2011年度论文列表

发布时间:2017-07-20

论文题目

刊物名称

卷期页码

全部作者

Effects of proton irradiation on structure of NdFeB permanent magnets studied by X-ray diffraction and X-ray absorption fine structure

Journal of Magnetism and Magnetic Materials

2011,323:4–6

L. Yang, L. Zhen n, C.Y. Xu, X.Y. Sun, W.Z. Shao

Preparation of Pt–Fe2O3 nano-electrode array on gold nano-wires and its application to the catalytic degradation of methyl orange

Chemical Engineering Journal

2011,170: 440–444

Yue Zhaoa, Jian Chua, Shu-Hong Li a, Yong Chenb, Guo-Ping Shenga,, You-Peng Chena, Wen-Wei Li a, Gang Liub, Yang-Chao Tianb, Ying Xiongb, Han-Qing Yua

An innovative miniature microbial fuel cell fabricated using photolithography

Biosensors and Bioelectronics

2011,26:2841–2846

You-Peng Chena, Yue Zhaoa, Ke-Qiang Qiu, Jian Chu, Rui Lu, Min Sun, Xian-Wei Liu, Guo-Ping Sheng, Han-Qing Yu, Jie Chen, Wen-Jie Li, Gang Liu, Yang-Chao Tian, Ying Xiong

Structure properties and catalytic performance in methane combustion of double perovskites Sr2Mg1−xMnxMoO6−I

Applied CatalysisB:Environmental

2011,102:78–84

Chen Li, WendongWang, NingZhao, YuanxuLiu, BoHe, FengchunHu, ChushengChen

Hydroxyls-induced oxygen activation on inert Au nanoparticles for low-temperature CO oxidation

Journal of Catalysis

2011,277:95–103

Kun Qian, Wenhua Zhang, Huaxing Sun, Jun Fang, Bo He, Yunsheng Ma, Zhiquan Jiang,Shiqiang Wei, Jinlong Yang, Weixin Huang

Cu-doping effect on structure and magnetic properties of Fe-doped ZnO powders

Materials Chemistry and Physics

2011,125(6): 656–659

Huilian Liu, Jinghai Yang, Zhong Hua, Yang Liu, Lili Yang, Yongjun Zhang, Jian Cao

Effect of carbon doping on microstructure, electronic and magnetic properties of Cr:AlN films

Journal of Alloys and Compounds

2011,509:440–446

F. Zeng, C. Chen, B. Fan, Y.C. Yang, P.Y. Yang, J.T. Luo, F. Pan, W.S. Yan

Preferential adsorption of extracellular polymeric substances from bacteria on clay minerals and iron oxide

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

2011,83:122–127

Yuanyuan Cao, Xing Wei, Peng Cai, Qiaoyun Huang, Xinming Rong, Wei Liang

Tm3+激活无水芒硝在真空紫外光激发下的发光性质

光谱学与光谱分析

2011,31(2):1–4

塔西买提.玉苏甫,阿吉木.阿不来,克尤木.尼亚孜,苏宗才,艾尔肯.斯地克

Lu2O3纳米粉体和透明陶瓷中掺杂Nd3+局域结构研究

高等学校化学学报

2011,32(1):32–37

任玉英,周鼎,郭婧,施鹰,谢建军,谢治,贺博

Molecule-Ion Interaction and Its Effect on Electrostatic Interaction in the System of
Copper Chloride and β-Cyclodextrin

Inorg. Chem.

2011, 50:(1682–1688)

Le Xin Song,* Jing Yang, Lei Bai, Fang Yun Du, Jie Chen, and Mang Wang

Luminescence of Ce3+ and Pr3+doped Sr2Mg(BO3)2 under VUV–UV and X-ray excitation

Journal of Luminescence

2011,131:194–198

Hongbin Liang, Huihong Lin, Guobin Zhang, Pieter Dorenbos, Qiang Su

Photoluminescence and radioluminescence of pure and Ce3+ activated Na3Gd(PO4)2

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

2011,33:618–622

Hongbin Liang, Zifeng Tian, Huihong Lin, Mubiao Xie, Guobin Zhang, Pieter Dorenbos, Qiang Su

Ce3+离子激活的(氟)磷酸盐基质发光材料的光谱特性

Journal of Luminescence

2011,32(5):411–416

梁宏斌,田梓峰,钟玖平,潘国强,张国斌,石军岩,苏锵

Binding characteristics of copper and cadmium by cyanobacterium Spirulina platensis

Journal of Hazardous Materials

2011,190:810–815

Linchuan Fang, Chen Zhou, Peng Cai, Wenli Chen, Xingmin Rong, Ke Dai, Wei Liang,Ji-Dong Gu, Qiaoyun Huang

Dissociation of Vibrational State-Selected O2+ Ions in the B2Σg-State Using Threshold Photoelectron Photoion Coincidence Velocity Imaging

J. Phys. Chem. A

2011,115:6339–6346

Xiaofeng Tang, Xiaoguo Zhou, Mingli Niu, Shilin Liu, and Liusi Sheng

NO+ formation pathways in dissociation of N2O+ ions at the C2Σ+ state revealed from threshold photoelectron–photoion coincidence velocity imaging

The Journal of Chemical Physics

2011,134:054312

Xiaofeng Tang, Mingli Niu, Xiaoguo Zhou, Shilin Liu, Fuyi Liu, Xiaobin Shan, and Liusi Sheng

Vacuum Ultraviolet Negative Photoion Spectroscopy of Chloroform

J. Phys. Chem. A

2011,115:4248–4254

Liu-Li Chen, Yun-Feng Xu, Qiang Feng, Shan Xi Tian, Fu-Yi Liu, Xiao-Bin Shan, and Liu-Si Sheng

Effects of Size and Microstructures on Infrared Spectra of Pyrolusites

Chin. J. Chem. Phys.

2011,24(2):181-188

Ruo-yu Caia; Wen-lou Wanga¤; Heng Jianga; Lei Shia; Bo Heb; Shi-qiang Wei

Photoemission intensity oscillations in the valence bands of C70 film

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

2011,184:414– 419

Yan-Jun Li, Peng Wang, Jing-Fu Ni, Liang Meng, Xiao-Bo Wang, Chun-Qi Sheng, Hong-Nian Li, Wen-Hua Zhang, Yang Xu, Fa-Qiang Xu, Jun-Fa Zhu

Oxygen enhanced ferromagnetism in Cr-doped ZnO films

Applied Physics Letters

2011,99:052513(3pp)

Ze Xiong,1,2 Xue-Chao Liu,1,a) Shi-Yi Zhuo,1,2 Jian-Hua Yang,1 Er-Wei Shi,1
and Wen-Sheng Yan

甲醇对正庚烷低压层流预混火焰燃烧特性影响的实验研究

工程热物理学报

2011,32(4):715–719

许汉君,姚春德,徐广兰,阳向兰,杨玖重,王占东

Tuning the Spin State of Cobalt in a Co–La Heterometallic Complex through Controllable Coordination Sphere of La

Angew. Chem. Int. Ed.

2011,50:5504-5508

Song-Song Bao, Yi Liao, Yan-Hui Su, Xu Liang, Feng-Chun Hu, Zhihu Sun, Li-Min Zheng,*Shiqiang Wei, Roger Alberto, Yi-Zhi Li, and Jing Ma

Synthesis and X-ray responsivity of Zn0.75Cd0.25Te nanoribbons

Micro & Nano Letters

 2011,6(8):624–627

Shanying Li1, Yang Jiang, Di Wu, Yugang Zhang, Junwei Li, Ben Yang, Xianan Ding,Honghai Zhong, Lei Chen, Lihui Wu

Synchrotron FTIR Microspectroscopy of Single Natural Silk Fibers

Biomacromolecules

2011,12:3344–3349

Shengjie Ling, Zeming Qi, David P. Knight, Zhengzhong Shao, and Xin Chen

п-п Interaction intercalation of layered carbon materials with metallocene

Dalton Trans.

