2010年度论文列表

发布时间:2017-07-20

论文题目

刊物名称

卷期页码

全部作者

Glycerol-Bonded 3C-SiC Nanocrystal Solid Films Exhibiting Broad and Stable Violet to Blue-Green Emission

Nano Letters

2010,10:1466-–1471

J. Wang, S. J. Xiong, X. L. Wu, T. H. Li, Paul K. Chu

Physical properties and internal microstructures of films made from catfish skin gelatin and triacetin mixtures

Food Hydrocolloids

2010,24:105–110

Mingkang Jiang , Shaoyang Liu , Xin Du , Yifen Wang

Study of low pressure premixed dimethyl ether/hydrogen/oxygen/argon laminar flames with photoionization mass spectrometry

Energy and Fuels

2010,24(3):1628-1635

Zhaoyang Chen, Lixia Wei, Xiaolei Gu, Zuohua Huang, Tao Yuan, Yuyang Li, Zhenyu Tian

Direct Confined-Space Combustion Forming Monoclinic Vanadium Dioxides

Angew. Chem. Int. Ed.

2010,49:134 –137

Changzheng Wu, Jun Dai, Xiaodong Zhang, Jinlong Yang, Fei Qi, Chen Gao, Yi Xie

Hierarchical structure of injection-molded bars of HDPE/MWCNTs composites with novel nanohybrid shish–kebab

Polymer

2010,51:(774–782)

Jinghui Yang, Ke Wang, Hua Deng, Feng Chen, Qiang Fu

Binding and Inhibition of Copper Ions to RecA Inteins from Mycobacterium tuberculosis

Chemistry-A European Journal 

2010,16,(4297–4306)

Liyun Zhang, Ning Xiao, Yan Pan, Yuchuan Zheng, Zhiyun Pan, Zhaofeng Luo, Xiaolong Xu, Yangzhong Liu

The inner synergistic effect of bifunctional ionic liquid extractant for solvent extraction

Talanta

2010,81:1877–1883

Xiaoqi Sun, Yang Ji, Fengchun Hu , Bo He, Ji Chen, Deqian Li

Structure and magnetic property of (Ga,Cr)As films with different Cr contents

Europhysics Letters

2010,89,67003(1-6)

J. Lu, H. J. Meng, K. Zhu, L. Chen, P. F. Xu, Z. Xie, J. H. Zhao

Adsorption of water molecules on the CdZnTe(111)B surface

Chemical Physics Letters

2010,489:103–106

Xuxu Bai, Wanqi Jie, Gangqiang Zha, Wenhua Zhang , Junfa Zhu , Tao Wang, Yanyan Yuan , Yabing Wang, Hui Hua , Li Fu

Synthesis of Necklace-like Magnetic Nanorings

Langmuir

2010,26(8):5957–5962

Hui Wang, Qian-Wang Chen, Yu-Bing Sun, Ming-Sheng Wang, Li-Xia Sun, Wen-Sheng Yan

浓度及冷冻处理对CuCl2水溶液中Cu2+区域结构的影响

物理化学学报

2010,26(2):265-269

王文华赵林阎波谭欣,贺博潘志云

Understanding the deposition-precipitation process for the preparation of supported Au catalysts

Journal of Molecular Catalysis A

2010,320: 97-106

Kun Qian, Jun Fang, Weixin Huang, Bo He, Zhiquan Jiang, Yunsheng Ma, Shiqiang Wei

Multifunctional Zn0.99-xMn0.01CuxS nanowires: Structure, luminescence and magnetism

Materials Research Bulletin

2010,45(6):705-709

Jian Cao, Jinghai Yang, Yongjun Zhang, Lili Yang, Yaxin Wang, Dandan Wang, Ming Gao, Yang Liu, Xiaoyan Liu, Zhi Xie

The structure and magnetic properties of Cu-doped ZnO prepared by sol-gel method

Applied Surface Science

2010,256(13):4162-4165

Huilian Liu, Jinghai Yang, Zhong Hua, Yongjun Zhang, Lili Yang, Li Xiao, ZhiXie

XAFS analysis and luminescent properties of ZnS:Mn2+nanoparticles and nanorods with cubic and hexagonal structure

Optical Materials

2010,32(6):643-647

Jian Cao, Jinghai Yang, Yongjun Zhang, Yaxin Wang, Lili Yang, Dandan Wang, Yang Liu, Xiaoyan Liu, Zhi Xie

Influence of p-type and n-type dopants on the magnetic properties of ZnCuO based diluted magnetic semiconductor thin films

J. Phys. D: Appl. Phys.

2010,43:0150016pp)

L Q Zhang, Z Z Ye, J G Lu, B Lu, Y Z Zhang, L P Zhu, J Zhang, D Yang, K W Wu, J Huang, Z Xie

Spiral photon sieves apodized by digital prolate spheroidal window for the generation of hard-x-ray vortex

Optics letters

2010,35(11):1765-1767

Changqing Xie, Xiaoli Zhu, Lina Shi,  Ming Liu

Large-Scale Orientation in a Vulcanized Stretched Natural Rubber Network: Proved by In Situ Synchrotron X-ray Diffraction Characterization

J. Phys. Chem. B

2010,114:7179-7188

Gengsheng Weng, Guangsu Huang, Liangliang Qu, Yijing Nie, Jinrong Wu

Energy band alignment of PbTe/CdTe(111) interface determined by ultraviolet photoelectron spectra using synchrotron radiation

Chinese Physics B

2010,19(7):077301(5pp)

Cai Chun-Feng, Wu Hui-Zhen, Si Jian-Xiao, Jin Shu-Qiang, Zhang Wen-Hua, ,Xu Yang,  Zhu Jun-Fa

Experimental determination of valence band offset at PbTe/Ge(1 0 0) interface by synchrotron radiation photoelectron spectroscopy

Applied Surface Science

2010,256:6057–6059

C.F. Cai, H.Z. Wu, J.X. Si , W.H. Zhang, Y. Xu, J.F. Zhu

Electronic structure of Eu–C70 fullerides

J. Phys.: Condens. Matter

2010,22:175504(6pp)

PengWang,Liang Meng,Xiao-Bo Wang,Yan-JunLi,Chun-Qi Sheng,Wen-Hua Zhang,Yang Xu,Fa-Qiang Xu,Jun-Fa Zhu and Hong-Nian Li

Spatial Distribution of γ-Crystals in Metallocene-Made Isotactic Polypropylene Crystallized under Combined Thermal and Flow Fields

J. Phys. Chem. B

2010,114:6806–6816

Yan Wang, Ji-Lin Pan, Yimin Mao, Zhong-Ming Li, Liangbin Li, Benjamin S. Hsiao

重金属嗅觉通路脑内沉积的神经毒性研究进展

右江医学

2010,38(1):84-86

牛利华胡庆东刘利茵,李光武

XAFS study of the configuration of L-histidine with Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+,Zn2+ at pH 6.0

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A

2010,619:408–410

Meijuan Yu, Wangsheng Chu, Ziyu Wu

Evolutions of Crystal Structure, Stoichiometry and Electrochemical Behavior with Co Substitution in LiNi1¡yCoyO2 Positive Electrodes

CHIN. PHYS. LETT.

