Cu2ZnSnS4 heterojunction interface

Electronic Materials Letters

2012,8(4):365-367

Li, J.; Du, Q.; Liu, W.; Jiang, G.; Feng, X.; Zhang, W.; Zhu, J.F.; Zhu, C.

Primary Combustion Intermediates in Lean and Rich Low-Pressure Premixed Laminar 2‑Methylfuran/Oxygen/Argon Flames

Energy & Fuels

 2012,26, 6651−6660

Lixia Wei, Zheming Li, Laihui Tong, Zhandong Wang, Hanfeng Jin, Mingfa Yao, Zunqing Zheng,
Chongming Wang, and Hongming Xu

Band alignment determination of ZnO/PbSe heterostructure interfaces by synchrotron radiation photoelectron spectroscopy

EPL

2012,99:37010

C. F. Cai, B. P. Zhang, R. F. Li, H. Z. Wu, T. N. Xu, W. H. Zhang and J. F. Zhu

Catalytic decomposition of methane on impregnated nickel based anodes with molecular-beam mass spectrometry and tunable synchrotron vacuum ultraviolet photoionization

international journal of hydrogen energy

2012,37:8354-8359

Beibei Liu, Zhangbo Liu, Shuang Wang, Changrong Xia, Mingfeng Xie, Zhanjun Cheng, Yuyang Li

Local Atomic and Electronic Structure with Magnetism of La0.7Ca0.3Mn1−xCuxO3 (x = 0, 0.03, 0.06, 0.1)

J Low Temp Phys

2012,169:77–89

Hongguang Zhang · Jiangjian Shi · Yongtao Li · Hao Liu · Xueguang Dong ·Kai Chen · Qingteng Hou · Yongchao Huang · Xiaopeng Ge · Liang Zhao ·Zixing Lu · Qi Li

Disappearance of Griffiths Phase in Polycrystalline Sample La0.75Ca0.15MnO3−with Controlling Oxygen Vacancy

J Supercond Nov Magn

2012,25:2365–2370

Hongguang Zhang · Yongtao Li · Hao Liu · Xueguang Dong · Kai Chen · Qingteng Hou · Qi Li

Griffiths Phase and Reduced Magnetization of La0.5Ca0.5MnO3 with Different Annealing Temperature

J Supercond Nov Magn

2012,25:1707–1712

Hongguang Zhang · Qi Li · Yongtao Li · Hao Liu ·Xueguang Dong · Kai Chen · Qingteng Hou ·Yongchao Huang

Magnetism and Resistances of Slightly Dy Doped LaMnO3 Solid Solutions

J Supercond Nov Magn

2012,25:1049–1054

Hao Liu · Hongguang Zhang · Yongtao Li ·Yuanyuan Chen · Lingshan Chen · Xueguang Dong ·Kai Chen · Qi Li

Microwave and Infrared Dielectric Response of TemperatureStable (1-x)BaMoO4-xTiO2 Composite Ceramics

J. Am. Ceram. Soc.

2012,95(1):232–237

Jing Guo, Di Zhou, Hong Wang, Yuehua Chen, Yi Zeng, Feng Xiang, Ying Wu, and Xi Yao

Sodium vanadium oxide Na2V6O16.3H2O nanobelts and nanorings: A new room-temperature ferromagnetic semiconductor

J. Mater. Chem.

2012, 22, 2560

Yan Xue, Xiaodong Zhang, Jiajia Zhang, Jian Wu, Yongfu Sun, Yangchao Tian and Yi Xie

Phase evolution, phase transition, and microwave dielectric properties of scheelite structured xBi(Fe1/3Mo2/3)O4–(1-x)BiVO4 (0.0x1.0) low temperature firing ceramics

J. Mater. Chem.

2012,22:21412–21419

Di Zhou, Li-Xia Pang, Jing Guo, Ze-Ming Qi, Tao Shao, Xi Yao and Clive A. Randall

High adsorption capacity and the key role of carbonate groups for heavy metal ion removal by basic aluminum carbonate porous nanospheres†

J. Mater. Chem.

2012, 22: 19898

Chang-Yan Cao, Ping Li, Jin Qu, Zhi-Feng Dou, Wen-Sheng Yan, Jun-Fa Zhu, Zi-Yu Wu and Wei-Guo Song

Direct Experimental Evidence for Dissociative Photoionization of Oxygen Molecule via 2ΣuIonic “Optical Dark” State

J. Phys. Chem. A

 2012,116:9459−9465

Xiaofeng Tang, Xiaoguo Zhou, Manman Wu, Yu Cai, Shilin Liu, and Liusi Sheng

Low-Temperature Carbonization and More Effective Degradation of Carbohydrates Induced by Ferric Trichloride

J. Phys. Chem. B

2012, 116: 7635−7643

Juan Xia, Le Xin Song, and Zheng Dang

Electrostatic spray deposition of porous Fe2V4O13 films as electrodes for Li-ion batteries

Journal of Alloys and Compounds

2012, 520:77– 82

Si-Rong Li, Nulati Yesibolati, Yu Qiao, Si-Yuan Ge, Xu-Yong Feng, Jun-Fa Zhu, Chun-Hua Chen

Morphological Evolution of HDPE Parts in the Microinjection Molding: Comparison with Conventional Injection Molding

Journal of Applied Polymer Science

2012,126:452–462

Chao Guo, Fang Hui Liu, Xian Wu, Hong Liu, Jie Zhang

The Morphology and Property of HDPE in the Presence of Oscillation Pressure and Poly(ethylene terephthalate)

Journal of Applied Polymer Science

2012,123: 682–690

Xinyuan Qian, Hong Liu, Fanghui Liu, Xueqin Gao, Jie Zhang

Preparation of mesoporous ferrisilicate with high content of framework iron by pH-modification method and its catalytic performance

Journal of Colloid and Interface Science

2012, 366:114–119

Baoshan Li, Junqing Xu, Jianjun Liu, Shengli Zuo, Zhiyun Pan, Ziyu Wu

Extraction of zinc from ammoniacal solution with b-diketone: A comparative study of solvents used

Separation and Purification Technology

2012,87:15–21

Jiugang Hu, Qiyuan Chen, Xuming Yang, Fengchun Hu, Huiping Hu, Zhoulan Yin

A VUV photoionization mass spectrometric study on the OH-initiated photooxidation of isoprene with synchrotron radiation

Journal of Environmental Sciences

2012,24(12):2075–2082

Gang Pan, Changjin Hu, Mingqiang Huang, Zhenya Wang, Yue Cheng,,Zhi Liu, Xuejun Gu, Weixiong Zhao, Weijun Zhang, Jun Chen, Fuyi Liu, Xiaobin Shan, Liusi Sheng

The luminescence and energy transfer in Pr3+–Ce3+ co-doped Lu0.8Sc0.2BO3 crystals

Journal of Luminescence

2012,132:251–255

Yuntao Wu, DongzhouDing, ShangkePan, FanYang, JunyanShi, GuohaoRen

Synthesis and characterization of fast-decaying bluish greenphosphors of Tb3+-doped CaSi2O2N2for 2D/3Dplasma disp laypanels