2011,40:4542-4547

Yongjun Gao, Gang Hu, Wei Zhang, Ding Ma and Xinhe Bao

Tunable ferromagnetism in Ni0.97−yMnyO thin films with hole doping and their electronic structures

Physical Review B

2011,83:193105(4pp)

Yuan-Hua Lin, M. Kobayashi, Rongjuan Zhao, G. S. Song, Ce-Wen Nan, Shun Li, Wen-Sheng Yan, J. I. Hwang, Y. Ooki, A. Fujimori, Y. Takeda, S. I. Fujimori, K. Terai, T. Okane, Y. Saitoh, H. Yamagami, and Chen Gao

From VO2(B) to VO2(A) nanobelts: first hydrothermal transformation,spectroscopic study and first principles calculationw

Phys. Chem. Chem. Phys.

2011,13:15873–15881

Shudong Zhang, Bo Shang, Jinlong Yang, Wensheng Yan, Shiqiang Wei and Yi Xie

The luminescence of Eu3+activated Ba2Mg(BO3)2phosphors

Appl Phys A

2011,105:143–147

Huihong Lin · Hongbin Liang · Guobin Zhang · Qiang Su

Pillar effect on cyclability enhancement for aqueous lithium ion batteries:a new material of b-vanadium bronze M0.33V2O5(M=Ag, Na) nanowires

J. Mater. Chem.

2011,21:14466–14472

Yang Xu, Xiaosan Han, Lei Zheng, Wensheng Yan and Yi Xie

Synthetic nolanite Fe2.5V1.5V5.6O16 nanocrystals: a new room-temperature magnetic semiconductor with
semiconductor-insulator transition

Chem. Commun.

2011,47(40),11252-11254

Xiaodong Zhang,a Wensheng Yanb and Yi Xie

Influence of LiFePO4/C interface on electrochemical properties

J. Mater. Chem.

2011,21:14680–14684

Fangfang Pan , Wen-lou Wang , Hongju Li , Xiaodong Xin , Qinqin Chang , Wensheng Yan ,Dongming Chen

Thermal stability of Mg/Co multilayer with B4C, Mo or Zr diffusion barrier layers

Optics Express

2011,19(22):21849–21854

Jingtao Zhu, Sika Zhou, Haochuan Li, Zhanshan Wang, Philippe Jonnard, Karine Le Guen, Min-Hui Hu, Jean-Miche André, Hongjun Zhou, and Tonglin Huo

Structure and activity of Au–Pd/SiO2 bimetallic catalyst for thiophene hydrodesulfurization

Fuel Processing Technology

2011,92:1549–1553

Zhanghuai Suo, Chunyan Ma, Weiping Liao, Mingshan Jin, Hongying Lv

Sorption Speciation of Nickel(II) onto Ca-Montmorillonite: Batch, EXAFS Techniques and Modeling†

Dalton Trans.

2011,40:10953–10960

XiaoLi Tan, Jun Hu, Gilles Montavon and XiangKe Wang

Determination of Ni(II) uptake mechanisms on mordenite surfaces: A combined macroscopic and microscopic approach

Geochimica et Cosmochimica Acta

2011,75:6520–6534

Shitong Yang, Guodong Sheng, Xiaoli Tan, Jun Hu, Jinzhou Du, Gilles Montavon, Xiangke Wang

Macroscopic and Microscopic Investigation of Ni(II) Sequestration on Diatomite by Batch, XPS, and EXAFS Techniques

Environ. Sci. Technol.

 2011,45:7718–7726

Guodong Sheng, Shitong Yang, Jiang Sheng, Jun Hu, Xiaoli Tan, and Xiangke Wang

Band alignment of Ga2O3/6H-SiC heterojunction

Chinese Physics B

2011,20(11):116101(4pp)

Chang Shao-Hui, Chen Zhi-Zhan , Huang Wei, Liu Xue-Chao,
Chen Bo-Yuan, Li Zheng-Zheng , Shi Er-Wei

Magnetic properties of Fe0.4Mn0.6/Co2FeAl bilayers grown on GaAs by molecular-beam epitaxy

Journal of Applied Physics

2011,110:093904(1-4)

K. K. Meng, S. H. Nie, X. Z. Yu, S. L. Wang, W. S. Yan

电荷有序态La0.25Ca0.75MnO3的红外光学特性分析

中国科学

2011,41(10):1138-1143

王丽华何灏张星李广戚泽明丁伯江

Investigation on a core–shell nano-structural LiFePO4/C and its interfacial C-O interaction

Electrochimica Acta

2011,56:6940– 6944

Fangfang Pana, Wen-lou Wanga,, Hongju Li a, Xiaodong Xina, Qinqin Changa, Wensheng Yanb,Dongming Chen

Phase transition, Raman spectra, infrared spectra, band gap and microwave dielectric properties of low temperature firing (Na0.5xBi1-0.5x)(MoxV1-x)O4 solid solution ceramics with scheelite structures

J. Mater. Chem.

2011,21:18412–18420

Di Zhou, Li-Xia Pang, Hong Wang, Jing Guo, Xi Yaoab and Clive A. Randall

Cu2O–Au Nanocomposites with Novel Structures and Remarkable Chemisorption Capacity and Photocatalytic Activity

Nano Res.

2011,4(10):948–962

Qing Hua, Fucheng Shi, Kai Chen, Sujie Chang, Yunsheng Ma, Zhiquan Jiang, Guoqiang Pan, and Weixin Huang

利用同步辐射X射线衍射研究家蚕的纺丝过程

原子能科学技术

2011,45(7):860–867

黄燕,张耀鹏,罗杰,邵惠丽,胡学超

Experimental and theoretical investigations on the negative influence of an applied magnetic field on SERS of Ag nanoparticles

Chem. Commun.

2011,47:11237–11239

Xiangkai Kong, Qianwang Chen, Ran Li, Kai Cheng, Nan Yan and Binxing Yu

Strain-induced high ferromagnetic transition temperature of MnAs epilayer grown on GaAs (110)

Nanoscale Research Letters

2011,6:125(7pp)

Pengfa Xu, Jun Lu, Lin Chen, Shuai Yan, Haijuan Meng, Guoqiang Pan, Jianhua Zhao

应用同步辐射光谱技术研究退耕草地土壤有机碳官能团变化

光谱学与光谱分析

2011,31(12):3245-3250

李婷,赵世伟,马帅,李晓晓

Enhanced Photocatalytic Activity and Electron Transfer Mechanisms of Graphene/TiO2with Exposed {001} Facets

J. Phys. Chem. C

2011,115:23718–23725

Baojiang Jiang, Chungui Tian, Qingjiang Pan, Zheng Jiang, Jian-Qiang Wang, Wensheng Yan, and Honggang Fu

Double perovskite oxides Sr2Mg1−xFexMoO6−ɡfor catalytic oxidation of methane

Journal of Natural Gas Chemistry

2011,20:345–349

Chen Li1, Wendong Wang, Congying Xu, Yuanxu Liu, Bo He, Chusheng Chen

Oriented structure in stretched isotactic polypropylenemelt and its unexpected recrystallization: optical and X-ray studies

Polym Int

2011,60:1434-1441

Guoqiang Zheng, Zhenhua Jia, Songwei Li, Kun Dai, Baochen Liu, Xiaoli Zhang, LiweiMi, Chuntai Liu, Jingbo Chen, Changyu Shen, Xiangfang Peng and Qian Li