2010,27(7):076102(4pp)

XIA Rong-Sen, CUI Zhong-Hui, LIU Bi-Qiu, GUO Xiang-Xin, ZHAO Jing-Tai

The role of Zn interstitials in cobalt-doped ZnO diluted magnetic semiconductors

Applied Physics Letters

2010,96:211905(3pp)

Tongfei Shi, Zhenguo Xiao, Zhijun Yin, Xinhua Li, Yuqi Wang, Hongtao He, Jiannong Wang, Wenshen Yan, Shiqiang Wei

XMCD study of Fe–Cr–Co alloy under electron irradiation

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

2010,180:34-38

L. Yang, L. Zhena, W.S. Yan, C.Y. Xu, X.Y. Sun, W.Z. Shao

Polypropylene Injection Molded Part with Novel Macroscopic Bamboo-like Bionic Structure

J. Phys. Chem. B

2010,114:9994–10001

Run Su, Zeqi Zhang, Xiang Gao, Yao Ge, Ke Wang, Qiang Fu

Fabrication and characterization of an innovative integrated solid-state microelectrode

Electrochimica Acta

2010,55:5984–5989

You-Peng Chen,Yue Zhao, Jian Chu, Shao-Yang Liu, Wen-Wei Li,Gang Liu, Yang-Chao Tian, Ying Xiong, Han-Qing Yu

Role of oxygen incorporation in electronic properties of rubrene films

Applied Physics Letters

2010,97:032106(3pp)

Xin Song, Li Wang, Qitang Fan, Yuyu Wu, Hongming Wang, Chunmei Liu, Nianhua Liu, Junfa Zhu, Dongchen Qi, Xingyu Gao, and Andrew T. S. Wee

High Thermal Stability and Photoluminescence of Si–N-Codoped BaMgAl10O17:Eu21 Phosphors

J. Am. Ceram. Soc.

2010,93(6):1534–1536

YiFei Wang, Xin Xu,w LiangJun Yin, and LuYuan Hao

Experimental Confirmation of the Low-Temperature Oxidation Scheme of Alkanes

Angew. Chem. Int. Ed.

2010,49(18):3169-3172

F. Battin-Leclerc, O. Herbinet, P.-A. Glaude, R. Fournet, Z. Y. Zhou, L. L. Deng, H. J. Guo, M. F. Xie, F. Qi

Nickel and Nickel-Based Nanoalloy Thin Films from Alcohol-Assisted Chemical Vapor Deposition

Chemistry of Materials

2010,22(18):92-100

Naoufal Bahlawane,Peter Antony Premkumar,Zhenyu Tian,Xin Hong,Fei Qi,and Katharina Kohse-H€oinghaus

Verbrennungschemie der Biokraftstoffe: von Ethanol bis Biodiesel

Angew. Chem. Int. Ed.

2010, 122:3652 – 3679

Katharina Kohse-H;inghaus, Patrick, Terrill A. Cool, Tina Kasper, Nils Hansen, FeiQi, Charles K. Westbrook und Phillip R. Westmoreland

On the Structure of Layered Double Hydroxides Intercalated with Titanium Tartrate Complex for Catalytic Asymmetric Sulfoxidation

J. Phys. Chem. C

2010,114:17819–17828

Huimin Shi, Chenguang Yu, and Jing He

Interface Dipole and Schottky Barrier Formation at Au/CdZnTe(111)A Interfaces

J. Phys. Chem. C

2010, 114:16426–16429

Xuxu Bai,Wanqi Jie,Gangqiang Zha,Wenhua Zhang,Junfa Zhu,Tao Wang,Yanyan Yuan,Yuanyuan Du,Yabin Wang,and Li Fu

Room-Temperature Ferromagnetic Silver Vanadium Oxide (Ag1.2V3O8): A Magnetic Semiconductor Nanoring Structure

Adv. Funct. Mater.

2010,20:3666–3672

Changzheng Wu, Haiou Zhu, Jun Dai, Wensheng Yan, Jinlong Yang,Yangchao Tian, Shiqiang Wei,and Yi Xie

Effects of annealing ambience on ZnO:N films grown by MOCVD and the p-type doping mechanism of ZnO:N films investigated by XANES

Applied Surface Science

2010,257:1634–1637

Qingwei Li, Jiming Bian, Jingchang Sun, Hongwei Liang, Chongwen Zou,Yinglan Sun, Yingmin Luo

Synthesis, structure and mechanical properties of fullerene-like carbon nitride films deposited by DC magnetron sputtering

Surface & Coatings Technology

2010,205:2474–2482

D.G. Liu, J.P. Tu, C.D. Gu, C.F. Hong, R. Chen, W.S. Yang

Identification of the nitrogen species on N-doped graphene layers and Pt/NG composite catalyst for direct methanol fuel cellw

Phys. Chem. Chem. Phys.