Journal of Luminescence

2012,32:1540–1543

LiXun Yang, XinXu, LuYuanHao, XiuFangYang, SimeonAgathopoulos

Effect of Stretching on β-Phase Content of Isotactic Polypropylene Melt Containing β-Nucleating Agent

Journal of Macromolecular Science R, Part B: Physics

2012,51:828–838,

Songwei Li, Guoqiang Zheng, Zhenhua Jia, Zhenfang Zhang, Chuntai Liu, Jingbo Chen, Qian Li, Changyu Shen, And Xiangfang Peng

Morphological Distribution in Micro-Injected Polypropylene Parts in the Presence of β-Nucleating Agent

Journal of Macromolecular Science R, Part B: Physics

2012,51:1566–1582

Hong Liu, Lei Zhang, Fanghui Liu, Chao Guo, And Jie Zhang

Preparation of a Novel Oriented Structure in Carbon Black Filled Isotactic Polypropylene Composites by Microwave Selective Heating

Journal of Macromolecular Science R, Part B: Physics

2012,51:1596–1605

Lei Zhang, Hong Liu, Xinyuan Qian, Fanghui Liu, And Jie Zhang

Distinction of broken cellular wall Ganoderma lucidum spores and G. lucidum spores using FTIR microspectroscopy

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

2012,97:667–672

Xianliang Chen, Xingcun Liu, Daping Sheng, Dake Huang, Weizu Li, Xin Wang

Low-Cost Synthesis of Flowerlike α-Fe2O3Nanostructures for Heavy Metal Ion Removal: Adsorption Property and Mechanism

Langmuir

2012,28:4573−4579

Chang-Yan Cao, Jin Qu, Wen-Sheng Yan, Jun-Fa Zhu, Zi-Yu Wu, and Wei-Guo Song

Structural and magnetic properties of Si semiconductor co-implanted by Fe- and N-ions

Materials Chemistry and Physics

2012,132:729– 734

Li Wang, Weixia Gao, Denglu Hou, Yuchan Hu, Qian Zhang, Li Ma, Congmian Zhen,Fengchun Hu, Chao Wang

Towards the Cost Effective Epitaxy of Hillocks Free CdZnTe Film on (001)GaAs by Close-Spaced Sublimation

Materials Letters

2012,78:39-41

Junning Gao, Wanqi Jie, Yong Xie, Xin Zheng, Hui Yu, Tao Wang, Guoqiang Pan

Structural distortion and room-temperature ferromagnetization of Co-doped and (Eu,Co)-codoped BiFeOnanoparticles

Materials Letters

2012,87:117–120

Yongtao Li, Hongguang Zhang, Qi Li, Hao Liu , Xueguang Dong, Weiwei Mao,Chenglin Dong, Shengli Liu, Xing’ao Li, Shiqiang Wei

Preparation of mesoporous ferrisilicate: Incorporation of iron onto mesoporous silica network by a novel route

Materials Letters

2012,78:147–149

Baoshan Li, Junqing Xu, Jianjun Liu, Zhiyun Pan, Ziyu Wu, Zhiyuan Zhou, Xinmei Pang

Bimetallic iron and cobalt incorporated MFI/MCM-41 composite and its catalytic properties

Materials Research Bulletin

2012,47:1142–1148

Baoshan Li, Junqing Xu, Xiao Li, Jianjun Liu, Shengli Zuo, Zhiyun Pan, Ziyu Wu

Fine structure study on low concentration zinc substituted hydroxyapatite nanoparticles

Materials Science and Engineering C

2012,32:2404–2410

Wei Hu, Jun Ma, Jianglin Wang, Shengmin Zhang

Selectivity of arsenite interaction with zinc finger proteinsw

Metallomics

2012,4:988–994

Linhong Zhao, Siming Chen, Liangyuan Jia, Shi Shu, Pingping Zhu and Yangzhong Liu

Co3O4 Nanocrystals on Single-Walled Carbon Nanotubes as a Highly Efficient Oxygen-Evolving Catalyst

Nano Res.

 2012,5(8): 521–530

Jian Wu, Yan Xue, Xin Yan, Wensheng Yan, Qingmei Cheng, and Yi Xie

Highly efficient visible-light-driven photocatalytic activities in synthetic ordered monoclinic BiVO4 quantum tubes–graphene nanocomposites

Nanoscale

2012,4:3761-3767

Yongfu Sun, Bingyan Qu, Qin Liu, Shan Gao, Zixian Yan, Wensheng Yan, Bicai Pan, Shiqiang Wei and Yi Xie

Fabrication of flexible and freestanding zinc chalcogenide single-layers

Nature Communications

2012,3:1057

Yongfu Sun, Zhihu Sun, Shan Gao, Hao Cheng, Qinghua Liu, Junyu Piao, Tao Yao, Changzheng Wu, Shuanglin Hu, Shiqiang Wei, and Yi Xie

New-phase VO2 micro/nanostructures: investigation of phase transformation and magnetic propertyw

New J. Chem.

2012, 36: 619–625

Chuntai Liua and Changyu Shen

Microstructure and room temperature ferromagnetism of Cu-doped ZnO films

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B

2012,283:24–28

C. Yang, B. Zhang, J.Z. Wang, L.Q. Shi, H.S. Cheng, T.Y. Yang, W. Wen, F.C. Hu

EXAFS and SR-XRD study on Cu occupation sites in Zn1-xCuxO diluted magnetic semiconductors

Nuclear Science and Techniques

2012,23:65–69

Yang Chen, Zhang Bin, Wang Jianzhong, Shi Liqun, Cheng Huansheng, Yang Tieying, Wen Wen, Hu Fengchun

Intensive green emission of ZnAl2O4:Mn2+ under vacuum ultraviolet and low-voltage cathode ray excitation

Optics Letters

2012,37(13):2511-2513

Su Zhang, Hongbin Liang, Yuewei Liu, Yufeng Liu, Dejian Hou, Guobin Zhang, and Junyan Shi

Toward two-dimensional nanometer resolution hard X-ray differential-interferencecontrast imaging using modified photon sieves

Optics Letters

2012,37(4):749– 751

Changqing Xie,* Xiaoli Zhu, Hailiang Li, Lina Shi, Yilei Hua, and Ming Liu

Photoion-pair dissociation dynamics of polyatomic molecules with synchrotron radiation

Phys Chem Chem Phys

2012,14:6433–6443

Shan Xi Tian

Infrared phonon modes and dielectric properties of La2Zr2O7: Comparing thin film to bulk material

Phys. Status Solidi B

2012,249(4):854–857

Xuerui Cheng, Zeming Qi, Tingting Li, Guobin Zhang, Chengxiang Li, Hongjun Zhou, Yuyin Wang
and Min Yin

Magnetization and electronic structure of polycrystalline La1-xCaxMnO3 (x=0.19, 0.17)

Phys. Status Solidi c

2012,9(1):109–113

Hongguang Zhang, Yongtao Li, Lingshan Chen, Hao Liu, Yuanyuan Chen, Kai Chen,Xueguang Dong, and Qi Li