Morphological comparison of isotactic polypropylene molded by water-assisted injection molding and conventional injection molding

J Mater Sci

2011,46:7830-7838

Xianhu Liu Guoqiang Zheng Kun Dai Zhenhua Jia Songwei Li Chuntai Liu Jingbo Chen Changyu Shen Qian Li

EXAFS and SR-XRD study on Mn occupations in Zn1 xMnxO diluted magnetic semiconductors

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B

2011,269:2610–2613

M. Li, B. Zhang, J.Z. Wang, L.Q. Shi, H.S. Cheng, Y.Z. Wang, H.Y. Lb, T.Y. Yang, W. Wec, F.C. Hu

Thermal Annealing Effects on the Absorption and Structural Properties of Regioregular Poly(3-Hexylthiophene) Films

Journal of Macromolecular Science R , Part B: Physics

2011,50:624–636

Ruixiang Peng, Jun Zhu, Wenmin Pang, Qi Cui, Fan Wu, Ke Liu, Mingtai Wang, And Guoqiang Pan

Ion-Pair Photodissociation of Trichloromonofluoromethane

Chinese Journal of Chemical Physics

2011,24(3):261-266

Liu-li Chena; Shan-xi Tiana¤; Yun-feng Xua; Gen-bai Chub; Fu-yi Liub; Xiao-bin Shanb; Liu-si Sheng

Vacuum ultraviolet negative photoion spectroscopy of dichlorodifluoromethane

International Journal of Mass Spectrometry

2011,305:20– 25

Liu-Li Chen, Shan Xi Tian, Yun-Feng Xu, Gen-Bai Chu, Fu-Yi Liu, Xiao-Bin Shan, Liu-Si Sheng

Positive and Negative Photoion Spectroscopy Study of Monochlorothiophenes

J. Phys. Chem. A

2011,115:10920–10929

Yun-Feng Xu, Shan Xi Tian, Liuli Chen, Fu-Yi Liu, and Liusi Sheng

Study on the Luminescence and Energy Level of Lanthanide Ions in Lu0.8Sc0.2BO3 Host

J. Phys. Chem. A

2011,115:13821–13828

Yuntao Wu, Guohao Ren, Martin Nikl, Dongzhou Ding, Jiayu Wang, Shanshan Shang, Fan Yang,and Shangke Pan

Transformation of arsenic in offshore sediment under the impact of anaerobic microbial activities

water research

2011,45:6781-6788

Liying Xu, Zhixi Zhao, Shaofeng Wang, Rongrong Pan, Yongfeng Jia

Adsorption and heterogeneous oxidation of As(III) on ferrihydrite

water research

2011,45:6496-6504

Zhixi Zhao, Yongfeng Jia,Liying Xu, Shanlin Zhao

Direct hydrothermal synthesis of monoclinic VO2(M) single-domain nanorods on large scale displaying magnetocaloric effect

J. Mater. Chem.

2011,21:4509-4517

Changzheng Wu, Xiaodong Zhang, Jun Dai, Jinlong Yang, Ziyu Wu, Shiqiang Wei and Yi Xie

New aspects of size-dependent metal-insulator transition in synthetic single-domain monoclinic vanadium dioxide nanocrystals

Nanoscale

2011,3:4394-4401

Yongfu Sun, Shishi Jiang, Wentuan Bi, Ran Long, Xiaogang TanChangzheng Wu, Shiqiang Wei and Yi Xie

New-Phased Metastable V2O3Porous Urchinlike Micronanostructures:Facile Synthesis and Application in Aqueous Lithium Ion Batteries

Chem. Eur. J.

2011,17:384-391

Yang Xu, Lei Zheng, Changzheng Wu, Fei Qi, and Yi Xie

First-order metal–insulator transition and infrared identification of shape-controlled magnetite nanocrystals

Nanotechnology

2011,22:485706(8pp)

Lei Zheng, Wei Su, ZemingQi, YangXu, Min Zhou and Yi Xie

First investigation on charge-discharge reaction mechanism of aqueous lithium ion batteries: a new anode material of Ag2V4O11nanobelts

Dalton Trans.

2011,40:10751-10757

Yang Xu, Xiaosan Han, Lei Zheng, Shiqiang Wei and Yi Xie

Synthetic beta-K0.33V2O5Nanorods: A Metal–Insulator Transition in Vanadium Oxide Bronze

Chem. Asian J.

2011,6:3230-3235

Xiaodong Zhang, Wensheng Yan, and Yi Xie

阈值光电子-光离子符合速度成像技术的初步应用

中国科学技术大学学报

2011,41(5):399–407

唐小锋,周晓国,牛铭理,刘世林,刘付轶,单晓斌,盛六四

振动态选择的NO2+离子e3B2态解离生成氧离子通道的动力学

物理化学学报

2011,27(8):1797-1802

牛铭理,宋磊,唐小锋,周晓国,刘世林,刘付轶,单晓斌,盛六四

Surface chemistry and growth mechanisms studies of homo epitaxial (100) GaAs by laser molecular beam epitaxy

Applied Surface Science

2011,258:1417– 1421

Dawei Yan, Weidong Wu, Hong Zhang, Xuemin Wang, Hongliang Zhang, Weibin Zhang ,ngwei Xiong, Yuying Wang, Changle Shen, Liping Peng, Shangjun Han, Minjie Zhou

The Structure Research of Co Ions Implanted in Single Crystal ZnO

Integrated Ferroelectrics

2011,128:14–20

Xing-Xin Gao, Gong-Ping Li, Tian-Jing Li, Xiao-Dong Pan, Feng-Chun Hu, Bo He,And Liang-Man Bao

Measurements and modeling study of intermediates in ethanol and dimethy ether low-pressure premixed flames using synchrotron photoionization

Combustion and Flame

2011,158:1673–1681

Hanjun Xu, Chunde Yao, Tao Yuan, Kuiwen Zhang, Huijun Guo

Griffiths Phase and Disorder in Perovskite Manganite Oxides La1−xCaxMnO3 and La0.7Sr0.3MnO3

J Supercond Nov Magn

2011,24:1665–1672

Hongguang Zhang, Lingshan Chen, Yongtao Li, Hao Liu,Yuanyuan Chen, Kai Chen,Xueguang Dong, Hao Yang,Tianyou Gao, Qi Li

The role of disorder in sodium-doped LaMnO3

Phys. Status Solidi A

2011,208(10):2373–2376

Hao Liu, Yongtao Li, Hongguang Zhang, Yuanyuan Chen, Lingshan Chen, Xueguang Dong, Kai Chen, and Qi Li

Shear-induced fibrillation and resultant mechanical properties of injection-molded polyamide 1010/isotactic polypropylene blends

Polym Int

 2011,60:1655–1662

Run Su, Kun Jiang, Yao Ge, Shanwei Hu, Zhen Li, Xiuyun Li, Ke Wang
Qin Zhang,Qiang Fu and Fengxia Yang

Facile preparation of highly-dispersed cobalt-silicon mixed oxide nanosphere and its catalytic application in cyclohexane selective oxidation

Nanoscale Research Letters

2011,6:586-588

Qiaohong Zhang, Chen Chen, Min Wang, Jiaying Cai, Jie Xu, and Chungu Xia

YVO4:Er3+的合成及真空紫外发光性质的研究

稀土

2011,32(1):37–41

沈雷军赵增祺李波,周永勃张国斌高乐乐,王忠志

Phase Evolution, Phase Transition, Raman Spectra, Infrared Spectra,and Microwave Dielectric Properties of Low Temperature Firing (K0.5xBi1−0.5x)(MoxV1−x)O4Ceramics with Scheelite Related Structure

Inorg. Chem.