2010,12:12055–12059

Le-Sheng Zhang, Xian-Qing Liang, Wei-Guo Song and Zi-Yu Wu

Nitrogen-doped titanium dioxide visible light photocatalyst: Spectroscopic identification of photoactive centers

Journal of Catalysis

2010,276:201–214

Zizhong Zhang, Xuxu Wang, Jinlin Long, Quan Gu, Zhengxin Ding, Xianzhi Fu

Effects of Annealing Atmosphere and Temperature on the Structure and Photoluminescence of ZnO Films Prepared by Pulsed Laser Deposition

发光学报

2010,31(5):613-618

Zhang xia, Liu yu-zhen, Kang Chao-Yang, Xu peng-shou, Wang jia-ou, Kui ri-xi

The photoluminescence of SiCN thin films prepared by C+ implantation into α-SiNx:H

Thin Solid Films

2010,518:4363–4366

Yuzhen Liu, Xia Zhang, Chao Chen, Guobin Zhang, Pengshou Xu, Dapeng Chen, Lijun Dong

Magnetic properties of full-Heusler alloy Co2Fe1−xMnxAl films grown by molecular-beam epitaxy

Applied Physics Letters

2010,97:232506 

K. K. Meng, S. L. Wang, P. F. Xu, L. Chen, W. S. Yan, and J. H. Zhao

Origin of ferromagnetism in self-assembled Ga1−xMnxAs quantum dots grown on Si

Applied Physics Letters

2010,97:242505

S. L. Wang, L. Chen, K. K. Meng, P. F. Xu, H. J. Meng, J. Lu, W. S. Yan, and J. H. Zhao

A gold-sputtered carbon paper as an anode for improved electricity generation from a microbial fuel cell inoculated with Shewanella oneidensis MR-1

Biosensors and Bioelectronics

2010,26:338–343

Min Sun, Feng Zhang, Zhong-Hua Tong, Guo-Ping Sheng, Yong-Zhen Chen, Yue Zhao,You-Peng Chen, Shi-Yue Zhou, Gang Liu, Yang-Chao Tian, Han-Qing Yu

重金属铬、铜、汞通过嗅觉通路神经毒性的实验研究

现代预防医学

2010,37(17):3305-3312

牛利华胡庆东李光武彭诗宇刘利茵吴问全田杨超

A new absolute extreme ultraviolet image system designed for studying the radiated power of the Joint Texas Experimental Tokamak discharges

Review of Scientific Instruments

2010,81:073509

J. Zhang, G. Zhuang, Z. J. Wang, Y. H. Ding, X. Q. Zhang, and Y. J. Tang

Local and crystal structure of Mg1.9Al0.1Ni hydrogen storage alloys during hydrogen absorptionedesorption cycling

International journal of hydrogen energy

2010,8044-8048

Chao Fan, Xin Ju, Chubin Wan

Generating oxygen adatoms on Au(997) by thermal decomposition of NO2

Chinese Sci Bull

2010,55(34):3889–3893
2010,18(55):1805-1809

张玉林邬宗芳陈博昊许令顺潘海斌马运生姜志全朱俊发黄伟新

High quality thin film phosphors of Y2O3:Eu3+ deposited via chemical bath deposition

Journal of Rare Earths

2010,28(5):6844pp 

WANG Jiao, ZHANG Zhijun, GUO Xiangxin, ZHAO Jingtai, CHEN Haohong , YANG Xinxin

Longitudinal optical phonon–plasmon coupling in luminescent 3C–SiC nanocrystal films

Optics Letters

2010,35(23):4024–4027

L. Z. Liu, J. Wang, X. L. Wu, T. H. Li, and Paul K. Chu

Self-doping effect and successive magnetic transitions in superconducting Sr2VFeAsO3

Physical Review B

2010,82:104518(5pp)

Guang-Han Cao, Zhifeng Ma, Cao Wang, Yunlei Sun, Jinke Bao, Shuai Jiang, Yongkang Luo, Chunmu Feng, Yi Zhou, Zhi Xie, Fengchun Hu, Shiqiang Wei, I. Nowik,I. Felner,Lei Zhang

基于阈值光电子-光离子符合技术的分子离子光谱和解离动力学研究

物理学报

2010,59(10):6940–6947

唐小锋牛铭理周晓国,刘世林

Ion-pair photodissociations of benzyl chloride through inner-valence electron excitations

Chemical Physics Letters

2010,496:254–256

Shan Xi Tian, Yun-Feng Xu, Yong-Feng Wang, Qiang Feng, Liuli Chen, Jinda Sun, Fuyi Liu,Xiao-Bin Shan , Liusi Sheng

FAST MICROWAVE SYNTHESIS OF Fe3O4 AND Fe3O4/Ag MAGNETIC NANOPARTICLES USING Fe2+ AS PRECURSOR

Неорганические Материалы

2010,46(10):1225–1230

Baozhan Zheng, Minghui Zhang, Dan Xiao, Yong Jin, Martin M. F. Choi

利用同步辐射对乙醇和二甲醚低压预混火焰成分的研究

燃烧科学与技术

2010,16(12):170-174

杨广峰姚春德庄远许汉袁涛张奎文郭慧

利用同步辐射验证正庚烷反应过程中的庚酮类物质

燃烧科学与技术

2010,16(5):404-410

姚春德许汉庄远等

Synergistic reinforcement of nanoclay and carbon black in natural rubber

Polym Int

2010,59: 1397–1402

Liangliang Qu, Guangsu Huang,Peng Zhang, Yijing Nie, GengshengWeng and Jinrong Wu

The microstructure of ferrihydrite and its catalytic reactivity

Chemosphere

2010,79:802–806

Hui Liu, Yan Wang, Yan Ma, Yu Wei, Guoqiang Pan

Sorption of Eu(III) on GMZ bentonite in the absence/presence of humic acid studied by batch and XAFS techniques

Sci China Chem June

2010,53(6):1420-1428

Hu Jun, Xie Zhi, He Bo, Sheng Guodong, Chen Changlun, Li Jiaxing,Chen Yixue Wang Xiangke

退火条件对Sn 量子点生长和红外光学性质的影响

材料导报

2010,24(7):19–21

赵希磊梁勇张忠锁黄高鹏王科范

XAS study of LiFePO4synthesized by solid state reactions and hydrothermal method

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A

2010,619:122–127

Ting Zhao, Wangsheng Chu, Haifeng Zhao, Xianqing Liang, Wei Xu, Meijuan Yu,Dingguo Xia, Ziyu Wu

Local structure of vanadium in doped LiFePO4

J. Synchrotron Rad.

2010,17:584–589

Ting Zhao,Wei Xu,Qing Ye,Jie Cheng,Haifeng Zhao,Ziyu Wu,Dingguo Xia and Wangsheng Chu

Bioremediation of Cr(VI) and Immobilization as Cr(III) by Ochrobactrum anthropi

Environ. Sci. Technol.