Local structure around Co in (Zn,Co)O nanoparticles

Phys. Status Solidi c

2012,9(1):105–108

Yuanyuan Chen, Hao Liu, Hongguang Zhang, Yongtao Li, Lingshan Chen, Kai Chen, Xueguang Dong, and Qi Li

In-situ synchrotron X-ray diffraction study of stress-induced phase transformation in Ti50.1Ni40.8Cu9.1 thin films

Physica B

2012,407:3437–3440

H. Wang, G.A. Sun, B. Chen, Y.Q. Fu, X.L. Wang, X.T. Zu , H.H. Shen ,Y.P. Liu, L.B. Li, G.Q. Pan, L.S. Sheng, Q. Tian

Spatial and Energy Distribution of Topological Edge States in Single Bi(111) Bilayer,

Physical Review Letters

2012,109:016801(5pp)

Fang Yang, Lin Miao, Z. F. Wang, Meng-Yu Yao, Fengfeng Zhu, Y. R. Song, Mei-Xiao Wang, Jin-Peng Xu,,Alexei V. Fedorov, Z. Sun, G. B. Zhang, Canhua Liu, Feng Liu, Dong Qian, C. L. Gao, and Jin-Feng Jia

Morphological comparison of isotactic polypropylene parts prepared by micro-injection molding and conventional injection molding

Polym. Adv. Technol.

2012,23: 686–694

Fanghui Liu, Chao Guo, Xian Wu, Xinyuan Qian, Hong Liu and Jie Zhang

The effects of vibration field on crystal structures and orientation of isotactic polypropylene injection samples

Polym. Bull.

2012,68:239–251

Jie Zhang, Hong Liu, Lei Zhang , Qixiong Zhou,Xueqin Gao,Kaizhi Shen

Studying deformation behavior of a single spherulite with in-situ infrared microspectroscopic imaging

Polymer

2012,53:640-647

Zhihua Hong, Yuanhua Cong, Zeming Qi, Hailong Li, Weiming Zhou, Wei Chen, Xiao Wang, Yingui Zhou, Liangbin Li

Morphology evolution including formation of cylindrulite in isotactic polypropylene derived from periodical shear field

Polymer

2012,53:4318-4327

Yu Zhang, Jie Zhang,, Xinyuan Qian, Peng Deng, Kaizhi Shen

Study of Micro-Injection Moulding: Factors Affecting the Content of the b-phase in Isotactic Polypropylene with b-nucleating Agent

Polymer-Plastics Technology and Engineering

2012,51:1032–1037

Jie Zhang, Lei Zhang, Hong Liu, Fanghui Liu, and Chao Guo

Direct detection of isoprene photooxidation products by using synchrotron radiation photoionization mass spectrometry

Rapid Commun. Mass Spectrom.

 2012,26:189–194

Gang Pan, Changjin Hu, ZhenyaWang, YueCheng, Xiaohong Zheng, XuejunGu,Weixiong Zhao, Weijun Zhang, Jun Chen, Fuyi Liu, Xiaobin Shan and Liusi Sheng

Investigation of radionuclide 63Ni(II) sequestration mechanisms on mordenite by batch and EXAFS pectroscopy study

Science China Chemistry

2012,55(4):632–642

Yang Shitong, Sheng Guodong, Guo Zhiqiang, Tan Xiaoli, Xu Jinzhang & Wang Xiangke

Evolution of local structure and room temperature ferromagnetism in Co-doped ZnO nanorods

Scripta Materialia

2012,66:304–306

H.L. Yan, X.L. Zhong, J.B. Wang, J.Q. Xu and B.H. Yu

XAS investigation on the coordination structure and extraction mechanism of zinc(II) in ammoniacal solution

Separation and Purification Technology

2012,98:308–314

Jiugang Hu, Qiyuan Chen, Huiping Hu, Xiang Chen, Fengchun Hu, Zhoulan Yin

Room-Temperature Intercalation-Deintercalation Strategy towards VO2(B) Single Layers with Atomic Thickness

Small

2012,8:3752

Liang Liu, Tao Yao, Xiaogang Tan, Qinghua Liu, Zhiqiang Wang, Dacheng Shen, Zhihu Sun, Shiqiang Wei*, and Yi Xie*

A study of Ganoderma lucidum spores by FTIR microspectroscopy

Spectrochimica Acta Part A

2012,91:285– 289

Xin Wang, Xianliang Chen, Zeming Qi, Xingcun Liu, Weizu Li, Shengyi Wangb

Synchrotron FTIR Microspectroscopy Study of the Striatum in 6-Hydroxydopamine Rat Model of Parkinson’s Disease

Spectroscopy: An International Journal

2012,27(4):229–238

Zhu Hongyan, Pei Xiao, Wu Lingyan, Liu Bo, Qi Zeming, and Wang Yuyin

Competitive fragmentation pathways of acetic acid dimer explored by synchrotron VUV photoionization mass spectrometry and electronic structure calculations

The Journal of Chemical Physics

2012,137:124308

Jiwen Guan, Yongjun Hu, Hao Zou, Lanlan Cao, Fuyi Liu, Xiaobin Shan,
and Liusi Sheng

Dissociative photoionization of methyl chloride studied with threshold photoelectron-photoion coincidence velocity imaging

The Journal of Chemical Physics

2012,136:034304

Xiaofeng Tang, Xiaoguo Zhou, Manman Wu, Shilin Liu, Fuyi Liu, Xiaobin Shan, and Liusi Sheng

Annealing temperature effects on ferromagnetism and structure of Si1 xMnx films prepared by magnetron sputtering

Vacuum

2012,86:1358-1362

Tiecheng Li, Liping Guo, Congxiao Liu, Guoliang Peng, Bo He, Zhiyun Pan, Zhongpo Zhou, Shuigang Xu, Zuci Quan

A novel two-step coprecipitation process using Fe(III) and Al(III) for the removal and immobilization of arsenate from acidic aqueous solution

water research

2012,45:500-508

Yongfeng Jia, Danni Zhang, Rongrong Pan, Liying Xu, George P. Demopoulos

三价铈离子掺杂氯化钾的光致发光性能

功能材料

2012,43(16):2203-2204

艾孜提艾力·阿布力克木,艾尔肯·斯地克

同步辐射显微红外光谱研究6-OHDA诱导帕金森病大鼠海马

光谱学与光谱分析

2012,32(1):113-117

朱红艳,吴凌燕,裴虓,戚泽明,王玉银,刘波

Ce激活氯化钠在真空紫外光激发下的发光性质

光谱学与光谱分析

2012,32(3):622-624

艾孜提艾力·阿布力克木古扎阿艺·居曼,艾尔肯·斯地克

SR-XRDEXAFS研究Mn掺杂ZnO薄膜的微观结构

核技术

2012,35(5):321-325

王建中施立群承焕生杨铁莹胡凤春

贫燃2,5-二甲基呋喃火焰中初级燃烧产物的产生和鉴定

科学通报

2012,57(1):1–8

童来会徐佳李哲名李善举王占东金汉峰,尧命发卫立夏

2-甲基呋喃/氧气/氩气低压预混层流火焰燃烧中间产物的鉴定

燃烧科学与技术

2012,18(5): 385–392

尧命发李哲明童来会王占东,金汉峰,卫立夏

宁南山区不同年限苜蓿地土壤有机质官能团特征

应用生态学

2012,23(12): 3266-3272

李婷,赵世伟,李晓晓,马帅

Unraveling Metal-insulator Transition Mechanism of VO2 Triggered by Tungsten Doping