2011,50:12733−12738

Di Zhou, Li-Xia Pang, Jing Guo, Hong Wang, Xi Yao, and Clive Randall

Mass Spectrometry Study of OH-initiated Photooxidation of Toluene

Chin. J. Chem. Phys.

2011,24(6):667-673

Ming-qiang Huang, Wei-jun Zhang, Zhen-ya Wang, Li Fang, Rui-hong Kong, Xiao-bin Shan, Fu-yi Liu, Liu-si Sheng

Characterization of partially reduced graphene oxide as room temperature sensor for H2†

Nanoscale

2011,3:2458–2460

Le-Sheng Zhang, Wei D. Wang, Xian-Qing Liang, Wang-Sheng Chu, Wei-Guo Song, Wei Wang
and Zi-Yu Wu

Ce:LSO多晶薄膜的溶胶凝胶法制备及其发光性能

发光学报

2011,32(9):880-884

沈思情,许志斌,马清,谢建军,施鹰,袁晖,熊巍

Hydroxyl Group Rich C60 Fullerenol: An Excellent Hydrogen Bond Catalyst with Superb Activity, Selectivity, and Stability

ACS Catal.

2011,1:1158–1161

Fang Niu, Jingyi Wu, Lesheng Zhang, Ping Li, Junfa Zhu, Ziyu Wu, Chunru Wang, and Weiguo Song

Synthesis of ZnFe2O4nanomagnets by Fe-ion implantation into ZnO and post-annealing

Chinese Physics B

2011,20(12):127501

Pan Feng, Guo Ying, Cheng Feng-Feng, Fa Tao, and Yao Shu-De

Structural Analysis of InxGa1−xN/GaN MQWs by Different Experimental Methods

Chin. Phys. Lett.

2011,28(7):078201

DING Bin-Beng, PAN Feng, FENG Zhe-Chuan, FA Tao, CHENG Feng-Feng, YAO Shu-De

云藻离子注入ZnO生成超顺磁纳米颗粒

物理学报

2011,60(10):108501

潘峰丁斌峰法涛成枫锋周生强姚淑德

Intrinsic room temperature ferromagnetism in Zn0.92Co0.08O thin films prepared by pulsed laser deposition

Thin Solid Films

2011,519:3312–3317

Hanbin Wang , Qiong He , Hao Wang , Xina Wang, Jun Zhang , Yong Jiang, Quan Li

固体催化剂活性中心的分子设计及其XAFS表征

化学进展

2011,23(12):2417-2441

龙金林,顾泉,张子重,王绪绪

Structure and magnetism of Zn0.9Co0.1O DMS films prepared by chemical solution deposition method

Applied Surface Science

2011,258:64–67

Jinghai Yang, Yan Cheng, Yongjun Zhang, Yaxin Wang, Yang Liu

Intrinsic ferromagnetic properties in Cr-doped ZnO diluted magnetic semiconductors

Journal of Solid State Chemistry

2011,184:1273–1278

Yang Liu, Yanting Yang, Jinghai Yang, Qingfeng Guan , Huilian Liu, Lili Yang, Yongjun Zhang, Yaxin Wang, Maobin Wei, Xiaoyan Liu, Lianhua Fei, Xin Cheng

Ferromagnetism induced by donor-related defects in Co-doped ZnO thin films

Journal of Alloys and Compounds

2011,509:2149–2153

Liqiang Zhang, Zhizhen Ye, Bin Lua , Jianguo Lu, Yinzhu Zhang , Liping Zhu , Jingyun Huang, Weiguang Zhang, Jun Huang, Jun Zhang, Jie Jianga Kewei Wu, Zhi Xie

Dissociative photoionization of 1,3-butadiene: Experimental and theoretical insights

The Journal of Chemical Physics

2011,134:174306(8pp)

Wenzheng Fang, Lei Gong, Qiang Zhang, Xiaobin Shan, Fuyi Liu, Zhenya Wang, and Liusi Sheng

14-20eV范围内CoRydberg系列

物理学报

2011,60(9):2417-2441

赵玉杰,王思胜,单晓斌,盛六四,郝立庆,王振亚,张杰,章礼华

A VUV photoionization organic aerosol mass spectrometric study with synchrotron radiation

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

2011,184:129–133

Wenzheng Fang, Gong Lei, Xiaobin Shan, Fuyi Liu, Zhenya Wang, Liusi Sheng

Combustion of butanol isomers – A detailed molecular beam mass spectrometry investigation of their flame chemistry

Combustion and Flame

2011,158:2–15

Patrick Oßwald, Hanna Güldenberg, Katharina Kohse-Höinghaus, Bin Yang, Tao Yuan, Fei Qi

An experimental and kinetic investigation of premixed furan/oxygen/argon flames

Combustion and Flame

2011,158:756–773

Zhenyu Tian, Tao Yuan, René Fournet, Pierre-Alexandre Glaude, Baptiste Sirjean, Frédérique Battin-Leclerc, Kuiwen Zhang, Fei Qi

Detailed product analysis during the low temperature oxidation of n-butanew

Phys. Chem. Chem. Phys.

2011,13:296–308

Olivier Herbinet, Fre´ de´ rique Battin-Leclerc, Sarah Bax, Herve´ Le Gall, Pierre-Alexandre Glaude, Rene´ Fournet, Zhongyue Zhou, Liulin Deng, Huijun Guo, Mingfeng Xieb and Fei Qi

A study of low-pressure premixed ethylene flame with and without ethanol using photoionization mass spectrometry and modeling

Proceedings of the Combustion Institute

2011,33:569–576

O.P. Korobeinichev , S.A. Yakimov, D.A. Knyazkov , T.A. Bolshova, A.G. Shmakov , Jiuzhong Yang , Fei Qi

A wire microcalorimetric study of catalytic ignition of methane–air mixtures over palladium oxide

Proceedings of the Combustion Institute

2011,33:1819–1825

Taichang Zhang, Delin Zhu, Nan Yao , Fei Qi, Chung K. Law

New experimental evidences about the formation and consumption of ketohydroperoxides

Proceedings of the Combustion Institute

2011,33:325–331

Fre´de´rique Battin-Leclerc, Olivier Herbinet, Pierre-Alexandre Glaude, Rene´ Fournet,Zhongyue Zhou, Liulin Deng, Huijun Guo, Mingfeng Xie, Fei Qi

 Heterotrophs Grown on the Soluble Microbial Products (SMP) Released by Autotrophs Are Responsible for the Nitrogen Loss in Nitrifying Granular Sludge

Biosensors and Bioelectronics

2011,108(12):2844-2852

Ni Bing-Jie,Xie Wen-Ming, Chen You-Peng

Fabrication of dendritic silver nanostructure using an integration of holographic lithography and electrochemical deposition

Electrochimica Acta

2011,56:9088-9094

Chen You-Peng, Zhao Yue, Qiu Ke-Qiang

Fabrication of submicron photon sieve using E-beam lithography and X-ray lithography

Microelectronic Engineering

2011,88:3178-3181

Jiang Wenbo, Hu Song, Xie Changqing

正庚烷-甲醇二元燃料着火的23步反应模型

内燃机学报

2011,29(5):391-397

许汉君,姚春德,徐广兰

Morphology and mechanical property of high-density polyethylene parts prepared by gas-assisted injection molding

Colloid Polym Sci

 2011,289:1661–1671

Long Wang, Bin Yang, Wei Yang, Nan Sun, Bo Yin, Jian-Ming Feng, Ming-Bo Yang

Identification of PtCl2(phen) Binding Modes in Amyloid-b Peptide and the Mechanism of Aggregation Inhibition.