2010,44;6357–6363

Yang Jian Cheng, Fenboyan, Feng Huang, Wang Sheng Chu, Dan Mei Pan , Zhi Chen, Jin Sheng Zheng, Mei Juan Yu, Zhang Lin, Zi Yu Wu

Observation of Griffiths Phase in Polycrystalline La1-xCaxMnO3 for x0.20

IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS

2010,46(6):1483-1486

Hongguang Zhang, Qi Li, Hao Liu, Lingshan Chen, Yuanyuan Chen, and Yongtao Li

Experimental study of photooxidation products of ethylbenzene

Journal of Environmental Sciences

2010,22(10):1570–1575

Mingqiang Huan, Weijun Zhang; , Liqing Hao, Zhenya Wang,Li Fang, Ruihong Kong, Xiaobin Shan,Fuyi Liu, Liusi Sheng

1,3,5-三甲苯的光电离的实验研究

化学学报

2010,68(20):2059-2062

黄明强张为俊王振亚方文正单晓斌刘付轶盛六四

乙苯光电离的实验研究

高等学校化学学报

2010,31(10):2063-2066

陶玲黄明强郝立庆张为俊王振亚孔蕊 , 单晓斌刘付轶盛六四

Metastable structure and magnetism of Cr-doped AlN in AlN/TiN multilayers

J. Vac. Sci. Technol. B

2010,28(1):62-65

F. Zeng, B. Fan, Y. C. Yang, P. Y. Yang, J. T. Luo, C. Chen, and F. W. S. Yan

Mesostructured Assemblies of Ultrathin Superlong Tellurium Nanowires and Their Photoconductivity

J. AM. CHEM. SOC.

2010,132(26):8945–8952

Jian-Wei Liu, Jian-Hua Zhu, Chuan-Ling Zhang, Hai-Wei Liang, and Shu-Hong Yu

Ternary Heterostructured Nanoparticle Tubes: A Dual Catalyst and Its Synergistic Enhancement Effects for O2/H2O2 Reduction

Angew. Chem. Int. Ed.

 2010,49:9149 –9152

Chun-Hua Cui, Hui-Hui Li, Jin-Wen Yu, Min-Rui Gao, and Shu-Hong Yu

Comparison of Mg-based multilayers for solar He II radiation at 30:4nm wavelength

Applied Optics

2010,49(20):3922–3924

Jingtao Zhu, Sika Zhou, Haochuan Li, Qiushi Huang, Zhanshan Wang, Karine Le Guen, Min-Hui Hu, Jean-Michel André,and Philippe Jonnard

Rapid Microwave-Assisted Synthesis of Uniform Ultralong Te Nanowires,Optical Property, and Chemical Stability

Langmuir

2010,26(13):11372–11377

Jian-Wei Liu, Fang Chen, Meng Zhang, Hao Qi, Chuan-Ling Zhang, and Shu-Hong Yu

HfO2栅介质薄膜的结构和介电性质研究

无机材料学报

2010,25(5):468–472

程学瑞戚泽明张国斌,李亭亭贺博尹民

Study of the local micro-structure and magnetic and transport properties of CrxGe1-x thin films

Journal of Magnetism and Magnetic Materials

2010,322:3902–3906

Y.C. Hu, D.L.Hou, W.X.Gao, Q.Zhang, L.Ma, C.M.Zhen, G.D.Tang

Alloy-fluctuation-induced exciton localization in high-Mg-content (0.27 x 0.55) wurtzite MgxZn1−Xo pilayers

J. Phys. D: Appl. Phys.

2010,43:285402 (5pp)

Z L Liu, Z X Mei, R Wang, J M Zhao, H L Liang, Y Guo,A Yu Kuznetsov and X L Du

二甲醚/氧气/氩气低压层流预混燃烧研究

工程热物理学报

2010,31(1):149–152

陈朝阳卫立夏黄佐华,袁涛李玉阳田振玉

Luminescent properties of YVO4·xTa2O5:Eu3+

Journal of Rare Earths

2010,28:262–264

WANG Zhongzhi, SHEN Leijun, LI B, GAO Lele, ZHOU Yongbo, ZHANG Guobin

High Photoluminescence of Si–N-Co-Doped BaAl12O19:Mn2+Green Phosphors

Electrochemical and Solid-State Letters

2010,13(10):J119-J121 

YiFei Wang, Xin Xu,z LiangJun Yin, and LuYuan Hao

Optimization of BaMgAl10O17:Eu2+ phosphors by the substitution of Si–N bonds for Al–O bonds

Journal of Rare Earths

2010,28(10):281-285

WANG YiFei , XU Xin, QIN Han , YIN Liangjun, HAO Luyuan

Magnetization and electronic structure of polycrystalline La1-xCaxMnO3 (x=0.19, 0.17)

Proceedings 8th International Vacuum Electron Sources Conference and Nanocarbon (2010 IVESC)

2010,597-598

Hongguang Zhang, Yongtao Li, Lingshan Chen, Hao Liu, Yuanyuan Chen, Kai Chen, Xueguang Dong, Qi Li

Local Structure around Co in (Zn, Co)O Nanoparticles

Proceedings 8th International Vacuum Electron Sources Conference and Nanocarbon (2010 IVESC)

2010,595-596

Yuanyuan Chen, Hao Liu, Hongguang Zhang, Yongtao Li, Lingshan Chen, Kai Chen, Xueguang Dong, and Qi Li

Local structure and magnetic properties study of Bi(Fe0.95Co0.05)O3 ceramics

Proceedings 8th International Vacuum Electron Sources Conference and Nanocarbon (2010 IVESC)

2010,601-602

Yongtao Li, Qi Li, Hao Liu, Hongguang Zhang, Qingyu Xu, Bo He and Shiqiang Wei

EXAFS investigation and luminescent properties of nanosized Tb:Lu2O3 phosphors,

Journal of Rare Earths

2010,28(6):883-887

REN Yuying , SHI Ying, ZHOU Ding, XIE Jianjun,

相变存储材料Ge1 Sb2 Te4Ge2Sb2 Te薄膜的结构和电学特性研究

物理学报

2010,59(9):6563-6568

廖远宝徐岭杨菲刘文强刘东徐骏马忠元,陈坤基

Threshold Photoelectron-photoion Coincidence Imaging of Dissociation Dynamic of NO+ at c3 (v'=0) State