Scientific Reports

2012,2:466(6pp)

Xiaogang Tan, Tao Yao, Ran Long, Zhihu Sun, Yajuan Feng, Hao Cheng, Xun Yuan,Wenqing Zhang, Qinghua Liu, Changzheng Wu, Yi Xie1 & Shiqiang Wei

Shear Flow and Carbon Nanotubes Synergistically Induced Nonisothermal Crystallization of Poly(lactic acid) and Its Application in Injection Molding

Biomacromolecules

2012,13(11): 3858–3867

Hu Tang, Jing-Bin Chen, Yan Wang, Jia-Zhuang Xu, Benjamin S. Hsiao, Gan-Ji Zhongand Zhong-Ming Li*

Easy alignment and effective nucleation activity of ramie fibers in injection molded poly(lactic acid) biocomposites.

Biopolymers

2012, 97 (10): 825-839

Huan Xu, Chun-Yan Liu, Chen Chen, Benjamin S. Hsiao, Gan-Ji Zhong, Zhong-Ming Li

High barrier graphene oxide nanosheet/Poly(vinyl alcohol) nanocomposite films.

Journal of Membrane Science

2012,409:156-163

Hua-Dong Huang, Peng-Gang Ren, Jun Chen, Wei-Qin Zhang, Xu Ji, Zhong-Ming Li

Local structure of NiAl compounds investigated by extended X-ray absorption fine-structure spectroscopy

J. Synchrotron Rad.

2012,19:503-507

J. S. Tian, G. M. Han, H. Wei, T. Jina and M. S. Darguschc

Structural,MagneticProperties,and Hall Carrier Concentrations of (Co,Cu):ZnO Thin Films–the Role of Cu Ions and Annealingin Hydrogen

J.Am.Ceram.Soc.

2012,95:2266-2271

HaoWang,HanbinWang,QiongHe,XinaWang,and JunZhang

Evolution of local structure and room temperature ferromagnetism in Co-doped ZnO nanorods

Scripta Materialia

2012,66:304-306

Hailong Yan

Completely Green Synthesis of Colloid Adams Catalyst a-PtO2 Nanocrystals and Derivative Pt Nanocrystals with High Activity and Stability for Oxygen Reduction

Chem. Eur. J.

2012,18: 8423 – 8429

Min-Rui Gao, Zhao-Yang Lin, Jun Jiang, Chun-Hua Cui, Ya-Rong Zheng, and Shu-Hong Yu

Water Oxidation Electrocatalyzed by an Efficient Mn3O4/CoSe2 Nanocomposite

J. Am. Chem. Soc.

2012,134:2930−2933

Min-Rui Gao, Yun-Fei Xu, Jun Jiang, Ya-Rong Zheng, and Shu-Hong Yu

Efficient Sensitization of Eu3+ Emission by Tb3+in Ba3La(PO4)3 under VUV-UV Excitation: Energy Transfer and Tunable Emission

J. Phys. Chem. C

 2012,116:15932−15937

Caihua Zhang, Hongbin Liang, Su Zhang, Chunmeng Liu, Dejian Hou, Lei Zhou,Guobin Zhang, and Junyan Shi

Crystallization behavior and molecular orientation of high density polyethylene parts prepared by gas-assisted injection molding

Polym Int

2012, 61: 622–630

Nan Sun, Bin Yang, Long Wang, Jian-Ming Feng, Bo Yin, Kai Zhang and Ming-Bo Yang

Role of gas delay time on the hierarchical crystalline structure and mechanical property of HDPE molded by gas-assisted injection molding

Colloid Polym Sci

2012, 290:1133–1144

Long Wang & Bin Yang & Nan Sun & Kai Zhang & Jian-Ming Feng & Ming-Bo Yang

  

  

  

  

Thickness Effect on Spin Moment in Amorphous Co0.9Fe0.1 Films

Advanced Materials Research

2012,415-417: 1888-1894

Yuxian Guo, Jie Wang, Pengshou Xu, Wensheng Yan

Photon induced side-chain elimination of metronidazole: Photoionization mass spectrometric and theoretical studies

Journal of Spectroscopy And Dynamics

2012,2:1-11

Huijun Guo, Lidong Zhang, Liangyuan Jia, Fei Qi

Large Anisotropic Remnant Magnetization Tunability in (011)-La2/3Sr1/3MnO3/0.7Pb(Mg2/3Nb1/3)O3-0.3PbTiO3Multiferroic Epitaxial Heterostructures

Applied Physics Letters

2012,100:043506/1-3

Yuanjun Yang, Meng Meng Yang, Z. L. Luo, Haoliang Huang, Haibo Wang, J. Bao, Chuansheng Hu, Guoqiang Pan, Yiping Yao, Yukuai Liu, X. G. Li, Sen Zhang, Y. G. Zhao, C. Gao

Valence State-Dependent Ferromagnetism in Mn-Doped NiO Thin Films

Advanced Materials

2012,24(3):353–357

Wensheng Yan, Zhihu Sun, Zhongrui Li, Qinghua Liu, Tao Yao, Zhiyun Pan, Chao Wang, Fengchun Hu, Yong Jiang, Zeming Qi, Fei Zeng, Shiqiang Wei

In Situ Study on the Electronic Structure of Graphene Grown on 6H–SiC(000ī) with Synchrotron Radiation Photoelectron Spectroscopy

Applied Surface Science

2012,258(6):2187-2191

Chaoyang Kang, Jun Tang, Limin Li, Haibin Pan, Pengshou Xu, Shiqiang Wei

SiO2/Si衬底上石墨烯的制备与结构表征

物理学报

2012,61(3):037302/1-7

康朝阳唐军李利民闫文盛徐彭寿韦世强

MBE法生长ZnO纳米线阵列的结构和光学性能

无机材料学报

2012,27(3):301-304 

郑志远陈铁锌曹亮韩玉岩徐法强

全息光刻中的驻波效应

物理学报

2012,61(1):014204/1-7

邱克强刘正坤徐向东刘颖洪义麟付绍军

苝四甲酸二酐有机单晶纳米结构的制备及形成机理的研究

物理学报

2012,61(7):078103/1-8

韩玉岩曹亮徐法强陈铁锌郑志远万力刘凌云

Graphene lms grown on sapphire substrates via solid source molecular beam epitaxy

Chinese Physics B

2012,21(5):057303/1-5

Tang Jun, Kang Chao-Yang, Li Li-Min, Liu Zhong-Liang, Yan Wen-Sheng, Wei Shi-Qiang, Xu Peng-Shou