Chemistry - A European Journal.

 2011,17(41):11657–11666

Guolin Ma, Fan Huang, Xuewei Pu, Liangyuan Jia, Tao Jiang, Lianzhi Li, and Yangzhong Liu

Effect of Thioethers on DNA Platination by trans-Platinum Complexes.

Inorganic Chemistry.

2011,50 (17):8168–8176,

Chan Li, Rongrong Huang, Yi Ding, Einar Sletten, Fabio Arnesano, Maurizio Losacco, Giovanni Natile, and Yangzhong Liu.

XAFS Study of Coordination Structure of Cu(L-His)(2) in Solution

Chinese Journal of Chemical Physics

2011,24(4):451-456

Pan, Y; Zhang, LY; Liu, YZ

Behavior and mechanism of Ni(II) uptake on MnO2 by a combination of macroscopic and EXAFS investigation

J. Radioanal. Nucl. Chem.

2011,289(1):129-135

Guodong Sheng, Jiang Sheng, Shitong Yang, Jun Hu, Xiangke Wang

Photoluminescence of lanthanide-doped CaSi2O2N2 phosphors and the energy-level diagram of lanthanide ions in CaSi2O2N2

Optical Materials

2011,33:1695–1699

L X Yang, X Xu, L Y Hao, X F Yang, J Y Tang and R J Xie

A high stable blue BSi3Al3O4N5:Eu2+ phosphor for white LEDs and display applications

Electrochemical and Solid-State Letters

2011,14(8):J45-J47

Jia-Ye Tang, Wen-Jie Xie, Kai Huang, Lu-Yuan Hao, Xin Xu, Rong-Jun Xie

Oxygen enhanced ferromagnetism in Cr-doped ZnO films

Applied Physics Letters

2011,99:052513(3pp)

Ze Xiong, Xue-Chao Liu, Shi-Yi Zhuo, Jian-Hua Yang, Er-Wei Shi,
and Wen-Sheng Yan

One-pot synthesis of hierarchical magnetite nanochain assemblies with complex building units and their application for water treatment

J. Mater. Chem.

2011,21(42):16888-16892

Min-Rui Gao, Shi-Ran Zhang, Jun Jiang, Ya-Rong Zheng, Dong-Qing Tao and Shu-Hong Yu

14nm低原子序数材料多层膜的设计和制备

光学精密工程

2011,19(6): 1192-1197

吴文娟,张众,朱京涛,王风丽,陈玲燕,周洪军,霍同林

Extreme ultraviolet reflective multilayers at 30.4nm

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering,

2011,7995:79950Z-1/4

Wenjuan Wu, Zhu, Jingtao; Wang, Fengli; Zhang, Zhong; Wang, Hongchang; Zhang, Shumin; Wang, Zhanshan; Chen, Lingyan; Zhou, Hongjun; Huo, Tonglin

Mg-based multilayers and their thermal stabilities for EUV range

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering

2011,8168:81681C-1-7

Jingtao Zhu, Sika Zhou, Haochuan Li, Qiushi Huang, Li Jiang, Fengli Wang, ZhongZhang, Zhanshan Wang, Hongjun Zhou, Tonglin Huo

Mo/Si aperiodic multilayer broadband reflective mirror for 12.5-28.5-nm wavelength range

 Chinese Optics Letters

2011,9(2):023102-1-4

Moyan Tan ,Haochuan Li, Qiushi; Zhou, Hongjun; Huo, Tonglin; Wang, Xiaoqiang; Zhu

Effects of Processing Parameters on Flow-Induced Crystallization of iPP in Microinjection Molding

Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics

2011,50(11):2227-2241

Jie Zhang, Chao Guo, Xian Wu, Fanghui Liu, Xinyuan Qian

X射线吸收谱对Ga0.946Mn0.054As薄膜中缺陷的研究

物理学报

2011,60(1):426-431

乔媛媛,肖正国,曹先存,郭浩民,史同飞,王玉琦

  

  

  

  

Analysis of the three-dimensional microstructure of a solid-oxide fuel cell anode using nano X-ray tomography

Journal of Power Sources

2011,196(4):1915-1919

Yong Guana, Wenjie Li, Yunhui Gong, Gang Liua,, Xiaobo Zhang, Jie Chen, Jeff Gelb, Wenbing Yun, Ying Xiong, Yangchao Tian, Haiqian Wang

A study of the single SGC7901 and GES1 cell using synchrotron infrared microspectroscopy and imaging

Journal of Molecular Structure

2011,994(1-3): 360-363

Xin Wang, Zeming Qi, Shengyi Wang, Meicong Hu, Gang Liu, Yangchao Tian

The study of a single BGC823 cell using Fourier transform infrared microspectroscopic imaging

Spectrochimica Acta Part A

2011,79(5):1660-1662

Xin Wang, Zeming Qi, Shengyi Wang, Gang Liu, Helong Gao, Yangchao Tian

同步辐射显微红外光谱法应用于杜仲的研究

化学学报

2011,69(12):1491-1495

王欣陈先良戚泽明,刘省存刘刚黄大可,田扬超

A method of gap control based on the principle of equal thickness interference for HARNS fabrication

Microsyst Technologies

2011,17(1):101-107

Jie Zhou, Gang Liu, Xiaobo Zhang

不同极性远匀鄄杂蚤悦表面石墨烯的制备
及其电子结构的研究鄢

物理学报

2011,60(4):047302/1-7

康朝阳唐军李利民,潘海斌闫文盛徐彭寿,韦世强陈秀芳徐现刚

Growth of Few-Layer Graphene on Sapphire Substrates by Directly Depositing Carbon Atoms

Chinese Physics Letters

2011,28(11):118101/1-3

KANG Chao-Yang, TANG Jun, LIU Zhong-Liang, LI Li-Min,
YAN Wen-Sheng, WEI Shi-Qiang, XU Peng-Shou

Impurity Concentration Dependence of Optical Absorption for Phosphorus-Doped Anatase TiO2

Journal of Physical Chemistry C

2011,115(16):8184–8188

Yanhua Peng, Jingfu He, Qinghua Liu, Zhihu Sun, Wensheng Yan, Zhiyun Pan, Yanfei Wu, Suzhen Liang, Weiren Cheng, Shiqiang Wei

Cu and Co codoping effects on room-temperature ferromagnetism of (Co,Cu):ZnO dilute magnetic semiconductors

Journal Of Applied Physics

2011,109(10):103705/1-4

Fengchun Hu, Qinghua Liu, Zhihu Sun, Tao Yao, Zhiyun Pan, Yuanyuan Li, Jingfu He, Bo He, Zhi Xie, Wensheng Yan, Shiqiang We

Determination of absolute photoionization cross-sections of nitrogenous compounds

International Journal of Mass Spectrometry

2011,303(2-3): 137-146

Mingfeng Xie, Zhongyue Zhou, Zhandong Wang, Dongna Chen, Fei Qi

Investigation on chemical structures of premixed toluene flames at low pressure

Proceedings of the Combustion Institute

2011,33:593-600

Yuyang Li, Jianghuai Cai, Lidong Zhang, Tao Yuan,Kuiwen Zhang, Fei Qi

Experimental and modeling investigation on premixed ethylbenzene flames at low pressure

Proceedings of the Combustion Institute

2011,33:617-624

Yuyang Li, Jianghuai Cai, Lidong Zhang, Jiuzhong Yang, Zhandong Wang, Fei Qi

An experimental and kinetic modeling study of premixed nitromethane flames at low pressure