Chinese Journal of Chemical Physics

2010,23(5):509-512

Jin-da Sun, Xiao-bin Shan, Fu-yi Liu, Liu-si Sheng, Xiao-feng Tang, Ming-li Niu,Lei Song, Xiao-guo Zhou, Shi-lin Liu

Feasibility study of hard-x-ray nanofocusing above 20 keV using compound photon sieves

Optics Letters

2010,35:4048-40501

Xie Changqing, Zhu Xiaoli, Li Hailiang

重金属铬、铜、汞经不同途径神经毒性的对比研究

安徽农业科学

2010,37(36):18384-18388

牛利华胡庆东李光武,吴问全田杨超

  

  

  

  

Self-assembled particles of N-phthaloylchitosan-gpolycaprolactone molecular bottle brushes as carriers for controlled release of indometacin

Journal of Materials Science-Materials In Medicine

2010,21:557-565

Youju Huang, Liangbin Li,Yue'e Fang

Frustrated structures of polycaprolactam and poly(p-benzamide) in their rod-coil-rod triblock copolymers

Polymer

2010,51:232-239

Junjun Li, Youju Huang, Yuanhua Cong, Lu Xu, Daoliang Wang, Zhenfei Hong, Liangbin Li, Guoqiang Pan

Critical Strain for Shish-Kebab Formation

Macromolecules

2010,43(2):602–605

Tingzi Yan, Baijin Zhao, Yuanhua Xong, Yuye Fang, Shiwang Cheng, Liangbin Li, Guoqiang Pan, Zijian Wang, Xiuhong Li, Fenggang Bian

Deformation-Induced Phase Transitions of Polyamide 12 at Different

Macromolecules

2010,43(5):2406–2412

Daoliang Wang, Chunguang Shao, Baijin Zhao, Liangui Bai, Xiao Wang, Tingzi Yan, Junjun Li, Guoqiang Pan, Liangbin Li

Deformation-induced phase transitions of polyamide 12 in its elastomer segmented copolymers

Polymer

2010,51(23):5604-5611

Liangui Bai, Zhihua Hong, Daoliang Wang, Junjun Li, Xiao Wang, Guoqiang Pan, Liangbin Li, Xiuhong Li

退火时间对6HSiC(0001)表面外延石墨烯形貌和结构的影响

物理化学学报

2010,26(1):253-258

唐军刘忠良康朝阳闫文盛徐彭寿潘海滨韦世强高玉强徐现刚

Mn掺杂SiC磁性薄膜的结构表征

物理学报

2010,59(7):4774-4780

唐军刘忠良任鹏姚涛,闫文盛徐彭寿,韦世强

同步辐射活化氧清洗碳污染的研究

光学学报

2010,30(3):907-910

周洪军钟鹏飞霍同林,蒋新亭郑津津

540nm波段高次谐波的定量研究

光学学报

2010,30(9):2753-2756

周洪军王冠军郑津津,霍同林,邱克强

Higher order harmonics contribution and suppression in metrology beamline

Proceedings of SPIE 2010

2010,7544:754405/1-6

Zhou Hongjun, Wang Guanjun, Zheng Jinjin, Hou Tonglin, Qiu Keqiang

苝四甲酸二酐在Au111)表面的取向生长及电子结构研究

物理学报

2010,59(3):1681-1688

曹亮张文华陈铁锌韩玉岩徐法强朱俊发闫文盛许杨王峰

Hexagonal BaTi1-xCoxO3 phase stabilized by Co dopants

Applied Physics Letters

2010,96(9):091905/1-3  

Yuanyuan Li, Qinghua Liu, Tao Yao, Zhiyun Pan, Zhihu Sun, Yong Jiang, Hong Zhang, Zijia Pan, Wensheng Yan, Shiqiang Wei

UV-LIGA技术制作微型螺旋形加速度开关

光学精密工程

2010,18(5):1152-1158

黄新龙熊瑛陈光焱田扬超刘刚

α-Al2O3衬底上6H-SiC薄膜的SSMBE外延生长

人工晶体学报

2010,39(2):308-312

康朝阳刘忠良唐军陈香存徐彭寿潘国强

Insights into Initial Kinetic Nucleation of Gold Nanocrystals

Journal of the American Chemical Society

2010,132(22):7696-7701

Tao Yao, Zhihu Sun, Yuanyuan Li, Zhiyun Pan, He Wei, Yi Xie, Masaharu Nomura, Yasuhiro Niwa, Wensheng Yan, Ziyu Wu, Yong Jiang, Qinghua Liu, Shiqiang Wei

High Photocatalytic Activity of Rutile TiO Induced by Iodine Doping

Journal of Physical Chemistry C

2010,114(13):6035-6038

Jingfu He, Qinghua Liu, Zhihu Sun, Wensheng Yan, Guobin Zhang, Zeming Qi, Pengshou Xu, Ziyu Wu, Shiqiang Wei

A relativistic density functional study of Si±n (n=7-13) clusters with rare earth ytterbium impurity

Chemical Physics

2010,372:89-95

Run-Ning Zhao, Ju-Guang Han, Jin-Tao Bai, Fu-Yi Liu, Liu-Si Sheng

The medium-sized charged YbSi±(n=7-13) clusters: A relativistic computational investigation

Chemical Physics

2010,378:82-87

Run-Ning Zhao, Ju-Guang Han, Jin-Tao Bai, Liu-Si Sheng

Experimental Study of Capacitive RF c-C4F8 Discharge

Plasma Chem Plasma Process

2010,30:391-400

周忠岳谢铭丰唐唐张义军袁涛齐飞倪图强,钱学煜

Determination of absolute photoionization cross-sections of alkanes and cyclo-alkanes

Rapid Communications in Mass Spectrometry

2010,24(9):1335-1342

周忠岳张李东谢铭丰,王占东陈冬娜齐飞

Kinetic modeling study of toluene pyrolysis at low pressure

Combustion and Flame

2010,157:1686-1697

张李东蔡江淮张泰昌,齐飞

Photoionisation and photodissociation studies of nonvolatile organic molecules by synchrotron VUV photoionisation mass spectrometry and theoretical calculations