同步辐射红外光谱研究结肠癌细胞的软射线辐射效应

核技术

2012,35(4):260-264

闫婧雯陈亮蒋诗平

1000线/毫米软X射线自支撑闪耀投射光栅的设计与制作

物理学报

2012,61(12):120702/1-7

陈勇邱克强徐向东刘正坤刘颖付绍军

用于1m Seya-Namioka 单色仪的 1 200 lp/mm Laminar 光栅

光学精密工程

2012,20(1):1-7

徐向东刘正坤邱克强刘颖洪义麟付绍军

Ag(核)@Au(壳)纳米颗粒的制备及高温原位XAFS研究

核技术

2012,35(5):331-336

王海洋姚涛柳守杰陈香存康朝阳孙治湖,韦世强潘国强

叠层荧光集光太阳能光伏器件的性能模拟和优化

物理学报

2012,61(3):034201/1-6

耿俊杰张军张俊张义丁建军孙松罗震林,鲍骏高琛

静电纺丝法制备三维聚二甲基硅氧烷纳米通道

应用化学

2012,29(1):23-28

徐松秀,王寅宁,丛远华,蒋诗平,李良彬

Co Cluster Formation Induced by Cu Codoping in Co:ZnO Semiconductor Thin Films

Journal of Physical Chemistry C

2012,116(7):4855-4861

Zhiyun Pan, Fengchun Hu, Shi He, Qinghua Liu, Zhihu Sun, Tao Yao, Yi Xie, Hiroyuki Oyanagi, Zhi Xie, Yong Jiang, Wensheng Yan, Shiqiang Wei

Improving Photoelectrochemical Water Splitting Activity of TiONanotube Arrays by Tuning Geometrical Parameters

Journal of Physical Chemistry C

2012,116(16):9049-9053

Suzhen Liang, Jingfu He,Zhihu Sun, Qinghua Liu, Yong Jiang, Hao Cheng, Bo He, Zhi Xie,
Shiqiang Wei

Probing nucleation pathways for morphological manipulation of platinum nanocrystals

Journal of the American Chemical Society

2012,134(22):9410-9416

Tao Yao, Shoujie Liu, Zhihu Sun, Yuanyuan Li, Shi He, Hao Cheng, Yi Xie, Qinghua Liu, Yong Jiang, Ziyu Wu, Zhiyun Pan, Wensheng Yan, Shiqiang Wei

Photocatalytic Degradation of Gaseous Toluene on Fe-TiO2 Under Visible Light Irradiation: A Study on the Structure, Activity and Deactivation Mechanism

Applied Surface Science

2012,258(12):5031-5037

Song Sun, Jianjun Ding, Jun Bao, Chen Gao, Zeming Qi, Xiaoyan Yang, Bo He, Chengxiang Li

模板受热失重及发光机理的研究

无机材料学报

2012,27(3):305-310 

韩玉岩曹亮徐法强千坤黄伟新

ZnO薄膜的同质外延生长及其结构表征

真空科学与技术学报

2012,32(5):390-393 

陈香存陈铁锌,潘国强

Synchrotron vacuum ultraviolet (VUV) photo-induced fragmentation of cyclic dipeptides radical cations

Amino Acids

2012,43(1):279–287

Liyun Zhang, Liangyuan Jia, Lidong Zhang, Huijun Guo, Zhongyue Zhou, Junjie Weng, Fei Qi

V型耦合式刀片低能束流位置探测器及其性能检测

光学精密工程

2012,20(7):1415-1420

程显超,赵飞云,田扬超,徐朝银

Flexible Subwavelength Gratings Fabricated By Reversal Soft UV Nanoimprint

Chinese Optics Letters

2012,10(9):090502/1-4

葛良进,王旭迪,陈火耀,邱克强,付绍军

The local structure, infrared phonon modes and the origin of the dielectric constant in La2Hf2O7thin film

Europhysics Letters

2012,97:57008/1-5

Zeming Qi, Xuerui Cheng, Guobin Zhang, Tingting Li, Yuyin Wang, Tao Shao, Chengxiang Li, Bo He1

High-speed X-ray microscopy by use of high-resolution zone plates and synchrotron radiation

Analytical and Bioanalytical Chemistry

2012,404(5):1327-1330

Qiyue Hou, Zhili Wang,Kun Gao, Zhiyun Pan,Dajiang Wang, Xin Ge, Kai Zhang, Youli Hong, Peiping Zhu, Ziyu Wu

A new method for information retrieval in two-dimensional grating-based X-ray phase contrast imaging

Chinese Physics B

2012,21(11):118703/1-7

Wang Zhi-Li, Gao Kun, Chen Jian, Ge Xin,Zhu Pei-Ping, Tian Yang-Chao, Wu Zi-Yu

大尺寸衍射光学元件的扫描离子束刻蚀

光学精密工程

2012,20(8):1676-1683

邱克强,周小为,刘颖,徐向东,刘正坤,盛斌,洪义麟,付绍军

Controllable synthesis of gold nanoparticles with ultrasmall size and high monodispersity via continuous supplement of precursor

Dalton Transactions

2012,41(38):11725-11730

Yuanyuan Li, Shoujie Liu, Tao Yao, Zhihu Sun, Zheng Jiang, Yuying Huang, Hao Cheng,
Yuanyuan Huang, Yong Jiang, Zhi Xie, Guoqiang Pan, Wensheng Yan, Shiqiang Wei

Few-layer graphene growth on 6H-SiC(0001) surface at low temperature via Ni-silicidation reactions

Applied Physics Letters

2012,100(25):251604/1-5

C. Y. Kang, L. L. Fan, S. Chen, Z. L. Liu, P. S. Xu,, and C. W. Zou,

Oxygen pressure dependent VOcrystal film preparation and the interfacial epitaxial
growth study

Thin Solid Films

2012,520:6124-6129

L.L. Fan , Y.F. Wu , C. Si , C.W. Zou , Z.M. Qi , L.B. Li , G.Q. Pan , Z.Y. Wu

Thermally driven V2O5 nanocrystal formation and the temperature-dependent electronic structure study

Crystengcomm

2012,14:626-631

Chongwen Zou, Lele Fan, Ruiqun Chen, Xiaodong Yan, Wensheng Yan, Guoqiang Pan, Ziyu Wu, Wei Gao

大口径多层介质膜光栅衍射效率测量及其在工艺制作中的应用

物理学报

2012,61(17):174203/1-9

周小为,刘颖,徐向东,邱克强,刘正坤,洪义麟,付绍军

Stretch-Induced Crystal−Crystal Transition of Polybutene-1: An in Situ Synchrotron Radiation Wide-Angle X-ray Scattering Study

Macromolecules

2012,45(6):2764−2772

Yanping Liu, Kunpeng Cui, Nan Tian, Weiqing Zhou, Lingpu Meng, Liangbin Li, Zhe Ma, Xiaolin Wang

Self-Acceleration of Nucleation and Formation of Shish in Extension-Induced Crystallization with Strain Beyond Fracture

Macromolecules

2012,45(13):5477−5486

Kunpeng Cui, Lingpu Meng, Nan Tian, Weiqing Zhou, Yanping Liu, Zhen Wang, Jie He, Liangbin Li

VUV Photoionization and Dissociation of Tyramine and Dopamine: the Joint Experimental and Theoretical Studies