Proceedings of the Combustion Institute

2011,33:407-414

Kuiwen Zhang, Yuyang Li, Tao Yuan, Jianghuai Cai, Peter Glarborg, Fei Qi

Experimental and theoretical studies on decomposition of pyrrolidine

Proceedings of the Combustion Institute

2011,33:415-423

Zhandong Wang, Arnas Lucassen, Lidong Zhang, Jiuzhong Yang, Katharina Kohse-Ho¨inghaus, Fei Qi

Unimolecular Decomposition of Ethyl Hydroperoxide: Ab Initio/
Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus Theoretical Prediction of Rate Constants

Journal of Physical Chemistry A

2011,115(5):602-611

Dongna Chen, Hanfeng Jin, Zhandong Wang, Lidong Zhang, Fei Qi

Pyrolysis of n-Heptane: Experimental and Theoretical Study

Journal of Physical Chemistry A

2011,115(9):1593-1601

Tao Yuan, Lidong Zhang, Zhongyue Zhou, Mingfeng Xie, Lili Ye, Fei Qi

Dissociation Pathway Analysis of Thymine under Low Energy VUV Photon Excitation

Chinese Journal Of Chemical Physics

2011,24(3):275-283

Shao-bo Li, Hui-jun Guo, Li-dong Zhang, Fei Qi

SiC/W/Ir multilayer-coated grating for enhanced efficiency in 50–100 nm wavelength range in Seya–Namioka mount

Optics Letters

2011,36(2):163-165

Shengnan He, Ying Liu, Jingtao Zhu, Haochuan Li, Qiushi Huang, Hongjun Zhou, Tonglin Huo, Zhanshan Wang, Shaojun Fu

Effect of annealing on the microstructure and optical properties of ZnO/V2O5composite

Applied Physics Letters

2011,98(11):111904/1-3

C. W. Zou, X. D. Yan, R. Q. Chen, Z. Y. Wu, A. Alyamani,  W. Gao

The Annealing Effect on the Microstructures and Phase Transformation of the TiO2 Layer in ZnO/TiO2 Core-Shell Nanostructures

Crystal Growth & Design

2011,11(2):367-371

C. W. Zou, X. D. Yan, R. Q. Chen, A. Alyamani, Z. Y. Wu, W. Gao

Growth, Structure, and Stability of Ag on CeO2(111): Synchrotron Radiation Photoemission Studies

Journal of Physical Chemistry C

2011,115(14):6715-6725

Dandan Kong, Guodong Wang, Yonghe Pan, Shanwei Hu, Jianbo Hou, Haibin Pan, Charles T. Campbell, Junfa Zhu

Growth, Structure, and Stability of Au on Ordered ZrO2(111) Thin Films

Journal of Physical Chemistry C

2011,115(21):10744-10751

Yonghe Pan, Yan Gao, Guodong Wang, Dandan Kong, Liang Zhang, Jianbo Hou, Shanwei Hu, Haibin Pan,

Epitaxial growth of ultrathin ZrO2(111) films on Pt(111)

Chinese Science Bulletin

2011,56(6):502-507

GAO Yan, ZHANG Liang, PAN YongHe, WANG GuoDong, XU Yang, ZHANG WenHua , ZHU JunFa

Graphene films grown on Si substrate via direct deposition of solid-state carbon atoms

Physica E

2011,43:1415-1418

J. Tang, C.Y. Kang, L.M. Li, W.S. Yan, S.Q. Wei, P.S. Xu

Si(111)衬底上多层石墨烯薄膜的外延生长

无机材料学报

2011,26(5):472-476

李利民唐军康朝阳,潘国强闫文盛韦世强,徐彭寿

Electric-field-control of resistance and magnetization switching in multiferroic Zn0.4Fe2.6O4/0.7Pb„Mg2/3Nb1/3…O3–0.3PbTiOepitaxial heterostructures

Applied Physics Letters

2011,98(15):153509/1-3

Yuanjun Yang, Z. L. Luo, Haoliang Huang, Yachun Gao, J. Bao, X. G. Li,Sen Zhang, Y. G. Zhao, Xiangcun Chen, Guoqiang Pan, C. Gao

Application of Parallel Synthesis and High Throughput Characterization in Photocatalyst Discovery

Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening

2011,14(3):160-172

Song Sun, Jianjun Ding, Jun Bao, Zhenlin Luo, Chen Gao

Photocatalytic degradation of gaseous o-xylene over M-TiO2 (M=Ag, Fe, Cu, Co) in different humidity levels under visible-light irradiation: Activity and kinetic study

Rare Metals


2011,30:147-152

SUN Song, BAO Jun, GAO Chen, DING Jianjun

单壁碳纳米管吸附色氨酸的机理研究

核技术

2011,34(8):565-568

周解平,唐军,徐彭寿,盛六四,潘国强

角分辨光电子能谱光束线1200line/mm光栅研制

光学学报

2011,31(10):1005005/1-5

徐向东刘正坤邱克强,刘颖洪义麟付绍军

Quantitative analysis of micro structural and conductivity evolution of Ni-YSZ anodes during thermal cycling based on nano-computed tomography

Journal of Power Sources

2011,196(24):10601-10605

Yong Guan, Yunhui Gong, Wenjie Li, Jeff Gelb, Lei Zhang, Gang Liu, Xiaobo Zhang, Xiangxia Song, Changrong Xia, Ying Xiong, Haiqian Wang, Ziyu Wu, Yangchao Tian

The Best of Both Worlds: 3D X-ray Microscopy with Ultra-high Resolution and a Large Field of View

The 10th International Conference on X-ray Microscopy

2011,1365:261-264

W. Li, J. Gelb, Y. Yang, Y. Guan, W. Wu, J. Chen, Y. Tian,

同步辐射软X射线对单细胞的辐射损伤

核技术

2011,34(9):646-650

张文锐,陈亮,蒋诗平,闫靖文,徐松秀

空心阴极元素灯光谱的空间分布测量方法

光谱学与光谱分析

2011,31(10):2647-2650

吴振洲,杜学维,李朝阳,柯刚扬,王秋平

Angular dependent NEXAFS study of the molecular orientation of PTCDA multilayers on Au (111) surface

chinese science Bulltin

2011,56(33):3575-3577

CAO Liang, ZHANG WenHua, HAN YuYan, CHEN TieXin, ZHENG ZhiYuan, WAN Li,
XU FaQiang, IBRAHIM Kurash, QIAN HaiJie, WANG JiaOu

Charge transfer dynamics of 3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic-dianhydride molecules on Au(111) probed by resonant photoemission spectroscopy

The Journal Of Chemical Physics

2011,135(17):17470/1-7

Liang Cao, Yu-Zhan Wang, Tie-Xin Chen, Wen-Hua Zhang, Xiao-Jiang Yu, Kurash Ibrahim, Jia-Ou Wang, Hai-Jie Qian, Fa-Qiang Xu, Dong-Chen Qi, Andrew T. S. Wee

In situ high temperature X-ray diffraction studies of ZnO thin film

Chinese Physics B

2011,20(9):096102/1-3

Chen Xiang-Cun, Zhou Jie-Ping, Wang Hai-Yang,Xu Peng-Shou, Pan Guo-Qiang

兼具高次谐波抑制的三镜偏振器

光学精密工程

2011,19(10):2314-2318

周洪军王冠军郑津津,霍同林

Vibrational and dielectric properties of La2Hf2O7: Experiment and theory

Solid StateCommunications

2011,151:1288-1292

Zeming Qi, Xuerui Cheng, Bo Liu, Guobin Zhang, Yonghu Chen, Chengxiang Li, Min Yin