International Reviews in Physical Chemistry

2010,29(2):369-401

潘洋张李东郭会军邓柳林齐飞

Determination of absolute photoionization cross-sections of oxygenated hydrocarbons

International Journal of Mass Spectrometry

2010,293(1-3):28-33

谢铭丰周忠岳王占东,陈冬娜齐飞

Recent Applications of Synchrotron VUV Photoionization Mass Spectrometry: Insight into Combustion Chemistry

Accounts of Chemical Research

2010,43(1):68-78

李玉阳齐飞

Investigation on fuel-rich premixed flames of monocyclic aromatic hydrocarbons:Part I. Intermediate identification and mass spectrometric analysis

Combustion and Flame

2010,157:143-154

李玉阳张李东袁涛张奎文杨玖重杨斌齐飞 Chung K. Law

乙基苯低压预混火焰中间体构成的研究

工程热物理学报

2010,31:535-539 

李玉阳袁涛张奎文杨玖重齐飞

低压预混甲苯/氧气/氩气火焰的中间体构成

工程热物理学报

2010,31:1948-1952

李玉阳袁涛张奎文杨玖重齐飞

低压富燃预混甲苯火焰的动力学模型研究

力学学报

2010,42(4):607-614

李玉阳蔡江淮张李东,齐飞

Vacuum Ultraviolet Photofragmentation of Sarcosine: Photoionization Mass Spectrom and Theoretical Insights

Journal of Physical Chemistry A

2010,114(10):3411-3417

郭会军张李东邓柳林,贾良元潘洋齐飞

VUV photon-induced ionization/dissociation of antipyrine and propyphenazone: mass spectrometric and theoretical insights

Journal of Mass Spectrometry

2010,45:734-739

Liulin Deng, Lidong Zhang, Huijun Guo, Liangyuan Jia, Yang Pan, Hao Yin, Fei Qi

Fabrication of X-ray Imaging Zone Plates by E-beam and X-ray Lithography

Microsystem Technologies

2010,16(8-9): 1315-1321

柳龙华刘刚熊瑛陈洁,李文杰田扬超

Photocatalytic Oxidation of Gaseous Formaldehyde on TiO2:An In Situ DRIFTS Study

Catalysis Letters

2010,137:239-246

孙松丁建军鲍骏高琛,戚泽明李承祥

Direct Synthesis of Nickel(II) Tetraphenylporphyrin and Its Interaction with a Au(111) Surface: A Comprehensive Study

Journal of Physical Chemistry C

2010,114(21):9908-9916

Min Chen, Xuefei Feng, Liang Zhang, Huanxin Ju, Qian Xu, Junfa Zhu, J. Michael Gottfried, Kurash Ibrahim, Haijie Qian, Jiaou Wang

真空紫外硅闪耀光栅的制作

光学精密工程

2010,18(1):94-99

盛斌徐向东刘颖洪义麟付绍军

3D nanoscale imaging of the yeast, Schizosaccharomyces pombe, by full-field transmission X-ray microscopy at 5.4 keV

Analytical and Bioanalytical Chemistry

2010,397(6):2117-2121

Jie Chen, Yunhao Yang, Xiaobo Zhang, Joy C. Andrews, Piero Pianetta, Yong Guan, Gang Liu, Ying Xiong, Ziyu Wu, Yangchao Tian

3D visualization of subcellular structures of Schizosaccharomyces pombe by hard X-ray tomography

Journal Of Microscopy-Oxford

2010,240(1):14-20

Y. YANG, W. LI, G. LIU, X. ZHANG, J . CHEN, W. WU,Y. GUAN, Y. XIONG, Y. TIAN, Z. WU

The comparison of hair from gastric cancer patients and from healthy persons studied by infrared microspectroscopy and imaging using synchrotron radiation

Cancer Epidemiology

2010,34:453–456

Xin Wang, Zeming Qi, Xingcun Liu, Shengyi Wang, Chengxiang Li, Gang Liu, Yin Xiong, Tingting Li, Jinqiu Tao, Yangchao Tian

Mediating distribution of magnetic Co ions by Cr-codoping in „Co,Cr…: ZnO thin films

Applied Physics Letters

2010,97(4):042504/1-3

Wensheng Yan, Zhihu Sun, Qinghua Liu, Tao Yao, Qinghua Jiang, Fengchun Hu, Yuanyuan Li, Jingfu He, Yanhua Peng, Shiqiang Wei

Fabrication of micronano fluidic system combining hybrid mask-mould

Microelectronic Engineering

2010,87:722-725

Xiaojun Li, Xudi Wang, Jian Jin, Qisheng Tang, Yangchao Tian, Shaojun Fu, Z. Cui

The mechanism of the photoresponse blueshifts for the n-type conversion region of n+-on-p Hg0.722Cd0.278Te infrared photodiode

Journal of Applied Physics

2010,107:044513/1-6

Jun Wang, Xiaoshuang Chen, Ziqian Wang, Weida Hu, Wei Lu, Faqiang Xu

Determination of the role of O vacancy in Co:ZnO magnetic film

Journal of Applied Physics

2010,108:013901/1-4 

Wensheng Yan, Qinghua Jiang, Zhihu Sun, Tao Yao, Fengchun Hu, Shiqiang Wei

ATP-induced noncooperative thermal unfolding of hen lysozyme

Biochemical and Biophysical Research Communications

2010,397:598-602

Honglin Liu, Peidong Yin, Shengnan He, Zhihu Sun, Ye Tao, Yan Huang, Hao Zhuang, Guobin Zhang, Shiqiang Wei

Structural Study on Co-Ni Bimetallic Nanoparticles by X-ray Spectroscopy

Journal of Physical Chemistry C

2010,114(32):13596-13600

Hong Zhang, Tao Yao, Zhihu Sun, Yuanyuan Li, Qinghua Liu, Fengchun Hu, Zhiyun Pan, Bo He, Zhi Xie, Shiqiang Wei