Chinese Journal of Chemical Physics   

2012,25(1):11-18

Hui-jun Guo, Li-li Ye, Liang-yuan Jia, Li-dong Zhan, Fei Qi

Experimental and Theoretical Study on Pyrolysis of Isopsoralen

Chinese Journal of Chemical Physics   

2012,25(3):249-253

Jiu-zhong Yang, Feng Zhang, Liang-yuan Jia, Li-dong Zhang , Fei Qi, Hai-yan Fan,
Ji-bao Cai

Theoretical Studies on the Unimolecular Decomposition of Ethylene Glycol

Journal of Physical Chemistry A

2012,116(1):55-63

Lili Ye, Long Zhao, Lidong Zhang, Fei Q

Theoretical Studies on the Unimolecular Decomposition of Propanediols and Glycerol

Journal of Physical Chemistry A

2012,116(18):4457−4465

Lili Ye, Feng Zhang, Lidong Zhan, Fei Qi

Thermal Decomposition of 1‑Pentanol and Its Isomers: A Theoretical Study

Journal of Physical Chemistry A

2012,116(37):9238−9244

Long Zhao, Lili Ye, Feng Zhang , Lidong Zhang

An experimental and kinetic modeling study of three butene isomers pyrolysis at low pressure

Combustion and Flame    

2012,159(3):905–917

Yijun Zhang, Jianghuai Cai, Long Zhao, Jiuzhong Yang, Hanfeng Jin, Zhanjun Cheng, Yuyang Li, Lidong Zhang, Fei Qi

Experimental and Kinetic Modeling Study of n‑Butanol Pyrolysis and Combustion

Energy & Fuels

2012,26(9):5550−5568

Jianghuai Cai, Lidong Zhang, Feng Zhang, Zhandong Wang, Zhanjun Cheng, Wenhao Yuan, Fei Qi

乙基苯低压预混火焰动力学模型研究

工程热物理学报

2012,33(2):339-343

蔡江淮,李玉阳,齐飞

Note: Laser-induced acoustic desorption /synchrotron vacuum ultraviolet photoionization mass spectrometry for analysis of fragile compounds and heavy oils

Review of Scientific Instruments

2012,83(2):026105/1-3

Liangyuan Jia, Junjie Weng, Zhongyue Zhou, Fei Qi, Wenyue Guo, Lianming Zhao, Juan Chen

An experimental and kinetic modeling study of cyclohexane pyrolysis at low pressure

Combustion and Flame

2012,159(7):2243–2253

Zhandong Wang, Zhanjun Cheng, Wenhao Yuan, Jianghuai Cai, Lidong Zhang, Feng Zhang, Fei Qi, Jing Wang

[CuO-ZnO-Al2O3]/[HZSM-5]核壳双功能催化剂的制备、结构及其CO2+H2直接合成二甲醚的反应性能

物理化学学报

2012,28(8):1957-1963

杨晓艳,孙松,丁建军,张义,张曼曼,高琛,鲍骏

PbS量子点在荧光集光太阳能光伏器件上的应用

光学学报

2012,32(1):0123003/1-4

张俊,张军,耿俊杰,张义,丁建军,,孙松,罗震林,鲍骏,高琛

Correlation between electronic structure and magnetic properties of Fe-doped ZnO films

Journal of Applied Physics

2012,111(12):123715/1-8

Tiexin Chen, Liang Cao, Wenhua Zhang, Wang Zhang, Yuyan Han, Zhiyuan Zheng, Faqiang Xu, Ibrahim Kurash, Haijie Qian, Jia’ou Wang

Electronic structures and chemical reactions at the interface betweenLi and regioregular poly (3-hexylthiophene)

Organic Electronics

2012,13(6):1060-1067

Xuefei Feng, Wei Zhao, Huanxin Ju, Liang Zhang, Yifan Ye, Wenhua Zhang, Junfa Zhu

Cu  ZrO2(111) 薄膜载体上的生长与界面相互作用

催化学报

2012,33(10):1712-1716

侯建波韩永潘永和徐倩潘海斌朱俊发

Interaction of Au with Thin ZrO2 Films: Influence of ZrO2 Morphology on the Adsorption and Thermal Stability of Au Nanoparticles

Langmuir

2012,28(14):6045−6051

Yonghe Pan, Yan Gao, Dandan Kong, Guodong Wang, Jianbo Hou, Shanwei Hu, Haibin Pan, Junfa Zhu

Low energy Ar-ion bombardment effects on the CeO2 surface

Applied Surface Science

2012,258:2057-2061

G.D. Wang, D.D. Kong, Y.H. Pan, H.B. Pan, J.F. Zhu

Growth and electronic structure of Sm on thin Al2O3/Ni3Al(111) films

Journal of Chemical Physics

2012,136(15):154705/1-10

Qian Xu, Shanwei Hu, Dingling Cheng, Xuefei Feng, Yong Han, Junfa Zhu

Electronic structure study of ordering and interfacialinteraction in graphene/Cu composites

Carbon

2012,50(14):5316-5322

Liang Zhang, Elad Pollak, Wei-Cheng Wang, Peng Jiang, Per-Anders Glans, Yuegang Zhang, Jordi Cabana, Robert Kostecki, Chinglin Chang, Miquel Salmeron, Junfa Zhu, Jinghua Guo

Ca Carboxylate Formation at the Calcium /Poly(methyl methacrylate)Interface

Journal of Physical Chemistry C

2012,116(38):20465-20471 

Huanxin Ju, Xuefei Feng, Yifan Ye, Liang Zhang, Haibin Pan, Charles T. Campbell, Junfa Zhu

Multiple centimetre-long fluidic-channels with smooth and vertical sidewall fabricated by novel NIL mould and thermal bonding

Microelectronic Engineering

2012,98:720-724

Xiaojun Li, Yong Chen, Keqiang Qiu, Xudi Wang, Yangchao Tian, Hui You, Shaojun Fu

Geometries, electronic and magnetic properties of hafnium clusters: A density functional calculation

Thin Solid Films

2012,520(6):2178-2183

Run-Ning Zhao, Ju-Guang Han, Liu-Si Sheng

Insights into the structural function of the complex of HIV-1 protease with TMC-126: molecular dynamics simulatio and free-energy calculations

Journal of Molecular Modeling

2012,18:1841-1854

Dan Li, Ju-Guang Han, Hang Chen, Liang Li, Run-Ning Zhao, Guang Liu, Yuhua Duan

Probing Ligand-Binding Modes and Binding Mechanisms of Benzoxazole-Based Amide Inhibitors with Soluble Epoxide Hydrolase by Molecular Docking and Molecular Dynamics Simulation

Journal of Physical Chemistry B

2012,116(34):10219−10233

Hang Chen, Ying Zhang, Liang Li, Ju-Guang Han

Insights into Prorein-protein interaction by free energy calcuation for human MCL-1 with its BH3 α-helix complex