Auxiliary drying to prevent pattern collapse in high aspect ratio nanostructures

Nanotechnology

2011,22(30):305305/1-7

Gang Liu, Jie Zhou, Ying Xiong, Xiaobo Zhang, Yangchao Tian

Simulation of high-resolution X-ray microscopic images for improved alignment

Nuclear Instruments and Methodsin Physics Research A

2011,A659:531-536

Xiangxia Song, Xiaobo Zhang, Gang Liu, Xianchao Cheng, Wenjie Li,Yong Guan, Ying Liu, Ying Xiong, Yangchao Tian

具有SiC缓冲层的Si衬底上直接沉积碳原子生长石墨烯

Acta Physico-Chimica Sinica

2011,27(12):2953-2959

唐军,康朝阳,李利民,徐彭寿

HfO2顶层多层介质膜脉宽压缩光栅的Piranha溶液清洗

强激光与粒子束

2011,23(8):2106-2110

陈上碧,盛斌,邱克强,刘正坤,徐向东,刘颖,洪义麟,付绍军

Wavelet-XAFS investigation for Mn:Si diluted magnetic semiconductor thin films

Rendiconti Lincei: Scienze Fisiche e Naturali

2011,22:25-32

Zhiyun Pan, Yajuan Feng, Zhi Xie, Qinghua Liu, Yong Jiang, Jian Ye, Ziyu Wu, Shiqiang Wei

Local structure of Se nanotube investigated by X-ray absorption fine structure spectroscopy

Rendiconti Lincei: Scienze Fisiche e Naturali

2011,22:17-24

Yajuan Feng, Zhi Xie, hihu Sun , Jing Zhang, Tao Yao, Yuanyuan Li, Ziyu Wu, Lirong Zheng, Zhiyun Pan, Shiqiang Wei

Thermal Desorption/Tunable Vacuum Ultraviolet Time-of-Flight Photoionization Aerosol Mass Spectrometry for Investigating Secondary Organic Aerosols in Chamber Experiments

Analytical Chemistry

2011,83(23):9024-9032

Wenzheng Fang, Lei Gong, Xiaobin Shan, Fuyi Liu, Zhenya Wang, Liusi Sheng

Photoionization study of L-valine in the gas phase by vacuum ultraviolet synchrotron radiation

European Journal of Mass Spectrometry

2011,17(2):101-112 

Zhou Shaohui, Chu Genbai, Cao Lanlan, Shan Xiaobin, Liu Fuyi, Han Ju-Guang, Sheng Liusi

Recent developmentsin synchrotron vacuum ultravioletphotoionization coupled to mass spectrometry

Trends in Analytical Chemistry

2011,30(9):1400-1409

Zhongyue Zhou, Huijun Guo, Fei Qi

Fe/ Zn0000-1)体系界面相互作用中薄膜厚度效应的光电子能谱研究

物理学报

2011,60(1):017104/1-7

张旺徐法强张国栋,张文华李宗木王立武,陈铁锌

大面积软X射线自支撑金透射光栅的研制

光学精密工程

2011,19(11):2589-2595

邱克强,刘正坤,陈火耀,徐向东,刘颖,洪义麟,付绍军

用于生物分子操纵的磁镊技术

光谱实验室

2011,28(6):3239-3242

于洋陈亮蒋诗平

Electronic Structure,Chemical Lnteractions and Molecular Orientations of 3,4,9,10-Perylene-tetracarboxylic-Dianhydride on TiO2(110)

Journal of Physical Chemistry C

2011,115:24880-24887

liang Cao, Yu-Zhan Wang, Jiangqiang Zhong, Yuyan Han, Wenhua Zhang, Xiaojiang Yu, Faqiang Xu, Dong-Chen Qi, Andrew T.S.Wee

H-type zeolite coated iron-based multiple-functional catalyst for direct synthesis of middle isoparaffins from syngas

Applied Catalysis A: General

2011,394:195-200

Jun Bao, Guohui Yang, Chie Okada, Yoshiharu Yoneyama, Noritatsu Tsubaki

Quantitative investigation in the influence of oxalic impurities on photoluminescence properties of porous AAOs

Materials Chemistry and Physics

2011,129(3):1247-1251

Yuyan Han, Liang Cao, Faqiang Xu, Tiexin Chen, Zhiyuan Zheng, Kun Qian, Weixin Huang

螺旋型波荡器辐射特性及光束线前置镜热载分布

光学精密工程

2011,19(11):2623-2629

程显超,李中亮,赵飞云,徐朝银

Structural and photoluminescence analysis of Mn-doped ZnO thin films

发光学报

2011,32(12):1247-1250

Chen Xiangcun, Kang Chaoyang, Yang Yuanjun, Xu Pengshou, Pan Guoqiang

Polymeric Nanostructures Fabricated by Dynamic Nanoinscribing Technique and Its Applications

Proceedings of SPIE 2011

2011,8191:81912D/1-7

Liangjin Ge, Xudi Wang, Qisheng Tang,Jian Jin, Li Xin, Shaojun Fu,

Different approximations of carrier statistics in middle-wavelength infrared HgCdTe photovoltaic devices with nonparabolic band

Optical Engineering

2011,50(9):094006/1-5

Jun Wang, Xiaoshuang Chen, Weida Hu, Lin Wang, Yongguo Chen, Wei Lu, Faqiang Xu

Amorphous HgCdTe infrared photoconductive detector with high detectivity above 200 K

Applied Physics Letters

2011,99(11):113508/1-4

Jun Wang, Xiaoshuang Chen, Weida Hu, Lin Wang, Wei Lu, Faqiang Xu, Jun Zhao, Yanli Shi, Rongbin Ji

Photoionization and dissociation of the mono-terpene limonene: mass spectrometric and computational investigation.

International Journal of Mass Spectrometry

2011,46:1152-1159

Fang, W. Z. Gong, L. Shan, X. B. Zhao, Y. J. Liu, F. Y. Wang, Z. Y.Sheng, L. S.

Extension flow induced crystallization of polyethylene oxide

Macromolecules

2011,44(19):7704-7712

Nan Tian, Weiqing Zhou, Kunpeng Cui, Yanping Liu, Yuye Fang, Xiao Wang, Liangbao Liu, Liangbin Li

Stretch-induced crystallization through single molecular force generating mechanism

Macromolecules

2011,44(15):5878-5882

Yuanhua Cong, Hao Liu, Daoliang Wang, Baijin Zhao, Tingzi Yan, Liangbin LiWei Chen, Zhiyuan ZhongMing-Champ Lin, Hsin-Lung Chen, Chuanlu Yang

Extensional rheometer for in situ X-ray scattering study on flow-induced crystallization of polymer

Review of Science Instruments

2011,82:045104/1-6

Yanping Liu, Weiqing Zhou, Kunpeng Cui, Nan Tian, Xiao Wang, Liangbao Liu,
Liangbin Li, Yingui Zhoua

Structure of polyamide 6 and poly(benzamide) in their rod-coil-rod triblock copolymers investigated with in situ wide angle X-ray diffraction

Polymer

2011,52(4):1197-1205

Lu Xu, Junjun Li, Daoliang Wang, Youju Huang, Mingming Chen, Liangbin Li, Guoqiang Pan

同步辐射X射线衍射原位研究等规聚丙烯取向中间相的相转变

中国科学技术大学学报

2011,41(10):872-877

赵佰金,马哲,洪振飞,李良彬

纳米鸡蛋盒的简易新制法

应用化学

2011,28(02):131-135

柏莲桂韩玉岩丛远华,李良彬

Quantum critical point in SmO1 xFxFeAs and oxygen vacancy induced by high fluorine dopant