In situ XAFS studies on the growth of ZnSe quantum dots

Nuclear Instruments and Methodsin Physics Research A

2010,619:280-282

Jinxiang Song, JingZhang, ZhiXie, ShiqiangWei, ZhiyunPan, TiandouHub, YaningXie

同步辐射小角和广角X射线散射在高分子材料研究中的应用

高分子通报

2010,(10):1-26

许璐柏莲桂颜廷姿王玉柱王劼李良彬

利用原位X射线散射研究神经酰胺E与海藻糖的相互作用

应用化学

2010,27(10):        1149-1155

王寅宁赵佰金李良彬

大曲率弧矢弯曲复合晶体研制

光学精密工程

2010,18(9):1930-1935

李中亮康乐赵飞云程显超徐朝银

Optimization of Cylindrical Bent Crystals with Small Radius

The10th International Conference on Synchrotron Radiation Intrumentation

2010,697-700

李忠亮康乐凤良杰赵飞云,徐朝银

Development of the Channel Cut Monochromator with Curved Reflecting Surfaces at NSRL

The10th International Conference on Synchrotron Radiation Intrumentation

2010,693-696

康乐李忠亮凤良杰董晓浩路雷赵飞云徐朝银

Understanding the Nature of Kinetic Process in VO2 Metal-Insulator Transition

Physical Review Letters

2010,105(22):226405/1-4

Tao Yao, Xiaodong Zhang , Zhihu Sun, Shoujie Liu,Yuanyuan Huang, Yi Xie, Changzheng Wu, Xun Yuan , Wenqing Zhang, Ziyu Wu, Guoqiang Pan, Fengchun Hu, Lihui Wu, Qinghua Liu , Shiqiang Wei

Efficiency measurement of optical components in 45–110 nm range at beamline U27

Chinese Optics Letters

2010,8(12):1131-1134

Shengnan He, Ying Liu, Keqiang Qiu, Hongjun Zhou, Tonglin Huo, Shaojun Fu

Design of Multilayer Grating in VUV Spectrum by Rigorous Coupled-Wave Method

Proceedings of SPIE 2010

2010,7655:76551O/1-8

Shengnan He, Ying Liu, Huoyao Chen, Keqiang Qiu, Shaojun Fu

Wet-cleaning of contaminants on the surface of multilayer dielectric pulse compressor gratings by the Piranha solution

Proceedings of SPIE 2010

2010,7655:765522/1-7

Shangbi Chen, Bin Sheng, Xiangdong Xu, Shaojun Fu

Soft substrate as a sacrificial layer for fabrication free-standing SU-8-based nanofluidic system

Proceedings of SPIE 2010

2010,7657:76570Z/1-7

Xiaojun Li, Xudi Wang, Jian Jin, Xin Li, Yangchao Tian, Shaojun Fu

A new System for Measuring the Diffraction Efficiency of Large Aperture Gratings

Proceedings of SPIE 2010

2010,7657:76571E/1-7

Xiaowei Zhou, Xiao Wang, Zhengkun Liu, Xiangdong Xu, Shaojun Fu

The study of the reconstructed three-dimensional structure of a solid-oxide fuel-cell cathode by X-ray nanotomography

Journal of Synchrotron Radiation

2010,17:782-785

Yong Guan, Wenjie Li, Yunhui Gong, Gang Liu, Jeff Gelb, Xiaobo Zhang, Ying Xiong, Yangchao Tian, Haiqian Wang

Conformational Ordering in Growing Spherulites of Isotactic Polypropylene

Macromolecules

2010, 43(23): 9859-9864

Yuanhua Cong, Zhihua Hong, Zeming Qi, Weiming Zhou, Hailong Li, Hao Liu, Wei Chen, Xiao Wang, Liangbin Li

Potassium doping effect on the lattice softening and electronic structure of Ba1−xKxFe2As2probed by X-ray absorption spectroscopy

Journal of Synchrotron Radiation

2010,17:730-736

J.Cheng, W.S Chu, G.Wu, H.F.Zhao, W.Xu, J.Zhou, L.J.Zhang, X.H.Chenc, Z.Y.Wu

Removal of oxidative carbonaceous fragments by annealing treatment studied by XANES

Nuclear Instruments & Methods In Physics Research Section A

2010,619(1-3): 323-325

XQ Liang, J Zhong, T Zhao, P Yao, WS Chu, HF Zhao, K Ibrahim, HJ Qian, ZY Wu

基于Nano-CT技术研究多孔陶瓷材料的三维结构

核技术

2010,33(4):241-245

吴问全李伟李文杰关勇杨云昊陈洁周杰,俞希跃宋香霞田扬超,陈初升

基于NSRL衍射和散射站的单次反射毛细管聚焦研究

核电子学与探测技术

2010,30(9):1150-1155

陈香存,李锐鹏,刘科,吴利徽,盛六四,潘国强

Dissociative photoionization of l-menthone: An experimental and theoretical study