中国科学院研究生院学报

2012,29(5):605-613

Liu Guang, Li Liang, Zhao Run-Ning, Chen Hang, Li Dan, Han Ju-Guang

Use of fractal zone plates for transmission X-ray microscopy

Analytical and Bioanalytical Chemistry

2012,404(5):1303-1309

Xin Ge, Zhili Wang, Kun Gao, Dajiang Wang, Zhao Wu, Jian Chen, Zhiyun Pan, Kai Zhang,
Youli Hong, Peiping Zhu, Ziyu Wu

FePcTiO2110)及C60界面电子结构研究

物理学报

2012,61(18):186801/1-7

万立,曹亮,张文华,韩玉岩,陈铁锌,刘凌云,郭盼盼,冯金勇,徐法强

基于辅助结构实时监测大高宽比纳米结构显影过程的方法研究

传感技术学报

2012,25(5):599-603

崔焕焕,刘刚,周杰,熊瑛,田扬超

Mechanical polishing to improve uniformity of beam sampling grating and its effects on laser-induced damage

Proceedings of SPIE 2012

2012,8206:820613/1-7

Huanle Rao, Zhengkun Liu, Ying Liu, Shaojun Fu

Quantitative 3D imaging of yeast by hard X-ray tomography

Microscopy Research and Technique

2012,75(5):662-666 

Zheng Ting, Li Wenjie, Guan Yong, Song Xiangxia, Xiong Ying, Liu Gang, Tian Yangchao

抑癌基因p53的单细胞傅立叶变换显微红外光谱研究

光学学报

2012,32(10):1017002/1-5

闫婧雯,蒋诗平,陈亮

Electronic structure and chemical bonding of a graphene oxide–sulfur nanocomposite for use in superior performance lithium–sulfur cellsw

Physical Chemistry Chemical Physics

2012,14(9):13670-13675 

Liang Zhang, Liwen Ji, Per-Anders Glans, Yuegang Zhang, Junfa Zhu, Jinghua Guo

气相自由基反应动力学的光电离质谱研究

化学进展

2012,24(11):1889-1998

储根柏陈军刘付轶盛六四

Growth and Electronic Properties of Ag Nanoparticles on Reduced CeO2-x(111) Films

Chinese Journal of Chemical Physics   

2012,25(6):713-718

Dan-dan Kong, Yong-he Pan, Guo-dong Wang, Hai-bin Pan, Jun-fa Zhu

Measurements of Secondary Organic Aerosol Formed from OH-initiated Photo-oxidation of Isoprene Using Online Photoionization Aerosol Mass Spectrometry

Environmental Science & Technology

2012,46(7):3898-3904

Wenzheng Fang, Lei Gong, Qiang Zhang, Maoqi Cao, Yuquan Li, Liusi Sheng

Photoionization and dissociation study of p-nitrotoluene: Experimental and theoretical insights

Journal of Molecular Structure

2012,1020:105-111 

Qiang Zhang, Wenzheng Fang, Yang Xie, Maoqi Cao, Yujie Zhao, Xiaobin Shan, Fuyi Liu,Zhenya Wang, Liusi Sheng

Hexane-Driven Icosahedral to Cuboctahedral Structure Transformation of Gold Nanoclusters

Journal of the American Chemical Society

2012,134(43):17997−18003

Yuanyuan Li, Hao Cheng, Tao Yao, Zhihu Sun, Wensheng Yan, Yong Jiang, Yongfu Sun, Yi Xie, Yuanyuan Huang, Shoujie Liu, Jing Zhang, Yaning Xie, Tiandou Hu, Lina Yang, Ziyu Wu, Shiqiang Wei

Ni-Doped Overlayer Hematite Nanotube: A Highly Photoactive Architecture for Utilization of Visible Light

Journal of Physical Chemistry C

2012,116(45):24060−24067

Weiren Cheng, Jingfu He, Zhihu Sun, Yanhua Peng, Tao Yao, Qinghua Liu, Yong Jiang, Fengchun Hu, Zhi Xie, Bo He, Shiqiang Wei

Modifying the Atomic and Electronic Structures of Gold Nanocrystals via Changing the Chain Length of n‑Alkanethiol Ligands

Journal of Physical Chemistry C

2012,116(47):24999−25003

Yong Jiang, Peidong Yin, Yuanyuan Li, Zhihu Sun, Qinghua Liu, Tao Yao, Hao Cheng, Fengchun Hu, Zhi Xie, Bo He, Guoqiang Pan, Shiqiang Wei

Strain-Induced Crystallization of Natural Rubber with High Strain Rates

Journal of polymer science part Bpolymer physics

2012,50(23):1630-1637

Baijin Zhao, Nan Tian, Yanpin Liu, Tingzi Yan, Weiqing Zhou, Liangbin Li, Yingui Zhou, Gengsheng Weng, Guangsu Huang

Conformational Ordering on the Growth Front of Isotactic Polypropylene Spherulite

Macromolecules

2012,45(21):8674−8680

Yuanhua Cong, Zhihua Hong, Weiming Zhou, Wei Chen, Fengmei Su, Hailong Li, Xiangyang Li,Ke Yang, Xiaohan Yu, Zeming Qi, Liangbin Li

Electronic band structure of graphene from resonant soft x-ray spectroscopy:The role of core-hole effects

Physical Review B

2012,86:245430/1-5

L. Zhang, N. Schwertfager, T. Cheiwchanchamnangij, X. Lin, P.-A. Glans-Suzuki, L. F. J. Piper, S. Limpijumnong, Y. Luo, J. F. Zhu, W. R. L. Lambrecht, J.-H. Guo

Reducing collapse in high aspect ratio structures

Proc IMechE Part N:        J Nanoengineering and Nanosystems

2012,225(2):49-53

Jie Zhou, Gang Liu,* Huanhuan Cui, Ying Xiong and Yangchao Tian

Photofragmentation of Isoleucine by Vacuum Ultraviolet Photoionization

Chinese Journal of Chemical Physics   

2012,25(4):379-388

Yang Xie; Lan-lan Cao; Qiang Zhang; Jun Chen; Gen-bai Chu; Yu-jie Zhao; Xiao-bin Shan; Fu-yi Liu*, Liu-si Sheng*

Cheaming Mathod for Improbing Laser Induced Damage Threshold of Multilayer Dielectric Pulse Compressor Gratings

强激光与粒子束

2012,24(11):2631-2636

Chen shangbi, Sheng bin, Qiu keqiang, Liu zhengkun, Xu xiangdong, Liu ying, Hong yilin, Fu shaojun

Fabrication of a New Type of Transminssion Grating With Holography Interferometry and Wet Anisotropic Etching

Proceedings of SPIE 2012

2012,8418:84180O/1-5

Yong Chen, Keqiang Qiu, Xiangdong Xu, Yilin Hong, Zhenkun Liu, Ying Liu, Shaojun Fu

Charge redistribution and local lattice structure of (F, Zn)-codoped LaFeAsO superconductor

New Journal of Physics

2012,14:033005/1-10

Jie Cheng,Jing Zhou, Rong Hu,Wei Xu,Yuke Li,Linjuan Zhang,Augusto Marcelli1,Wangsheng Chu,Zhu-an Xu,Ziyu Wu