Journal of Synchrotron Radiation

2011,18:723-727

Jie Cheng, Shengqi Chu, Wangsheng Chu, Wei Xu, Jing Zhou, Linjuan Zhang, Haifeng Zhao, Ronghua Liu, Xianhui Chen, Augusto Marcellid, Ziyu Wu

Investigation of the partially coherent effects in a 2D interferometer

Analytical And Bioanalytical Chemistry

2011,401:865–870

Xin Ge , Zhili Wang , Kun Gao , Kai Zhang , Youli Hong , Dajiang Wang , Zhongzhu Zhu ,
Peiping Zhu , Ziyu Wu

大功率LED灯散热方案的研究

电气应用

2011,(2):17-17

杨光

基于不同驱动条件下白光LED照明频闪问题的研究

照明工程学报

2011,22(6):8-13

杨光

学习照明的频闪及其影响因素探讨

中国照明电器

2011,(3):17-22

杨光

大功率发光二极管道路照明光源调光方案的研究

光源与照明

2011,(2):11-15

杨光

合肥光源光开关系统的研制

强激光与粒子束

2011,23(1):201-204

王季刚孙葆根卢平,王宝云王晓辉顾黎明,唐雷雷

电子束辐射装置屏蔽体预埋管道处的辐射场技术

核技术

2011,34(5):372-376

商静李为民

波荡器谐波场增强效应对电子自发辐射谱的影响

强激光与粒子束

2011,23(4):1047-1050

耿会平贾启卡

交叉型波荡器软犡射线自由电子激光极化控制的影响因素

强激光与粒子束

2011,23(3):765-769

耿会平贾启卡李和廷

激光斜入射光阴极对束流质量的影响及其优化

强激光与粒子束

2011,23(4):1043-1046

何志刚贾启卡

激光脉冲时域整形及其对发射度的改善效果

强激光与粒子束

2011,23(7):1894-1898

何志刚王季刚贾启卡

Spatial and temporal shaping of picoseconds drive laser in photocathode RF gun

Proceedings of 2011 Particle Accelerator Conference

2011,TUP200/1-3

何志刚贾启卡

Preliminary Study Of Terahertz Free-Electron Laser Oscillator Based On Electrostatic Accelerator

Proceedings of 2011 Particle Accelerator Conference

2011,THP146/1-3

吴爱林贾启卡

Effect of undulator harmonics field on free-electron laser harmonic generation

Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams

2011,14(6):060702/1-5

贾启卡

逐圈测量系统在合肥光源数字反馈调试中的应用

强激光与粒子束

2011,23(4):1051-1055

孟鸣王筠华杨永良,周泽然陈园博

Low emittance lattice optimization using multi-objective evolutionary algorithm*

Chinese Physics C

2011,35(9):859-864

GAO Wei-Wei, WANG Lin, LI Wei-Min, HE Duo-Hui

合肥光源托歇克效应损失电子的探测

强激光与粒子束

2011,23(3):770-774

孙玉聪蓝杰钦张剑锋,徐宏亮孙葆根

The Radiation Field Measurement and Analysis outside the Shielding of A 10MeV Electron Irradiation Accelerator

Nuclear Instruments and Methodsin Physics Research A

2011,A652(1):705-707

Jing Shang, Juexin Li, Bing Xu, Yuxiong Li

Major Parameter measurement of High-brightness injector in Hefei Light Source

Nuclear Science and Techniques

2011,22(4):200-204

王晓辉何志刚孙葆根,贾启卡

perameter study for enhanced high gain harmonic generation scheme

Chinese Physics C

2011,35(9):880-884

贾启卡李和廷

10 MeV电子辐照加速器周围辐射场测量与分析

中国科学技术大学学报

2011,41(6):540-544

商静李珏忻吴璨李为民李裕熊

新型双极性高压快脉冲源的基本理论和实验

核技术

2011,34(7):549-552

赵涛张海燕邵杰蔡平

Lifetime increase using a passive higher harmonic cavity for Hefei Light source II

量子电子学报

2011,28(5):528-533

刘广超吴丛凤王琳,樊浩

储存环束流Robinson 不稳定性的分析和测量

强激光与粒子束

2011,23(10):2732-2736

初晨黄贵荣金凯王雪涛王金祥贾大春

Application of integral-separated pid algorithm in orbit feedback

Proceedings of ICALEPCS 2011

2011,MOPKS006/171-173

K. Xuan, L. Wa X. Bao, C. Li, W. Li, G. Liu, J. Wang

HLS脉冲四极磁铁注入方法设计与研究

核技术

2011,34(3):161-164

刘淑会王琳冯光耀,张善才李为民

八电极束流能散检测器的计算与标定

强激光与粒子束

2011,23(12):3372-3376

方佳,孙葆根,杨永良,邹俊颖,周泽然,罗箐,卢平,王晓辉

PHOTON BEAM POSITION MONITOR BASED ON POSITION-SENSITIVE

Proceedings of IPAC 2011

2011,TUPC112:1281-1283

Y. Y. Xiao, B. G. Sun#, L. M. Gu, P. Lu, J. G. Wang, L. L. Tang

DESIGN AND SIMULATION OF THE TRANSVERSE FEEDBACK KICKER FOR THE HLS II

Proceedings of IPAC 2011

2011,MOPO008:496-498

W.B. Li, B. G. Sun, Z.R. Zhou, P. Lu, Y. L. Yang, F. F. Wu

APPLICATION OF LIBERA BRILLIANCE SINGLE PASS AT NSRL LINAC BPM SYSTEM

Proceedings of IPAC 2011

2011,TUPC115:1284-1286

J.Y. Zou, J. Fang, B. G. Sun, Y. L. Yang, P. Lu, Z.R. Zhou, T. J. Ma

Design and cold test of S-BAND cavity BPM for HLS

Science China-Physics, Mechanics & Astronomy

2011,54(Sl.2):s292-s295

LUO Qing, SUN BaoGen, JIA QiKa, HE DuoHui, FANG Jia

HLS bunch current measurement system

Science China-Physics, Mechanics & Astronomy

2011.54(Sl.2):s309-s312

YANG YongLiang, MA TianJi, SUN BaoGen, LU Ping, WANG JiGang, ZOU JunYing, TANG LeiLei

Beam emittance investigation in high brightness injector using different driver laser profiles

Science China-Physics, Mechanics & Astronomy

2011,54(Sl.2):s189-s192

WANG XiaoHui, SUN BaoGen, LUO Qing

基于高速虚拟示波器的脉冲磁场自动测量系统软件的设计

核电子学与探测技术

2011,31(11):1259-1264

孙宇翔,尚雷,李骥,葛磊

Design of Cavity Beam Quadrupole Moment Monitor At HLS

Proceedings of 2011 Particle Accelerator Conference

2011,MOP176/147-149

Q. Luo, B.G. Sun, Z.R. Zhou, Q.K. Jia

Design And Cold Test Of Re-Entrant Cavity Bpm For HLS

Proceedings of 2011 Particle Accelerator Conference

2011,MOP177/420-422

Q. Luo, B.G. Sun, Z.R. Zhou, Q.K. Jia

Design Of Cavity Beam Monitor At HLS

Proceedings of IPAC 2011

2011,TUPC111/1278-1280

Q. Luo, B.G. Sun, Z.R. Zhou, Q.K. Jia

Commissioning Of A Photoinjector In HLS

Proceedings of FEL 2011

2011,WEPA01/331-333

Z. G. He, X. H. Wang, Q. K. Jia, B. G. Sun

Simultaneous optimization of beam emittance and dynamic aperture for electron storage ring using genetic algorithm

Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams

2011,14(9):094001/1-11

Weiwei Gao, Lin Wang, Weimin Li