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

2010,182(3):134–140

Lei Gong, Wenzheng Fang, Fuyi Liu, Xiaobin Shan, Liusi Sheng, Zhenya Wang

上海光源静力水准系统的安装与调试

核技术

2010,33(5):326-327

何晓业吴军

合肥光源新型数字校正铁电源系统

核技术

2010,33(1):1-4

张海燕金正方邵杰赵涛蔡平

合肥光源横向反馈系统的改进与试验结果

强激光与粒子束

2010,22(1):140-144

杨永良王筠华刘祖平,陈园博李为民孙葆根,周泽然孟鸣

数字锁相检测在合肥光源逐圈测量系统的应用

强激光与粒子束

2010,22(9):2143-2146

杨永良王筠华孙葆根,陈园博周泽然

合肥光源数字横向逐束团反馈系统

强激光与粒子束

2010,22(7):1623-1626

周泽然王筠华孙葆根,王琳孟鸣杨永良陈园博

新型跑道腔式束流位置监测器

强激光与粒子束

2010,22(7):1635-1639

罗箐孙葆根何多慧卢平王晓辉方佳

Cold Test of S-band Re-entrant Cavity BPM for HLS

Proceedings of IPAC'10

2010,MOPE029/1032-1034

Q. Luo, B.G. Sun, J. Fang, D.H. He

利用约束线性最小二乘法实现合肥光源束流闭轨全环校正和反馈

强激光与粒子束

2010,22(1):155-158

宣科王琳李川李为民,王季刚鲍循徐宏亮刘功发刘祖平

基于LabWindows/CVI的电子直线加速器辐照装置控制软件研发

核电子学与探测技术

2010,30(3):336-338

宣科李川王季刚鲍循,裴元吉周银贵洪义麟

Design and Prototyping of a Step-like Field Magnet

21st International Conference of Magnet Technology

2010,2JP-19/1-4

Jing-Yu Tang, Guang-Yao Feng, Gang-Wen Liu,

Measurement and Compensation of BPM Chamber Motion in HLS

The 10th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation

2010,1234:768-771

J.W. Li, B.G. Sun, Y. Cao, H.L. Xu, P. Lu, C. Li, K. Xuan, J.G. Wang

Analysis and Calculation of Beam Energy Spread Monitor for HLS LINAC

Proceedings of IPAC'10

2010,MOPE028/1029-1031

J. Fang, B.G. Sun, P. Lu, Q. Luo, X.H. Wang

Application of the Gige Vision Digital Camera for Beam Diagnostics in HLS

Proceedings of IPAC'10

2010,MOPE032/1041-1043

L.L. Tang, B.G. Sun, J.G. Wang, P. Lu, L.M. Gu, X.H. Wang, T.J. Ma

Bunch-by-bunch Beam Current Monitor for HLS

Proceedings of IPAC'10

2010,MOPE030/1035-1037

T.J. Ma, B.G. Sun, Y.L. Yang , P. Lu, C. Li, L.L. Tang, W.B. Li

Conceptual Design Of Injection System For Hefei Light Source (HLS) Upgrade Project

Proceedings of IPAC'10

2010,TUPEC030/1785-1787

Feng Guangyao, Zhang Shancai, Wang Lin, Li Weimin, Xu Hongliang, Gao Weiwei, Fan Wei

Lattice Design And Beam Lifetime Study For HLS Storage Ring Upgrade Project

Proceedings of IPAC'10

2010,WEPEA042/2585-2587

Feng Guangyao, Wang Lin, Zhang Shancai, Li Weimin, Xu Hongliang, Gao Weiwei, Fan Wei

Closed orbit correction of hefei light source(HLS) upgrading storage ring

Proceedings of IPAC'10

2010,THPE006/4521-4523

Zhang Shancai, Wang Lin, Feng Guangyao, Li Weimin, Xu Hongliang, Gao Weiwei, Fan Wei, He Zhigang, Geng Huiping

The upgrade of hefei light source(HLS) transport line

Proceedings of IPAC'10

2010,THPE007/4524-4526

Zhang Shancai, Li Weimin, Feng Guangyao, Wang Lin, Gao Weiwei, Xu Hongliang, Fan Wei

Undulator harmonic field enhancement analysis

Proceedings of IPAC'10

2010,WEPD033/3165-3167

Jia Qik

The Parameter Study for the Enhanced High Gain Harmonic Generation Scheme

Proceedings of IPAC'10

2010,TUPE036/2221-2223

Jia Qik, Li Tinghe

Drive Laser and Optical Transport Line for Photoinjector

Proceedings of IPAC'10

2010,TUPEA035/1405-1407

He Zhigang, Jia Qika

Low emittance lattice optimization using multiobjective genetic algorithm

Proceedings of IPAC'10

2010,THPE001/4515-4517

Weiwei Gao, Lin Wang, Weimin Li

Emittance growth estimation due to intrabeam scattering in Hefei advanced light source(hals) storage ring

Proceedings of IPAC'10

2010,WEPEA041/2582-2584

Wei Fan, Lin Wang, Wei-min Li, Guangyao Feng, Shancai Zhang, Duohui He,

The upgrade project of Hefei light source (HLS)

Proceedings of IPAC'10

2010,WEPEA043/2588-2590

Wang Lin, Li Weimin, Feng Guangyao, Xu Hongliang, Zhang Shancai, Gao Weiwei, Fan Wei

合肥光源真空室内壁镀TiZrV吸气剂薄膜的研究

真空

2010,47(4):39-42

张波王勇尉伟范乐,王建平张玉方李为民

直流磁控溅射法在管道内壁镀TiZrV薄膜

强激光与粒子束

2010,22(9):2124-2128

张波王勇尉伟范乐,王建平张玉方李为民

合肥光源谐波法束团长度测量系统研制

原子能科学技术

2010,44(9):1109-1113

王宝云孙葆根王季刚,徐宏亮卢平马天骥

Echo-enabled 谐波放大自由电子激光参数

强激光与粒子束

2010,22(11):2703-2708

李和廷贾启卡

合肥光源注入器条带检测器的设计与计算

原子能科学技术

2010,44(增刊):511-516

方佳孙葆根卢平杨永良王晓辉邹俊颖马天骥

合肥光源纽扣型束流位置检测器的设计计算

原子能科学技术

2010,44(增刊):517-521

马天骥孙葆根杨永良,卢平方佳邹俊颖

脉冲线积分场测量系统的研制

强激光与粒子束

2010,22(10):2421-2424

汪涛贾启卡

HLS 电子储存环新校正铁控制系统

核电子学与探测技术

2010,30(4):487-489

李川宣科王季刚鲍循,金正方张海燕李为民

合肥光源40KV高频固态发射机的研制进展

强激光与粒子束

2010,22(10):2417-2420

黄贵荣初晨金凯王金祥贾大春贺正孙永惠,李云敏

Preliminary study of the higher-harmonic cavity for HLS-II

Proceedings of IPAC'10

2010,TUPEA028/3741-3743

Cong-Feng Wu, Lin Wang, Weimin Li, Hao Fan, Guangchao Liu, Yunin Zhao, Guangyao Feng, Shancai Zhang, Kai Jin, Weiwei Gao, Wei Fan

Simulations for the Advanced Photonic Band Gap Accelerating Structure

ICMMT 2010 Proceedings

2010,1687-1689

Hao Fan, Cong-Feng Wu, Guangchao Liu

Calculations and Design of A Third Harmonic Cavity for Increasing the Beam Lifetime

ICMMT 2010 Proceedings

2010,724-727

Guangchao Liu, Cong-Feng Wu, Wang Lin, Fan Hao, Guangyao Feng,Shancai Zhang, Weimin Li

基于四象限光位置检测器的同步光位置测量系统

强激光与粒子束

2010,22(12):2964-2968

顾黎明孙葆根申超波,卢平王季刚王晓辉唐雷雷肖云云

道路照明中大功率LED路灯散热方案的研究

照明工程学报

2010,21(1):40-47

杨光

Discussion on Schemes about High-power LED Lamp Light Distribution

The Proceedings of the China Association for Science and Technology

2010,7(2):309-315

杨光