质谱仪离子导向装置的原理、应用和进展

质谱学报

2012,33(3):139-148

王健朱治祥邓柳林刘成园潘洋

Magnet Design for HLS Storage Ring Upgrade Project

Chinese Physics C

2012,36(1):91-95

张浩李为民冯光耀王琳张善才李为梁军军

Design of Two-Dimention Interferometer for Measuring Electron Beam Transverse Sizes

Advanced Materials Research

2012,403-408: 2732-2735

Leilei Tang, Baogen Sun, Ping Lu, Jigang Wang, Liming Gu, Yunyun Xiao

外注入式独立调谐微波电子枪的概念设计

强激光与粒子束

2012,24(1):197-201

梁军军冯光耀裴元吉庞健

狭缝法合肥光源高亮度注入器发射度测量系统

强激光与粒子束

2012,24(2):457-462

王晓辉,何志刚,方佳,孙葆根,贾启卡,唐雷雷,卢平,罗箐

条纹相机系统在激光脉冲整形测量中的应用

强激光与粒子束

2012,24(6):1461-1465

王季刚何志刚孙葆根卢平顾黎明唐雷雷

Dewelopment of a PSD-based Photon Beam Position Measurment System

Nuclear Science and Techniques

2012,23(2):70-74

Xiao Yunyun, Sun Baogen, Gu Liming, Lu Ping, Wang Jigang, Tang Leilei, Yang Yongliang, Zhou Zeran, Xu Hongliang

初探地球潮汐对静力水准系统的影响

核技术

2012,35(6):405-408

何晓业许少峰汪鹏

白光LED在照明应用中的阵列方式及匹配

中国照明电器

2012,(2):24-28

杨光

TiZrV吸气剂薄膜吸气性能的研究

真空科学与技术学报

2012,32(2):114-117

张波尉伟范乐王建平裴香涛洪远志张玉方李为民王勇

2维全自动亥姆霍兹线圈磁块测量方法

强激光与粒子束

2012,24(8):1941-1946

陈念,何永周,任芳林,钱珍梅,张继东

Preliminary study of the higher-harmonic cavity for HLS-II

Chinese Physics C

2012,36(9):891-894

WU Cong-Feng, FAN Hao, WANG Lin, LIU Guang-Chao, FENG Guang-Yao, LI Wei-Min, R. A. Bosch

Calculations of operating schemes for a passive harmonic cavity in HLS-II

Chinese Physics C

2012,36(9):895-899

FAN Hao, WU Cong-Feng, LIU Guang-Chao

Tracking simulations for the HLS-II with a passive harmonic cavity in the symmetric and asymmetric f ill patterns

Chinese Physics C

2012,36(11):1111-1115

FAN Hao, WU Cong-Feng, WANG Lin

Study of Robinson instabilities with a higher-harmonic cavity for the HLS phase II project

Chinese Physics C

2012,36(11):1136-1139

ZHAO Yu-Ning, LI Wei-Min, WU Cong-Feng, WANG Lin

Secondary particles produced by 1.5 gev proton beams incident on lead-bismuth eutectic target of C-ADS

Proceedings of the 20th International Conference on Nuclear Engineering

2012,55280/1-5

Hongli Wu, Xiangqi Wang, Jingyu Tang, Yuanjie Bi, Weimin Li, Lei Shang

Photoinjector beam quality improvement by shaping the wavefront of a drive laser with oblique incidence

Chinese Physics C

2012,36(6):561-565

HE Zhi-Gang, WANG Xiao-Hui, JIA Qi-Ka

合肥光源交错刀片型光位置检测器的研制

强激光与粒子束

2012,24(8):1990-1994

顾黎明,孙葆根,卢平,杨永良,肖云云,王季刚,程超才

Design of electron beam transverse sizes measurement by synchrotron radiation interferometry in HLS II

Nuclear Science and Techniques

2012,23(4):193-198

TANG Leilei, SUN Baogen, LU Ping, WANG Jigang, XIAO Yunyun

HLS 800 MeV 直线加速器相位控制系统的研制

核技术

2012,35(8):578-582

王雪涛,黄贵荣,林宏祥,周伟实,金凯,贾大春,刘永涛

TiZrV吸气剂薄膜的性能研究

真空科学与技术学报

2012,32(8):674-677

张波,王勇,尉伟,范乐,裴香涛,洪远志,王建平,张玉方,李为民

New modifiedquasi-periodicundulator

Nuclear Instrumentsand Methodsin Physics Research A

2012,685:7-10

Jia Qika, Wu Ailin

小波分析方法在合肥光源逐束团测量系统中的应用

强激光与粒子束

2012,24(5):1155-1159

陈园博,王筠华,刘祖平,杨永良,周泽然

Development and Application of the New BPM System Data Processing Program at Light Source

Nuclear Science and Techniques

2012,23(5):261-266

MA Tianji, YANG Yongliang, SUN Baogen, ZOU Junying, LU Ping, ZHOU Zeran, XU Hongliang

合肥光源单束团纵向分布的测量研究

原子能科学技术

2012,46(Suppl):534-538

王季刚,孙葆根,杨永良,卢平,周泽然,唐雷雷,栗武斌,徐宏亮

单次通过数字束流位置处理器在合肥光源的测试

强激光与粒子束

2012,24(12):2893-2896

邹俊颖,方佳,孙葆根,杨永良,卢平,周泽然,马天骥,徐宏亮

BPM Data Processing based on EPICS Soft IOC at HLS

Proceedings of IPAC 2012

2012,MOPPR031:846-848

T.J. Ma, Y.L. Yang, B.G. Sun, J.Y. Zou, P. Lu, Z.R. Zhou

The Calibration Factor Determined and Analysis for HLS Bunch Current Measurement System

Proceedings of IBIC2012

2012,TUPA05:1-3

Y.L. Yang, T.J. Ma, B.G. Sun, P. Lu, J.G. Wang, J.Y. Zou, C.C. Cheng

用于太赫兹光源的准等时性储存环的设计

强激光与粒子束

2012,24(6):1453-1457

朱家鹏,徐宏亮,冯光耀,蓝杰钦

Numerical simulation study on spin resonant depolarization due to spin-orbit coupling

Chinese Physics B

2012,21(8):084501/1-7

Lan Jie-Qin, Xu Hong-Liang

PBG 加速结构的击穿特性的分析与计算

核技术

2012,35(7):495-498

李波吴丛凤,梁敏强

Libera Photon 在合肥光源同步光位置测量系统中的应用

原子能科学技术

2012,46(12):1512-1516

顾黎明,孙葆根,杨永良,卢平,肖云云,王季刚,唐雷雷

Design and simulation of the stripline transverse quadrupole kicker for HLS II

Proceedings of IPAC 2012

2012,WEPPP064:2852-2854

F. F. Wu, Z.R. Zhou, B.G. Sun, W.B. Li, Y.Y. Xiao, P. Lu, Y. L. Yang, T.J. Ma, H.L. Xu

Digital Longitudinal Bunch-by-bunch Feedback System for the HLS II

Proceedings of IBIC 2012

2012,TUPA35:1-3

W.B. Li, Z.R. Zhou, B. G. Sun, F. F. Wu, P. Lu, Y. L. Yang, W. Xu, J.Y. Zou.